Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.1994.19.107

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 listopada 1994 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 10 listopada 1994 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie infrastruktury komunalnej

(znak: PP-7-058-37/94)

Na podstawie art. 16 ust. 2 z dnia 26 lutego 1982 r. o statystyce państwowej (Dz. U. z 1989 r. Nr 40, poz. 221) w związku z pozycjami 05.9.01 i 05.9.02 Programu badań statystycznych na lata 1991-1995, stanowiącego załącznik do uchwały nr 207/90 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1990 r., zarządza się, co następuje:

§  1. Wzory formularzy oznaczone symbolami M-06 - sprawozdanie o wodociągach i kanalizacji, M-07 - sprawozdanie o wodociągach zbiorowych i zbiorczej kanalizacji wojewódzkich zakładów usług wodnych, spółdzielni mieszkaniowych, zakładów pracy, M-08 - sprawozdanie o gospodarce cieplnej oraz M-09 - sprawozdanie o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów, stanowiące załączniki nr 2, 3, 4 i 5 do zarządzenia nr 25 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 3 września 1993 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie infrastruktury komunalnej (Dz. Urz. GUS Nr 12, poz. 82) otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

M-06

Sprawozdanie o wodociągach i kanalizacji

za rok 199...

grafika

OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA M-06

Dział 1. Eksploatacja wodociągu i kanalizacji

W wierszu 01 należy podać ilość wody pobranej ze studni na ujęciach wody, zbiorników otwartych wody surowej, rzek, odstojników.

W wierszu tym podaje się wodę surową, a wiec wymagającą oczyszczenia (uzdatnienia) przed wtłoczeniem do sieci.

Przedsiębiorstwa i zakłady wodociągowe, w których woda pobrana z ujęć nie wymaga uzdatnienia podają w wierszu 01 wodę czystą.

Ilość wody pobranej z ujęć należy podawać na podstawie odczytów wodomierzy zainstalowanych w studniach, studniach zbiorczych, pompowniach lub przy urządzeniach doprowadzających wodę na I stopień uzdatniania. W przypadku braku wodomierzy, ilość wody pobranej z ujęć należy ustalić na podstawie rejestrów przepływomierzy lub innych urządzeń pomiarowych bądź w oparciu o wydajność urządzeń ujmujących wodę i czas ich pracy w ciągu roku sprawozdawczego.

W wierszu 02 należy wykazać ilość wody pobranej w roku sprawozdawczym z naturalnych źródeł wody powierzchniowej, tj. z rzek, zbiorników retencyjnych, jezior. Ilość ta może być równa lub niższa od podanej w wierszu 01.

W wierszu 03 należy wykazać wodę nabytą (do dalszej odsprzedaży) od wodociągów komunalnych i od innych wodociągów i dostawców (np. kopalń węgla, PKP, zakładów przemysłowych itp.), odpłatnie i nieodpłatnie oraz wodę zakupioną z zagranicy (import wody).

W wierszu 04 należy wykazać wodę oddaną innym jednostkom, np. komunalnym rozdzielniom wody, zakładom przemysłowym itp., do dalszej odsprzedaży (w całości lub w części) przy pomocy własnej sieci tych jednostek i innym odbiorcom (gospodarstwom domowym, zakładom itp.), niezależnie od płaconych przez odbiorców stawek, jak również wodę oddaną nieodpłatnie.

W wierszu 06 należy wykazać wodę dostarczoną gospodarstwom domowym i gospodarstwom zbiorowego zamieszkania, odpłatnie i nieodpłatnie, niezależnie od wysokości opłat pobieranych za te wodę i siedziby gospodarstwa (miasto, wieś).

Do sprzedaży wody dla gospodarstw domowych nie zalicza się wody dostarczonej do budynków mieszkalnych znajdujących się w budowie i nie oddanych do użytkowania oraz wody dostarczonej obiektom czasowego zakwaterowania, jak: domy noclegowe, hotele, domy wczasowe, sanatoria, schroniska turystyczne, żłobki tygodniowe, szpitale, zakłady penitencjarne itp.

W wierszu 07 należy wykazać (niezależnie od stosowanej taryfy opłat) wodę dostarczoną przedsiębiorstwom i zakładom przemysłowym, budownictwu, zakładom transportowym itp. niezależnie od tego, czy dostarczona woda zużywana jest na cele technologiczne czy na cele socjalno-bytowe pracowników (w znajdujących się na terenie zakładu umywalniach, łaźniach, jadalniach, stołówkach, świetlicach, budynkach biurowych itp.).

W wierszu tym należy wykazać zużycie wody przez przedsiębiorstwa i zakłady górnictwa, energetyki, przemysłu maszynowego, ciężkiego, chemicznego, spożywczego, materiałów budowlanych, lekkiego, leśnego oraz jednostki transportowe, przedsiębiorstwa transportowe, budowlano-montażowe i remontowe, a także zarządy portów, przedsiębiorstwa połowowe, chłodnie itp. zakłady produkcyjne we wszystkich działach gospodarki narodowej.

W przypadku gdy w ramach wspólnego punktu odbioru wody występuje również zaopatrzenie w wodę (według informacji odbiorcy wody) co najmniej 5 budynków mieszkalnych o łącznej liczbie co najmniej 25 lokali mieszkalnych, należy cały odbiór wody w tym punkcie zaliczyć do sprzedaży hurtowej.

Dane o ilości wody dostarczonej odbiorcom (wiersze 05-07) należy podawać na podstawie odczytów wodomierzy, a w razie ich braku na podstawie stosowanych norm zużycia (ryczałtów) itp., stanowiących dokumentację do wystawienia rachunków i faktur.

W wierszach 09-11 należy wykazać ścieki odprowadzone w ciągu roku sprawozdawczego do kanalizacji miejskiej.

Informacje o ilości ścieków odprowadzonych podaje się na podstawie:

1) odczytów wodomierza, przyjmując:
a) wielkość ścieków odprowadzonych równą ilości wody dostarczonej,
b) mniejsza ilość ścieków odprowadzonych od ilości wody dostarczonej, jeżeli między dostawcą i odbiorcą wody zawarto porozumienie, że część wody dostarczanej zużywana jest bezzwrotne (np. przy produkcji wód gazowanych, w wyniku odparowania itp.);
2) informacji o ryczałtowych ilościach odprowadzonych ścieków, od jednostek posiadających własne źródła wody, np. gospodarstwo domowe w jednorodzinnym budynku mieszkalnym korzysta z własnej studni, a ścieki odprowadza do kanalizacji miejskiej, zakład przemysłowy posiada ujecie wody, a ścieki odprowadza do kanalizacji miejskiej.

Przy wypełnianiu wiersza 10 należy stosować się do zasad i określeń podanych przy objaśnieniach do wiersza 06 (woda dostarczona odbiorcom - gospodarstwom domowym).

W wierszu 11 należy wykazać ogólną ilość ścieków odprowadzonych przez przedsiębiorstwa i zakłady przemysłowe, budownictwa i transportowe (patrz objaśnienia do wiersza 07 - woda dostarczona odbiorcom na cele produkcyjne).

Dział 2. Urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne

Przez dobową zdolność produkcyjną urządzeń (wiersz 1, 2 i 3) należy rozumieć tę ilość wody, jaka przy stanie urządzeń produkcyjnych istniejących w końcu roku, może być wyprodukowana w ciągu 24 godzin bez naruszenia równowagi ujęć i przy zachowaniu warunków i wymogów technicznych.

Jeżeli jednak część wody uzdatniana jest na filtrach powolnych, a część na urządzeniach koagulacyjnych i filtrach pospiesznych, podawać należy jako zdolność urządzeń uzdatniania wody (wiersz 2) - sumę zdolności produkcyjnych urządzeń obydwu tych systemów oczyszczania. W odniesieniu do systemu filtrów pospiesznych należy pamiętać, że w przypadku różnicy między zdolnością produkcyjną urządzeń koagulacyjnych i zdolnością produkcyjną filtrów decydująca jest mniejsza z tych wielkości.

Przez dobową zdolność produkcyjną całego wodociągu (wiersz 3) należy rozumieć tę ilość wody jaka przy uwzględnieniu możliwości produkcyjnych wszystkich urządzeń istniejących w końcu roku, tj. ujęć wody, stacji oczyszczania (uzdatniania) wody oraz pompowni, może być wyprodukowana w ciągu 24 godzin.

Przykłady obliczania dobowej zdolności produkcyjnej całego wodociągu:

a) przy założeniu, że wodociąg posiada jedno ujęcie wody:

Dobowa zdolność produkcyjna w m3
urządzeń
ujęcia wodyoczyszczania (uzdatniania) wodypompownicałego wodociągu
10.5009.00011.0009.000

W powyższym przykładzie przyjęto jako dobową zdolność produkcyjna całego wodociągu, zdolność produkcyjną stacji oczyszczania (uzdatniania), a więc dobowa zdolność produkcyjna całego wodociągu nie może być większa od dobowej zdolności produkcyjnej stacji oczyszczania (uzdatniania) wody.

b) przy założeniu, że wodociąg posiada kilka ujęć wody:

Oznaczenia ujęciaDobowa zdolność produkcyjna w m3
urządzeń
ujęcia wodyoczyszczania (uzdatniania) wodypompownicałego wodociągu
I15.50014.00014.50014.000
II10.50011.0009.0009.000
III16.50018.00017.50016.500
IV8.5008.5008.5008.500
Razem51.00051.50049.50048.000

W powyższym przykładzie przyjęto jako dobową zdolność produkcyjna całego wodociągu, tj. sumę zdolności produkcyjnych wszystkich czterech ujęć wody (14.000 m3 + 9.000 m3 + 16.500 m3 + 8.500 m3 = 48.000 m3).

Jeżeli woda nie wymaga oczyszczania (uzdatniania) i przesyłana jest do sieci wodociągowej, wówczas jako dobową zdolność produkcyjną całego wodociągu przyjmuje się dobową zdolność produkcyjną ujęcia wody.

Jeżeli przedsiębiorstwo (zakład) wodociągów i kanalizacji korzysta z wody znajdującej się w zbiornikach wyrównawczych wówczas dobową zdolność produkcyjną wodociągu należy zwiększyć o taką ilość wody, która w razie potrzeby może być wtłoczona do sieci wodociągowej w ciągu doby.

W wierszu 4 należy podać długość czynnych przewodów magistralnych zwanych również siecią przesyłową lub tranzytową.

Do sieci przesyłowej należy zaliczyć przewody wodociągowe, których zadaniem jest doprowadzenie wody do sieci wodociągowej rozdzielczej, do pierwszego rozgałęzienia (połączenia do budynków lub zdroju ulicznego) oraz do zbiorników wyrównawczych. W przypadku gdy przewodów przesyłowych nie da się ściśle wyodrębnić ze względu na funkcje (przewód doprowadza wodę do sieci rozdzielczej, a jednocześnie sam spełnia rolę sieci rozdzielczej posiadając połączenia do budynków i innych obiektów) należy uznać, ze są to przewody sieci rozdzielczej.

W wierszu 5 i 6 należy podać długość sieci czynnych połączeń prowadzących do budynków, innych obiektów oraz zdrojów podwórzowych lub wpustów podwórzowych.

Dział 3. Niektóre dane o wodociągach według miejscowości

W rubr. 0 należy podać miejscowości (miasta, wsie) posiadające czynną sieć wodociągową, a w rubr. od 1 do 7 dane dla poszczególnych miejscowości, obsługiwanych przez jednostkę sprawozdawczą.

Za miejscowość należy przyjąć każde skupisko ludności niezależnie od liczby zabudowań, gęstości zabudowy (zabudowa zwarta, skupiona, rozproszona) i liczby ludności, odróżniające się od sąsiednich skupisk nazwą urzędową, a przy jednakowej (jednobrzmiącej) nazwie odmiennym określeniem rodzaju skupiska.

Uwaga. Miejscowości należy podawać według następującej kolejności: miasta, miejscowości wiejskie w gminie.

Jednostka sprawozdawcza prowadząca działalność na terenie jednej miejscowości wypełnia tylko wiersz 01 i 02 podając nazwę miejscowości (miasta, wsi).

W rubr. 1 należy podać długość przewodów wodociągowych rozdzielczych ulicznych służących do rozprowadzania wody do odbiorców za pośrednictwem połączeń do budynków, bez długości połączeń (do budynków lub innych obiektów) od przewodu ulicznego.

W rubr. 2 należy podać liczbę czynnych połączeń od przewodu ulicznego, prowadzących do 1 lub więcej zamieszkałych budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania, jak również do zainstalowanych na nieruchomościach zdrojów podwórzowych, głównie dla potrzeb ludności. Gdy do jednego budynku mieszkalnego prowadzi kilka połączeń należy podać liczbę wszystkich połączeń.

W rubr. 3 należy wykazać zdroje uliczne powszechnie dostępne dla ludności, tj. krany wmontowane do sieci wodociągowej na ulicy, placu, drodze itp. w rejonie istniejących budynków mieszkalnych, z którego korzysta ludność dla potrzeb gospodarstw domowych. W wierszu tym nie należy wykazywać studni, hydrantów przeciwpożarowych, zdrojów przeznaczonych wyłącznie do obsługi dworców kolejowych, zabudowań gospodarczych, produkcyjnych itp. oraz zdrojów podwórzowych.

W rubr. 7 należy wykazać niedobór wody, tj. ilość wody, której zabrakło (w ciągu roku sprawozdawczego) dla pełnego zaspokojenia potrzeb wszystkich odbiorców.

W przypadku braku danych ewidencyjnych o niedoborach wody należy podać dane szacunkowe.

Dział 4. Niektóre dane o kanalizacji według miejscowości

W rubr. 0 - należy podać miejscowości (miasta, wsie) posiadające czynną sieć kanalizacyjną, a w rubr. od 1 do 5 dane dla poszczególnych miejscowości, obsługiwanych przez jednostkę sprawozdawczą.

W rubr. 1 i 2 uwzględnić należy tylko sieć kanałów krytych łącznie z kolektorami, tj. przewodami odprowadzającymi ścieki do odbiorników.

W rubr. 1 należy wykazać długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej.

Kanał ogólnospławny jest to kanał konstrukcyjnie przeznaczony do łącznego odprowadzania ścieków gospodarczych i wód opadowych.

W rubr. 2 należy wykazać długość sieci kanalizacyjnej na ścieki gospodarcze. Kanałem na ścieki gospodarcze jest kanał konstrukcyjnie przeznaczony do wyłącznego odprowadzania ścieków gospodarczych.

W rubr. 3 należy podać liczbę przykanalików, tj. przewodów odprowadzających ścieki z nieruchomości, budynków, wpustów podwórzowych do ulicznej sieci kanalizacyjnej.

W rubr. 5 należy wykazać ścieki odprowadzone w ciągu roku sprawozdawczego do kanalizacji miejskiej.

Informacje o ilości ścieków odprowadzonych podaje się na podstawie:

1) odczytów wodomierza, przyjmując:
a) wielkość ścieków odprowadzonych równa ilości wody dostarczonej,
b) mniejsza ilość ścieków odprowadzonych od ilości wody dostarczonej, jeżeli między dostawcą a odbiorcą wody zawarto porozumienie, że część wody dostarczanej zużywana jest bezzwrotne (np. przy produkcji wód gazowanych, w wyniku odparowania itp.);
2) informacji o ryczałtowych ilościach odprowadzonych ścieków, od jednostek posiadających własne źródła wody, np. gospodarstwo domowe w jednorodzinnym budynku mieszkalnym korzysta z własnej studni, a ścieki odprowadza do kanalizacji miejskiej.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

M-07

Sprawozdanie o wodociągach zbiorowych i zbiorczej kanalizacji wojewódzkich zakładów usług wodnych" spółdzielni mieszkaniowych i zakładów pracy

za rok 199...

grafika

OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA M-07

Dział 1. Urządzenia i eksploatacja wodociągów według miejscowości

W rubr. 0 należy podać miejscowości (miasta, wsie) posiadające czynną sieć wodociągową, a w rubr. 1 do 5 dane dla poszczególnych miejscowości obsługiwanych przez jednostki sprawozdawcze.

Za miejscowość należy przyjąć każde skupisko ludności niezależnie od liczby zabudowań, gęstości zabudowy (zabudowa zwarta, skupiona, rozproszona) i liczby ludności odróżniające się od sąsiednich skupisk nazwą urzędową, a przy jednakowej (jednobrzmiącej) nazwie odmiennym określeniem.

Uwaga: Miejscowości należy podawać według następującej kolejności: miasta, miejscowości wiejskie w gminie.

W rubr. 1 należy podać długość sieci rozdzielczej - ulicznej rozprowadzającej wodę po terenie rozbioru (miasta, wsi) bez przyłączy prowadzących od niej do budynków i innych obiektów.

W rubr. 2 należy podać liczbę budynków mieszkalnych i użytkowanych na cele zbiorowego zamieszkania (niezależnie pod czyim zarządem się znajdują) podłączonych do czynnej sieci wodociągowej wykazanej w rubr. 1. W rubr. 2 należy uwzględnić zarówno budynki przyłączone bezpośrednio (instalacje wodociągowe znajdujące się wewnątrz budynku), jak i pośrednio, tj. poprzez zdroje podwórzowe, a także doprowadzenie wody do budynków gospodarczych (jeżeli z tego doprowadzenia korzystają mieszkańcy budynku mieszkalnego nie podłączonego do sieci wodociągowej).

W rubr. 3 należy podać liczbę mieszkań w budynkach wykazanych w rubr. 2.

Uwaga: W sprawozdaniu nie należy wykazywać administrowanych przez jednostkę sprawozdawczą własnych budynków przyłączonych do sieci stanowiącej własność innej jednostki.

Za budynki mieszkalne uważa się takie budynki, które w całości lub co najmniej w połowie powierzchni użytkowej wykorzystywane są na mieszkania.

Do budynków mieszkalnych zalicza się również budynki mieszkalno-gospodarcze, tj. wykorzystywane częściowo na mieszkania, a częściowo na cele gospodarcze związane z rolnictwem, np. stajnię, stodołę, oborę, magazyn pasz, wozownie itp. nawet jeżeli część tych budynków jest mniejsza od części gospodarczej.

W rubr. 4 należy podać liczbę czynnych zdrojów ulicznych, z których korzystają gospodarstwa domowe.

Za zdrój uliczny uważać należy powszechnie dostępny dla ludności kran wmontowany do sieci wodociągowej na ulicy, placu, drodze itp. w rejonie istniejących budynków mieszkalnych, z którego korzysta ludność dla potrzeb gospodarstw domowych. W wierszu tym nie należy wykazywać studni, hydrantów przeciwpożarowych, zdrojów przeznaczonych wyłącznie do obsługi dworców kolejowych, zabudowań gospodarczych, produkcyjnych itp. oraz zdrojów podwórzowych.

W rubr. 5 należy podać ilość wody pitnej dostarczonej (odpłatnie i bezpłatnie) gospodarstwom domowym i indywidualnym gospodarstwom rolnym oraz gospodarstwom zbiorowego zamieszkania.

Ilość wody dostarczonej gospodarstwom domowym należy podać na podstawie:

- wskazań wodomierzy,

- danych zawartych w rachunkach za sprzedaną wodę lub innych dokumentach,

- norm zużycia wody oraz liczby ludności korzystającej, liczby zwierząt gospodarskich itp., w przypadku braku urządzeń pomiarowych.

Normy zużycia wody dla odbiorców nie posiadających wodomierzy zostały podane w Wytycznych Nr 2, b. Ministerstwa Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 12 XII 1986 r. (Dz. Urz. MBGPiK Nr 1 z 23 I 1987 r., poz. 6).

Dział 2. Urządzenia i eksploatacja kanalizacji według miejscowości

W rubr. 0 należy wymienić miejscowości (miasta, wsie) posiadające czynną sieć kanalizacyjną, a w rubr. od 1 do 4 dane dla poszczególnych miejscowości, obsługiwanych przez jednostkę sprawozdawczą.

W rubr. 1 podaje się długość eksploatowanej czynnej sieci kanalizacyjnej sanitarnej, bez przykanalików prowadzących do budynków i innych obiektów (wpustów podwórzowych). W rozumieniu niniejszych objaśnień kanałem sanitarnym jest kanał konstrukcyjnie przeznaczony do odprowadzania ścieków gospodarczych.

Zaliczane są tu również kanały ogólnospławne przeznaczone do łącznego odprowadzania ścieków gospodarczych i wód opadowych. Do długości sieci kanalizacyjnej sanitarnej wliczyć należy kanały uliczne, jak również kolektory tj. przewody odprowadzające ścieki do granic (miasta, wsi) do odbiorników ścieków (oczyszczalni ścieków, rzek, jezior). Nie należy zaliczać do kanalizacji i obejmować sprawozdaniem odprowadzania ścieków bezpośrednio z budynków do szamb, kanałów otwartych, rzek itp.

Dział 3. Informacje dodatkowe

W wierszu 1 należy podać długości przyłączy wodociągowych Przyłącze jest to przewód doprowadzający wodę od sieci rozdzielczej do nieruchomości. Długość przyłącza liczy się od zaworu głównego za wodomierzem (względnie miejsca przeznaczonego na jego zainstalowanie) do przewodu ulicznego. Do długości przyłączy nie należy wliczać przewodów rozprowadzających wodę po terenie nieruchomości do punktów czerpalnych (stajni, obór, zdrojów podwórzowych). W wierszu 1 należy uwzględnić przyłącza do budynków mieszkalnych, jak również do innych obiektów (szkół, sklepów, punktów usługowych, ośrodków zdrowia, biur itp.).

W wierszu 2 należy podać długość przykanalików, tj. przewodów odprowadzających ścieki z nieruchomości, budynków, wpustów podwórzowych do ulicznej sieci kanalizacyjnej. W wierszu tym jednostki podają długość przykanalików prowadzących do wszystkich obiektów podłączonych do eksploatowanej sieci.

Objaśnienia dodatkowe dla zakładów pracy

1. Sprawozdanie na formularzu M-07 o wodociągach i kanalizacji sporządzają te zakłady pracy, które posiadają własne urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne i jednocześnie obsługują tymi urządzeniami (dostarczają wodę i odprowadzają ścieki) budynki mieszkalne i hotele pracownicze własne lub obce, pod warunkiem że:
1) długość rozdzielczej wodociągowej sieci ulicznej lub sieci kanalizacyjnej na ścieki gospodarcze (bez przyłączy prowadzących od tych sieci do budynków) wynosi co najmniej 250 m;
2) sieć ta obsługuje w sposób stały co najmniej:
a) w zabudowaniach o charakterze miejskim

- w miastach 5 budynków mieszkalnych posiadających co najmniej 25 mieszkań,

b) w zabudowie o charakterze wiejskim

- 5 budynków mieszkalnych bez względu na liczbę mieszkań w tych budynkach.

2. Sprawozdanie na formularzu M-07 sporządza się tylko w odniesieniu do tej części urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, które obsługują budynki mieszkalne i hotele pracownicze i odpowiadają kryteriom podanym w ust. 1.
3. Do długości sieci obsługującej budynki mieszkalne należy liczyć następujące odcinki:

- przy sieci wodociągowej rozdzielczej długość przewodów wodociągowych od pierwszego połączenia do budynku mieszkalnego (lub do zdroju podwórzowego, znajdującego się na terenie nieruchomości) do ostatniego budynku podłączonego do sieci,

- przy sieci kanalizacyjnej długość przewodów od pierwszego połączenia do budynku (lub wpustu podwórzowego) do miejsca odprowadzenia ścieków.

4. W sprawozdaniu M-07 zakłady pracy wykazują dane dotyczące dostawy wody do budynków mieszkalnych zarówno własnych, jak i obcych pochodzącej z własnych ujęć lub zakupionej hurtowo od wodociągów komunalnych lub innych zakładów.

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

M-08

Sprawozdanie o gospodarce cieplnej

za rok 199...

grafika

OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA M-08

Dział 1. Sprzedaż energii cieplnej

Wiersz 1 - sprzedaż energii cieplnej odbiorcom ogółem obejmuje ilość energii wyprodukowanej i zakupionej, która następnie została sprzedana odbiorcom niezależnie od tego, na jakie cele została zużyta.

Wiersz 2 - energia cieplna sprzedana na cele komunalno-bytowe to energia, która została dostarczona na centralne ogrzewanie i centralną dostawę cieplej wody dla:

- budynków mieszkalnych,

- urzędów i instytucji, służby zdrowia, oświaty, kultury, wychowania fizycznego itp.

Do sprzedaży energii cieplnej na cele komunalno-bytowe nie należy zaliczać energii sprzedanej przedsiębiorstwom i zakładom przemysłowym, budowlanym, transportowym niezależnie od tego, czy energia zużywana jest do celów technologicznych czy na cele socjalno-bytowe pracowników (w umywalniach, łaźniach, stołówkach, świetlicach, budynkach biurowych itp.).

Dział 2. Sieć cieplna, kubatura budynków i powierzchnia lokali mieszkalnych ogrzewanych centralnie

Wiersz 01 obejmuje kotłownie zdalaczynne, tj. wolno stojące lub wbudowane zespoły kotłów i urządzeń, obsługujące więcej niż jeden budynek oraz kotłownie lokalne, tj. zespoły kotłów i urządzeń obsługujące w zasadzie jeden budynek, w którym są zazwyczaj wbudowane.

W wierszu 02 należy wykazać łączną długość sieci cieplnej magistralnej (przesyłowej).

Do sieci magistralnej (przesyłowej) zalicza się przewody służące do przesyłania ciepła - w postaci wody lub pary - z punktu wytwarzania (lub hurtowego zakupu) do rejonu zasilania energią cieplną. Przewody te w zasadzie nie są wyposażone w połączenia prowadzące do budynków i innych obiektów.

W przypadku gdy np. na osiedlu mieszkaniowym nie występuje sieć uliczna, a poszczególne budynki połączone są z kotłownią bezpośrednimi przewodami, należy uważać, że jest to sieć rozdzielcza (a nie połączenie prowadzące do budynku lub innego obiektu) i należy ja wykazać w wierszu 03.

Dział 3. Kotły dla produkcji energii cieplnej

Należy podać ogólne dane o ilości i mocy kotłów w przedsiębiorstwie, które wykorzystywane są do produkcji ciepła w parze lub gorącej wodzie.

W rubr. 4 należy podać ilość wszelkiego rodzaju elektrofiltrów.

W rubr. 5 należy podać ilość urządzeń odpylających mechanicznych, jak cyklony, multicyklon, komory osadnicze i inne.

W rubr. 6 i 7 należy podać ilość instalacji odsiarczania oraz palników niskoemisyjnych zainstalowanych w danej grupie kotłów.

Dział 4. Moc dyspozycyjna i zapotrzebowanie mocy cieplnej w dniu 31 XII 1994 r.

W rubr. 1 należy podać moc dyspozycyjną źródeł ciepła (określoną także jako wydajność cieplna) w odniesieniu do kotłowni własnych (wiersz 1) jest to ilość ciepła uzyskana z urządzeń w jednostce czasu w określonych warunkach, a z obcych źródeł (wiersz 2) ilość ciepła postawiona do dyspozycji zakładów (dystrybutora) wyrażona w gigadżulach na godzinę (GJ/h).

Wydajność cieplną (na godzinę) dla kotłowni własnych można określać:

a) na podstawie wskazań przyrządów pomiarowych;

b) w oparciu o dokonane obliczenia, przy zastosowaniu:

- zużytego węgla (lub innego paliwa),

- przepływu czynnika grzewczego.

Wydajność cieplna kotłowni na podstawie zużytego węgla lub gazu oblicza się według wzoru:

gdzie: Q - ilość wyprodukowanego ciepła w ciągu godziny w GJ,

B - ilość zużytego węgla w kg (gazu - w m3) w ciągu godziny,

Wśr - średnia wartość kaloryczna węgla w kJ/kg; gazu - w kJ/m3,

n - średnia sprawność kotłowni (średnia sprawność kotłów w kotłowni).

Wydajność cieplna kotłowni na podstawie przepływu czynnika grzewczego (wody) oblicza się według wzoru:

gdzie: Q - ilość wyprodukowanego ciepła w ciągu godziny w GJ,

t1 - temperatura wyjściowa czynnika grzejnego, w °C,

t2 - temperatura powrotu czynnika grzejnego, w °C,

P - przepływ czynnika grzejnego, w m3 w ciągu godziny.

Przy wykazywaniu przepływu czynnika grzejnego w litrach w ciągu godziny, licznik pozostaje podzielony przez 1.000.000.

Moc dyspozycyjną w odniesieniu do energii cieplnej dostarczonej z innych źródeł należy określić na podstawie przyrządów pomiarowych.

Przez zapotrzebowanie mocy cieplnej (rubr. 2) należy rozumieć ilość ciepła określoną w gigadżulach na godzinę (GJ/h) konieczną dla zaspokojenia określonych potrzeb cieplnych, obliczoną według znormalizowanych warunków obliczeniowych, niezależnie od źródeł pokrycia tego zapotrzebowania - własnych (wiersz 1) obcych (wiersz 2).

Zapotrzebowanie ciepła powinno być ustalone w oparciu o aktualną dokumentację techniczną budynków, określającą m.in. kubaturę ogrzewaną, wymaganą temperaturę pomieszczeń przy uwzględnieniu zewnętrznej temperatury oraz współczynnika poboru ciepła (pora dnia w ogrzewaniu, rozbiór cieplej wody).

Zapotrzebowanie na pokrycie potrzeb należy podać według rodzajów obiektów:

- w rubr. 3 należy podać zapotrzebowanie dla budynków: mieszkalnych i niemieszkalnych, do których zaliczamy budynki urzędów i instytucji, służby zdrowia, oświaty, kultury, turystyki, handlu detalicznego itp. nie związane z przedsiębiorstwami (zakładami) przemysłowymi, budowlanymi, transportowymi,

- w rubr. 4 należy wydzielić z rubr. 3 zapotrzebowanie mocy dla budynków mieszkalnych,

- w rubr. 5 należy podać zapotrzebowanie mocy dla obiektów przemysłowych, budowlanych, transportowych, hurtowni handlowych, magazynów itp. niezależnie od tego, czy energia zużywana jest do celów technologicznych czy na cele socjalno-bytowe pracowników (w umywalniach, łaźniach, świetlicach czy budynkach biurowych).

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

M-09

Sprawozdanie o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów

za rok 199...

grafika

OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA M-09

Dział 1. Odpady wywiezione w ciągu roku - w dam3

W rubr. 1 wiersz 1 należy wykazać ilość odpadów domowych (gospodarczych), zmiotków ulicznych oraz innych nieczystości stałych ogółem, wywiezionych w ciągu roku.

W rubr. 2. wiersz 1 należy podać dane dotyczące odpadów płynnych ogółem wywiezionych z szamb i innych zbiorników (np. przemysłowych).

W wierszu 2 rubr. 1 i 2 należy uwzględnić wywóz odpadów stałych i płynnych z budynków mieszkalnych.

Przy ustalaniu ilości odpadów wywiezionych należy uwzględniać pojemność taboru służącego do wywozu odpadów oraz ilość kursów.

Pojemność taboru do odpadów stałych i płynnych jest określana przez producenta lub ustalona przez przedsiębiorstwo (zakład) oczyszczania.

Dział 2. Powierzchnia oczyszczanych ulic i placów w tys. m2

W wierszu 1 należy podać przyjętą do oczyszczenia powierzchnię ogółem wynikającą z umów i innych dokumentów zawartą między zakładem oczyszczania a właściwym organem gminy oraz właścicielami względnie zarządcami nieruchomości, a w wierszu 2 na zlecenia gmin. Do powierzchni ulic i placów przyjętych do oczyszczania zalicza się również powierzchnię chodników, jeżeli w umowie przyjęto oczyszczanie zastępcze - za właściciela lub zarządcę nieruchomości.

Dział 3. Wysypiska i odpady unieszkodliwione

W dziale 3 wierszu 1 należy podać wysypiska czynne, tzn. takie, na które w roku sprawozdawczym były wywożone odpady.

W rubr. 1-3 (u góry) należy wpisać miejscowość i gminę, na terenie której jest usytuowane wysypisko zorganizowane administrowane przez jednostkę sprawozdawczą.

W wierszach 4 i 5 należy podać ilość odpadów unieszkodliwionych w spalarniach i kompostowniach, tj. zakładach wyposażonych w odpowiednie urządzenia (np. piece specjalne do mineralizacji odpadów, bębny obrotowe, piece fluidalne, urządzenia do segregacji) służące do unieszkodliwiania odpadów.