Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MTBiGM.2013.21

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.2)), w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 49 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. Urz. MTBiGM poz. 49), w załączniku Nr 1 "Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej", wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Administrator danych osobowych może wyznaczyć, spośród pracowników Ministerstwa posiadających przeszkolenie w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych, Administratora Bezpieczeństwa Informacji, zwanego dalej "ABI" oraz osobę upoważnioną do zastępowania ABI. Do zadań ABI należy nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy. Zadania ABI, jeśli został ustanowiony, określa załącznik Nr 4 do Polityki bezpieczeństwa. Osoba zastępująca ABI realizuje zadania ABI tylko w przypadku nieobecności ABI. Administrator danych osobowych upoważnia ABI oraz osobę upoważnioną do zastępowania ABI do przetwarzania danych osobowych w zbiorach danych przetwarzanych w Ministerstwie. Wzór upoważnienia do pełnienia funkcji ABI określa załącznik nr 1 do Polityki bezpieczeństwa. Wzór upoważnienia ABI do przetwarzania danych osobowych określa załącznik Nr 2 do Polityki bezpieczeństwa.

4. Administratorem systemu informatycznego, zwanym dalej "ASI", jest pracownik Ministerstwa odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym. ASI oraz osobę upoważnioną do zastępowania ASI wyznacza Administrator danych osobowych. Wzór wyznaczenia do pełnienia funkcji ASI określa załącznik Nr 3 do Polityki bezpieczeństwa. Zadania ASI określa załącznik Nr 4 do Polityki bezpieczeństwa. Osoba zastępująca ASI realizuje zadania ASI tylko w przypadku nieobecności ASI.",

b) uchyla się ust. 5;
2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do przetwarzania danych dopuszczone są wyłącznie osoby przeszkolone w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych oraz posiadające upoważnienie nadane przez Administratora danych osobowych. Zadania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych określa załącznik Nr 4 do Polityki bezpieczeństwa.";

3) załącznik Nr 1 do Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działami administracji rządowej budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, transport - na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396);

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238, z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1497 oraz z 2011 r. Nr 230, poz. 1371.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

Wyznaczenie do pełnienia funkcji

TRANSPORTU, BUDOWNICTWA Warszawa, dnia ......... 20..... r.

I GOSPODARKI MORSKIEJ

WZÓR

Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Działając na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

wyznaczam Panią/Pana:

.......................................................................................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko)

do pełnienia funkcji:

Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Na czas ........................................................................................................................................

.........................................................................................

(pieczęć i podpis Administratora Danych Osobowych)

Przyjęłam/Przyjąłem:

.................................... .....................................................................................

(miejscowość i data) (podpis osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji

Administratora Bezpieczeństwa Informacji)

Wyznaczenie sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje ABI, drugi zaś załącza się do akt osobowych pracownika.