Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.1992.1.6

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 marca 1992 r.

ZARZĄDZENIE NR 7
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 29 lutego 1992 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie szkolnictwa wyższego i archiwów państwowych

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o statystyce państwowej (Dz. U. z 1989 r. Nr 40, poz. 221)
zarządza się, co następuje
§  1. W zarządzeniu Nr 37 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 listopada 1990 roku w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie szkolnictwa wyższego i archiwów państwowych (Dz. Urz. MEN Nr 8, poz. 49)

wprowadza się następujące zmiany:

1) występujący w zarządzeniu symbol EN­3 zastępuje się symbolem EN­3s,
2) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. Termin o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej Nr 37 z dnia 9 listopada 1990 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie szkolnictwa wyższego i archiwów państwowych (Dz. Urz. MEN Nr 8, poz. 49) w stosunku do sprawozdań za 1991 r. przedłuża się do dnia 31 marca 1992 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 1992 r.

ZAŁĄCZNIK

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ - Departament Finansów
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczejNumer statystyczny REGONEN-3s

BILANS

sporządzony na dzień

....... 19......r.

..................

Przekazać/wysłać do 31 marca

Stan na
Aktywapoczątekkoniec
roku
012
A.Aktywa zmniejszające kapitały własne01
I.Należne wpłaty na poczet kapitału02
B.Majątek trwały (w. 04 + 13 + 17)03
I.Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego04
Grunty i tereny05
Budynki i budowle06
Urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe07
Środki transportu08
Inne środki trwałe09
Wyposażenie10
Inwestycje rozpoczęte11
Należności z tytułu zaliczek na inwestycje12
II.Wartości niematerialne i prawne13
Nabyte koncesje, patenty, licencje, znaki towarowe i podobne wartości14
Wartość firmy15
Należności z tytułu zaliczek na wartości niematerialne i prawne16
III.Finansowe składniki majątku17
Udziały w obcych podmiotach gospodarczych18
Długoterminowe papiery wartościowe19
Udzielone pożyczki długoterminowe20
Inne finansowe składki21
C.Majątek obrotowy22
I.Zapasy23
Materiały24
Produkcja nie zakończona25
Prodykty gotowe26
Towary27
Zaliczki na poczet dostaw zapasów28
II.Należności i roszczenia29
Należności z tytułu robót, dostaw i usług30
Należności od budżetu31
Należności wewnątrzzakładowe32
Pozostałe należności33
Roszczenia sporne34
III.Środki pieniężne35
Środki pieniężne w kasie36
Środki pieniężne w banku37
Inne środki pieniężne38
IV.Krótkoterminowe papiery wartościowe39
V.Roszczenia międzyokresowe (czynne)40
D.Inne aktywa41
Suma bilansowa (A + B + C + D)42
Stan na
Pasywapoczątekkoniec
roku
012
A.Kapitały: fundusze włąsne (w. 44 + 45 + 46 + 49 + 50 + 51)43
I.Kapitały44
II.Kapitały ze sprzedaży akcji własnych powyżej ich wartości nominalnej45
III.Fundusze46
Zasadniczy47
Pozostałe48
IV.Zmany funduszy na skutek przeszacowania aktywów49
V.Nie rozliczony wynik finansowy z ubiegłych lat50
VI.Wieloletnie rezerwy celowe51
B.Kredyty i pożyczki52
I.Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki53
Kredyty bankowe54
Pożyczki55
II.Pozostałe kredyty i pożyczki56
Kredyty bankowe57
Pożyczki58
III.Kredyty bankowe i pożyczki przeterminowane59
C.Zobowiązania, fundusze specjalne, rozliczenia międzyokresowe (w. 61 + 68 + 72)60
I.Zobowiązania61
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług62
Zobowiązania wekslowe63
Zobowiązania wobec budżetu64
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń65
Zobowiązania wewnątrzzakładowe66
Pozostałe zobowiązania67
II.Fundusze specjalne68
Zakładowy fundusz socjalny69
Zakładowy fundusz mieszkaniowy70
Inne fundusze specjalne71
III.Rozliczenia międzyokresowe (bierne)72
Przychody przyszłych okresów73
Rozliczenia międzyokresowe74
D.Rezerwy i inne pasywa (w. 76 + 77)75
I.Rezerwy76
II.Inne pasywa77
E.Wynik finansowy78
I.Wynik finansowy netto79
Zysk (wielkość dadatnia)80
Strata (wielkość ujemna)81
Suma bilansowa (A + B + C + D + E)82
OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA EN­3s

Wzór bilansu został opracowany w ten sposób, że wiersz oznaczony cyfrą rzymską musi być sumą wierszy pod nim wyszczególnionych, natomiast wartość wierszy oznaczonych literami musi być sumą pozycji oznaczonych cyfrą rzymską.

W przypadku gdy jakaś pozycja zawarta w bilansie nie występuje w podmiocie gospodarczym sporządzającym bilans należy w wierszu tym wstawić znak "––".

W wierszu 51 działu 2 "Rachunek wyników" wykazuje się faktyczną liczbę osób pracujących w dniu 31 XII, dla których jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy, łącznie z pracującymi poza granicami kraju. Dane podaje się bez uczniów i przeliczania zatrudnionych na pełne etaty.

Dane uzupełniające do działu I "bilans"

Stan na
Wyszczególnieniepoczątekkoniec
roku
012
Umorzenie skłądników majątku trwałego83
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych84
Należności krótkoterminowe85
Należności długoterminowe86
Z wiersza 18 przypada na udziały zagraniczne87
Roszczenia sporne krótkoterminowe88
Roszczenia sporne długoterminowe89
Zobowiązania krótkoterminowe90
Zobowiązania długoterminowe91
Z wiersza 54 przypada na kredyty zagraniczne92
Z wiersza 43 przypada na kapitały zagraniczne93

Dział 2. Rachunek wyników

TreśćWykonanie za rok
01
A.Koszty uzyskania przychodów01
I.Koszty według rodzaju02
amortyzacja03
zużycie materiałów i energii04
usługi obce05
wynagrodzenia06
narzuty na wynagrodzenia07
podróże służbowe08
pozostałe09
II.Zmiana stanu proukcji10
III.Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu (nabycia)11
IV.Koszty operacji finansowych12
w tym odsetki od kredytów i pożyczek13
V.Podatek obrotowy i inne obciążenia przychodów ze sprzedaży14
w tym podatek obrotowy15
B.Zysk na działalności gospodarczej16
C.Straty nadzwyczajne17
I.Straty losowe18
II.Pozostałe straty19
D.Zysk brutto20
E.Obowiązkowe zmniejszenie zysku21
I.Podatek dochodowy22
II.Inne obowiązkowe odpisy z zysku bieżącego23
F.Zysk netto24
A.Przychody ze sprzedaży25
I.Produktów26
wyrobów na kraj27
wyrobów na eksport28
robót i usług na kraj29
robót i usług na eksport30
II.Towarów31
III.Przychody32
z tytułu udziałów w innych podmiotach gospodarczych33
odsetki od kredytów i pożyczek34
pozostałe35
IV.Wynik na pozostałej sprzedaży (+ -)36
V.Dotacje przedmiotowe i inne zwiększenie przychodów ze sprzedaży37
B.Strata na działalności gospodarczej38
C.Zyski nadzwyczajne39
I.Zyski losowe40
II.Pozostałe zyski41
D.Strata brutto42
E.Obowiązkowe zwiększenie straty43
F.Strata netto44
Dane uzupełniające do działu 2
Z wiersza 04 przypada na energię45
Z wiersza 07 przypada naodpis na fundusz socjalny i mieszkaniowy46
ubezpieczenia społeczne47
Z wiersza 24 przypada naodpis na fundusz socjalny i mieszkaniowy48
nagrody i premie49
dywidendy akcjonariuszy50
Pracujący według stanu na 31 XII51

Wyjaśnienia dotyczące Pieczątka imienna

sprawozdania, i podpis osoby

można uzyskać pod działającej w imieniu

numerem telefonu sprawozdawcy

................ .................... .................

(miejscowość i data)

objaśnienia do działu I "Bilans"

AKTYWA

W wierszu 02 wykazuje się należne wpłaty na poczet kapitału zadeklarowane przez udziałowców lub akcjonariuszy, a nie wniesione do dnia sporządzenia bilansu.

W wierszu 04 – wykazuje się wartość nabytych lub wytworzonych we własnym zakresie trwałych rzeczowych składników majątku, tj. środki trwałe i wyposażenie. W wierszu tym wykazuje się również koszty inwestycji rozpoczętych, w tym maszyn i urządzeń jeszcze nie wydanych do montażu, wycenionych według zasad określonych w § 30 rozporządzenia Ministra Finansów oraz zaliczki wydatkowane na poczet inwestycji, tj. wartość środków pieniężnych wydatkowanych na poczet przyszłych dostaw, robót i usług w związku z inwestycjami, które nie zostały rozliczone do dnia sporządzenia bilansu.

W wierszu 05 – wykazuje się objęte ewidencją księgową grunty (tereny, place) będące własnością jednostki.

W wierszach 06 do 09 – wykazuje się środki trwałe w wartości netto, tj. wartość początkowa środków trwałych, ujętych w księgach rachunkowych w wysokości ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, przebudowę lub rozporządzenia Ministra Finansów.

W wierszu 10 – wykazuje się wartość netto wyposażenia (dawne przedmioty nietrwałe i tymczasowe zaplecze budów), tj. wartość początkową ujętą w księgach rachunkowych w wysokości cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszoną o dotychczasowe umorzenie ustalone zgodnie z przyjętą przez jednostkę, metodą umarzania przedmiotów wyposażenia (§ 32 rozporządzenia Ministra Finansów).

Uwaga: W wierszu 10 nie uwzględnia się wyposażenia zaliczonego w całości do kosztów po wydaniu do użytkowania.

W wierszu 11 – wykazuje się pełne koszty nie zakończonych inwestycji ustalone w wysokości kosztów poniesionych na nabycie lub wytworzenie środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych, które powstaną w wyniku zakończenia inwestycji (§ 30 rozporządzenia Ministra Finansów).

W wierszu 12 – wykazuje się wartość wydatkowanych środków pieniężnych na poczet przyszłych dostaw, robót i usług w związku z inwestycjami, które nie zostały rozliczone do dnia sporządzenia bilansu.

W wierszu 14 – wykazuje się wartość netto nabytych koncesji, projektów wynalazczych, patentów, licencji, znaków towarowych, oprogramowania komputerów, koszty organizacji i zgromadzenia kapitału zakładowego spółek akcyjnych oraz podobne prawa i wartości, a także koszty poniesione w związku z inwestycjami, jak odszkodowania za dostarczenie obiektów zastępczych i przesiedlenie osób, koszty zagospodarowania pomelioracyjnego, założenia stref ochronnych, przygotowanie eksploatacji nowo budowanych zespołów środków trwałych przed przekazaniem inwestycji do użytkowania, opłaty z tytułu użytkowania gruntów i terenów w okresie inwestowania, odsetki i ujemne różnice kursowe z tytułu zaciągniętych w obcych walutach od kredytów i pożyczek na inwestycje, od kredytów i pożyczek na okres realizacji inwestycji (z wyjątkiem dot. inwestycji socjalnych i mieszkaniowych) – według cen nabycia lub poniesionych kosztów pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie (§ 33 rozporządzenia Ministra Finansów).

W wierszu 15 – wykazuje się wartość firm ustaloną w wysokości różnicy między ceną zapłaconą sprzedawcy za jednostkę a niższą od niej wartością jednostki wynikającą z ewidencji księgowej na dzień dokonania sprzedaży, pomniejszoną o dokonane odpisy umorzeniowe (§ 33 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów).

Uwaga: Odpisy umorzeniowe od wartości firmy dokonuje się w równych ratach przez okres 5 lat po roku, w którym nabyto jednostkę.

W wierszu 16 – wykazuje się wartość środków pieniężnych wydatkowanych na poczet zakupu wartości niematerialnych i prawnych, ale jeszcze nie rozliczonych do dnia sporządzenia bilansu.

W wierszu 17 – wykazuje się wartości finansowych składników majątku trwałego, tj.:

– nabyte udziały (w tym również akcje) w obcych jednostkach w walucie polskiej i w walutach obcych,

– nabyte długoterminowe papiery wartościowe w walucie polskiej i w walutach obcych,

– udzielone długoterminowe pożyczki w walucie polskiej i w walutach obcych,

– inne długoterminowe lokaty kapitałowe.

Uwaga: Udziały w walucie polskiej wykazuje się według ceny nabycia z uwzględnieniem zasady ostrożnej wyceny (§ 23 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów).

Udziały w walutach obcych wykazuje się w cenie nie wyższej od ceny ich sprzedaży (np. według notowań giełdowych), możliwej do uzyskania w dniu kończącym rok obrotowy, przeliczonej na złote polskie według obowiązującego w tym dniu średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP (§ 23 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów. Różnice z tego tytułu zalicza się na koniec roku do kosztów operacji finansowych).

Przez określenie "długoterminowe" należy rozumieć papiery wartościowe, pożyczki itp., których termin zapłaty przypada co najmniej po upływie roku, od daty na jaką sporządza się bilans.

W wierszu 18 – wykazuje się udziały w obcych podmiotach krajowych i zagranicznych (np. spółkach akcyjnych, spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacjach) wniesionych w formie pieniężnej i rzeczowej.

W wierszu 19 – wykazuje się wartość długoterminowych papierów wartościowych (np. akcje, obligacje) zakupione w celu dokonania trwałej lokaty, których termin ważności wynosi powyżej jednego roku od dnia, na który jest sporządzony bilans.

W wierszu 20 – wykazuje się wartość udzielonych innym jednostkom długoterminowych pożyczek w walucie polskiej i w walutach obcych.

W wierszu 21 – wykazuje się wartość innych długoterminowych lokat środków pieniężnych w walucie polskiej i w walutach obcych z terminem płatności – wykupu analogicznie jak przy papierach wartościowych.

W wierszu 23 – wykazuje się wartość rzeczowych składników majątku obrotowego oraz nie rozliczonych zaliczek na poczet dostaw zapasów w przyszłym okresie.

W wierszu 24 – wykazuje się:

– wartość zapasów materiałów stanowiących własność jednostki, znajdujących się zarówno we własnych, jak też w obcych magazynach, również pozostałości materiałów na koniec roku obrotowego, odpisanych bezpośrednio po zakupie w koszty lub wydanych do produkcji, lecz nie zużytych na dzień sporządzenia bilansu. Wartość zapasu na koniec roku ustala się zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny określonej w § 25 ust. 5 oraz § 37 rozporządzenia Ministra Finansów,

– stan dostaw w drodze – przy zastosowaniu rzeczywistych cen zakupu lub nabycia stosownie do ustaleń zakładowego planu kont,

– inwentarz żywy zakupiony do uboju, wyceniony według cen zakupu lub nabycia według zasad określonych w § 25 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów.

W wierszu 25 – wykazuje się wartość produkcji nie zakończonej, tj. produkcji (robót) w toku i półfabrykatów, ustaloną w sposób wynikający z przyjętego w jednostce sposobu rachunku kosztów według zasad określonych w § 27 i § 28 rozporządzenia Ministra Finansów.

W wierszu 26 – wykazuje się wartość produktów gotowych ustaloną w sposób wynikający z przyjętego w jednostce sposobu rachunku kosztów według zasad określonych w § 27, § 28 oraz § 37 rozporządzenia Ministra Finansów. W wierszu tym wykazuje się również wartość inwentarza żywego w tuczu i hodowli w cenach jego sprzedaży lub zakupu stosownie do § 29 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów.

W wierszu 27 – wykazuje się wartość zapasów towarów nabytych w celu odsprzedaży ustaloną według rzeczywistych cen zakupu (nabycia) z uwzględnieniem zasad ostrożnej wyceny, o której mowa w § 25 ust. 5 oraz § 37 rozporządzenia Ministra Finansów. W wierszu tym wykazuje się również stan dostaw towarów w drodze – przy zastosowaniu cen zakupu (nabycia) zgodnie z ustaleniami zakładowego planu kont – po pomniejszeniu o odpisy spowodowane ograniczoną możliwością ich sprzedaży.

W wierszu 28 – wykazuje się wartość udzielonych zaliczek na poczet dostaw materiałów, towarów itp. nie rozliczonych do dnia sporządzenia bilansu, z wyjątkiem zaliczek na inwestycje oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W wierszu 30 – wykazuje się stan bezspornych należności z tytułu dostaw, robót i usług w walucie polskiej i według wartości ustalonej przy ich powstaniu, a w walutach obcych w wartości ustalonej przy ich powstaniu, przeliczonej na złote polskie według zasad określonych w § 24 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów.

W wierszu 31 – wykazuje się stan bezspornych należności z tytułu nadpłaty podatków, ceł, opłat, składek i świadczeń ZUS oraz innych rozrachunków o charakterze publicznoprawnym, w wartości ustalonej przy ich powstaniu.

W wierszu 32 – wykazuje się w jednostkach wielozakładowych stan należności z tytułu rozrachunków wewnątrzzakładowych w wartości ustalonej przy ich powstaniu. Pozycja ta jest wykazywana w aktywach bilansu każdego samodzielnego bilansującego zakładu.

Uwaga: Stosownie do przepisów § 42 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów należności i zobowiązania z tytułu rozrachunków wewnątrzzakładowych eliminuje się w zbiorczym bilansie jednostki wielozakładowej.

W wierszu 33 – wykazuje się stan bezspornych należności od pracowników oraz innych osób fizycznych, a także osób prawnych, instytucji i organizacji, jeżeli należności te nie dotyczą dostaw, robót i usług oraz rozrachunków publiczno­prawnych. Należności w walucie polskiej wykazuje się w wartości ustalonej przy ich powstawaniu. Należności w walutach obcych podaje się w wartości przeliczonej na złote polskie według zasady ustalonej w § 23 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów.

W wierszu 34 – wykazuje się wszelkie nieprzedawnione roszczenia sporne, tj. kwestionowane przez kontrahentów w całości lub w części należności, zarówno skierowane do sądu, jak też jeszcze będące przedmiotem pertraktacji powstałe w związku z działalnością jednostki.

Roszczenia w walucie polskiej wykazuje się w wartości ustalonej przy ich powstaniu, natomiast w walutach obcych podaje się w wartości przeliczonej na złote polskie według ustaleń zawartych w § 23 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów.

Uwaga: Nie rozliczone do końca roku obrotowego niedobory wycenia się według zasad określonych w § 24 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów.

W wierszu 36 – wykazuje się stan gotówki w kasie w walucie krajowej według wartości nominalnej, a w walutach obcych po przeliczeniu na złote polskie według zasady ustalonej w § 23 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów. W wierszu tym wykazuje się również bony pieniężne.

W wierszu 37 – wykazuje się stan rachunków bankowych w walucie krajowej w wartości nominalnej w tym także zakładowych funduszów socjalnego i mieszkaniowego oraz stany rachunków bankowych prowadzonych w bankach krajowych i zagranicznych w walutach obcych, po przeliczeniu na złote polskie według zasady ustalonej w § 23 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów.

W wierszu 38 – wykazuje się wartość weksli i czeków obcych oraz środków pieniężnych w drodze w walucie polskiej według wartości nominalnej i w walutach obcych, przeliczonych na złote polskie według zasady ustalonej w § 23 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów.

W wierszu 39 – wykazuje się wartość krótkoterminowych papierów wartościowych zakupionych w celu odsprzedaży (np. obligacje obce, akcje obce, skupione własne akcje) w walucie polskiej według cen nabycia i w walutach obcych po przeliczeniu na złote polskie według zasady ustalonej w § 23 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów.

W wierszu 40 – wykazuje się poniesione przez jednostkę w roku obrotowym lub latach poprzednich koszty przypadające do rozliczenia w następnych okresach sprawozdawczych § 34 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów.

W wierszu 41 – wykazuje się inne rodzaje aktywów występujące w jednostce, a nie wymienione w poprzedzających wierszach formularza. Są to np. środki wydzielone podległym jednostkom oraz nieobligatoryjne odpisy z wyniku finansowego.

PASYWA

Wiersz 43 – przeznaczony jest do wykazania wysokości posiadanych kapitałów i funduszy, zmiany ich wysokości na skutek przeszacowania środków zgodnie z odrębnymi przepisami, a także nie rozliczony wynik z lat ubiegłych, jak i część zysku przeznaczoną na wieloletnie rezerwy celowe.

W wierszu 44 – wykazuje się – w zależności od formy prawnej – stan poszczególnych kapitałów zasadniczych, np. udziałowego, akcyjnego oraz zapasowych (rezerwowego, zapasowego) bez uwzględnienia nadwyżki wartości sprzedanych akcji własnych ponad ich wartość nominalną.

W wierszu 45 – wykazuje się nadwyżkę sprzedanych akcji własnych ponad ich wartość nominalną.

W wierszu 46 – wykazuje się w zależności od formy prawnej jednostki – łączną wartość poszczególnych funduszy podstawowych (założycielskiego, przedsiębiorstwa, zasadniczych) bez uwzględnienia skutków przeszacowania.

W wierszu 48 – wykazuje się inne nie wymienione fundusze.

W wierszu 49 – wykazuje się zwiększenia lub zmniejszenia kapitałów lub funduszy zasadniczych w wyniku przeszacowania wyników aktywów (np. środków trwałych) określonych w odrębnych przepisach.

W wierszu 50 – wykazuje się nie rozliczoną do dnia sporządzenia bilansu część wyniku finansowego z lat ubiegłych – stratę w wartości ujemnej, a zysk w wartości dodatniej.

W wierszu 51 – wykazuje się wieloletnie rezerwy celowe kapitałowe, np. na rozwój, powstałe z podziału wyniku zarówno roku bieżącego, jak też lat poprzednich (po zapłaceniu podatków i przekazaniu dywidendy).

W wierszu 53 – wykazuje się wartość nie przeterminowanych długoterminowych kredytów bankowych i pożyczek. tj. wymagających zapłaty w okresie dłuższym niż rok od dnia, na który sporządza się bilans.

W wierszu 54 – wykazuje się stan długoterminowych kredytów bankowych w walucie polskiej w wartości nominalnej, natomiast w walucie obcej po przeliczeniu na złote polskie według zasad podanych w § 23 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów.

W wierszu 55 – wykazuje się wartość uzyskanych długoterminowych pożyczek w walucie polskiej i w walucie obcej przeliczonej według zasad określonych w § 23 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów.

W wierszu 56 – wykazuje się nie przeterminowane kredyty bankowe i uzyskane pożyczki w walucie polskiej i w walucie obcej przeliczone według zasad podanych w wierszu 55.

Uwaga: Zasady wykazywania ww. kredytów i pożyczek są identyczne jak kredytów i pożyczek długoterminowych.

W wierszu 59 – wykazuje się stan nie spłaconych w terminie zarówno długoterminowych, jak i pozostałych kredytów bankowych oraz uzyskanych pożyczek w walucie polskiej i w walutach obcych.

W wierszu 62 – wykazuje się stan zobowiązań z tytułu fakturowanych i nie fakturowanych dostaw materiałów, towarów i dóbr inwestycyjnych, w tym robót i usług na cele działalności bieżącej inwestycji oraz funduszów specjalnych w walucie polskiej w wartości ustalonej przy ich powstaniu oraz w walutach obcych – w wartości ustalonej przy ich powstaniu, przeliczonej na złote polskie według zasady określonej w § 23 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów.

W wierszu 63 – wykazuje się zobowiązania wynikające z wydanych weksli w walucie polskiej, wycenionej w wartości nominalnej oraz w walutach obcych – wycenione w wartości nominalnej na złote polskie według zasady ustalonej w § 23 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów.

W wierszu 64 – wykazuje się stan zobowiązań z tytułu podatków, ceł, opłat oraz innych rozrachunków o charakterze publicznoprawnym w wartości ustalonej przy ich powstaniu.

W wierszu 65 – wykazuje się stan zobowiązań z tytułu wynagrodzeń za pracę, w wartości ustalonej przy ich powstaniu.

W wierszu 66 – wykazuje się stan zobowiązań z tytułu rozrachunków wewnątrzzakładowych w wartości ustalonej przy ich powstaniu. Wiersz ten wypełniany jest tylko przez każdy samodzielnie bilansujący zakład.

W wierszu 67 – wykazuje się wszystkie pozostałe (nie ujęte w wierszach od 62 do 66) zobowiązania zarówno w walucie polskiej, jak i w walucie obcej (przeliczane według zasad § 23 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów).

W wierszu 68 – wykazuje się stan funduszy specjalnego przeznaczenia tworzonych przez jednostkę, w ciężar kosztów na podstawie odrębnych przepisów lub decyzji o podziale zysku.

W wierszu 71 – wykazuje się stan pozostałych funduszy specjalnych tworzonych na podstawie decyzji jednostki o podziale zysku, w ciężar kosztów lub ze środków otrzymanych z innych funduszy lub jednostek.

W wierszu 73 – wykazuje się wartość pobranych przychodów dotyczących przyszłych okresów po roku obrotowym, określonych w § 24 ust. 2 i 3 i § 36 rozporządzenia Ministra Finansów.

W wierszu 74 – wykazuje się wysokość rezerwy na koszty przyszłych okresów dotyczących kosztów przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, o których mowa w § 34 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów.

W wierszu 75 – wykazuje się wysokość utworzonych przez jednostkę rezerw w ciężar strat nadzwyczajnych oraz wartość innych pasywów.

W wierszu 76 – wykazuje się rezerwy utworzone w ciężar strat nadzwyczajnych na wierzyte1ności od dłużników postawionych w stan upadłości i na przewidywane ryzyko gospodarcze.

W wierszu 77 – wykazuje się inne występujące w jednostce pasywa nie wyszczególnione w poprzednich wierszach bilansu.

W wierszu 78 i 79 – wykazuje się wynik finansowy ujmowany na koncie "Wynik finansowy" w wysokości zgodnej z pozycją "Zysk netto" lub "Strata netto" rachunku wyników.

W wierszu 80 – wykazuje się zysk netto (ze znakiem "+") wynikający z wiersza 24 działu 2 "Rachunek wyników".

W wierszu 81 – wykazuje się stratę netto (ze znakiem "–") wynikającą z wiersza 44 działu 2 "Rachunek wyników".