Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2003.19.200

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 2003 r.

ZARZĄDZENIE Nr 60/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 4 grudnia 2003 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie norm rozmieszczenia jednostek i instytucji wojskowych oraz innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, a także urządzeń, uzbrojenia, środków materiałowych i sprzętu wojskowego

Departament Infrastruktury

Na podstawie art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 101, poz. 944, Nr 134, poz. 1267 i Nr 179, poz. 1750) zarządza się, co następuje:

§  1. W zarządzeniu Nr 9/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lutego 1998 r. w sprawie norm rozmieszczenia jednostek i instytucji wojskowych oraz innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, a także urządzeń, uzbrojenia, środków materiałowych i sprzętu wojskowego (Dz. Rozk. MON, poz. 19), wprowadza się następującą zmianę w załączniku nr 1 "Normy powierzchniowe zakwaterowania żołnierzy we wspólnych kwaterach stałych":

- w rubryce "Rodzaje grup żołnierzy" w poz. 3 po wyrazie "Podchorążowie" dodaje się wyrazy "oraz studenci i absolwenci szkół wyższych odbywający przeszkolenie wojskowe".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.