Zm.: zarządzenie w sprawie obowiązków funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przypadku wyjazdu za granicę w... - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie obowiązków funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przypadku wyjazdu za granicę w celach prywatnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2011.1.13

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/11
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 16 września 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie obowiązków funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przypadku wyjazdu za granicę w celach prywatnych

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 12/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie obowiązków funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przypadku wyjazdu za granicę w celach prywatnych (Dz. Urz. CBA Nr 2, poz. 43) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Funkcjonariusz wyjeżdżający do państwa wymienionego w załączniku nr 1 jest obowiązany poinformować o tym przełożonego.";

2)
w § 4 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) analizę zagrożeń przedstawioną przez dyrektora Departamentu Ochrony.";

3)
w § 5:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wniosek o udzielenie zezwolenia funkcjonariusz składa z uwzględnieniem drogi służbowej do Szefa CBA, za pośrednictwem Biura Kadr i Szkolenia CBA, w terminie co najmniej 5 dni przed planowanym wyjazdem, chyba że krótszy termin jest uzasadniony szczególnie ważnymi okolicznościami.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia CBA przedstawia Szefowi CBA wniosek, o którym mowa w ust. 1, wraz ze sporządzoną w tym celu przez Departament Ochrony CBA analizą możliwych zagrożeń, na jakie może zostać narażony funkcjonariusz występujący o udzielenie zezwolenia w związku z wyjazdem za granicę.";

4)
w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Informację, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, funkcjonariusz składa do kierownika jednostki organizacyjnej, w której pełni służbę, za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego, w postaci notatki służbowej, nie później niż po upływie 2 tygodni od powrotu do kraju.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 158, poz. 1122 i Nr 218, poz. 1592, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 85, poz. 716, Nr 105, poz. 880 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 151, poz. 1014, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238 poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 117, poz. 677 i Nr 171, poz. 1016.