Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2007.2.18

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 lutego 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 23 lutego 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie norm należności uzbrojenia zespołowego i indywidualnego oraz norm wyposażenia specjalnego jednostek organizacyjnych i funkcjonariuszy Straży Granicznej a także warunków przyznawania i użytkowania uzbrojenia Straży Granicznej

Na podstawie art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 66 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie norm należności uzbrojenia zespołowego i indywidualnego oraz norm wyposażenia specjalnego jednostek organizacyjnych i funkcjonariuszy Straży Granicznej a także warunków przyznawania i użytkowania uzbrojenia Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 11, poz. 78 oraz z 2006 r, Nr 5, poz. 41 i Nr 8, poz. 61) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 3 po pkt 3 dodaje się pkt 4-6 w brzmieniu:

"4) normy należności systemów i sprzętu łączności, informatyki, obserwacji technicznej, awaryjnego zasilania oraz oprogramowania, stanowiące załącznik nr 5a do zarządzenia;

5) normy należności sprzętu dydaktycznego systemów i sprzętu łączności, informatyki, obserwacji technicznej, awaryjnego zasilania i oprogramowania, stanowiące załącznik nr 5b do zarządzenia;

6) normy należności sprzętu serwisowego łączności, informatyki, obserwacji technicznej, zasilającego, stanowiące załącznik nr 5c.";

2) po § 15 dodaje się § 16 w brzmieniu:

"§ 16. 1. Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej, komendanci oddziałów Straży Granicznej i komendanci ośrodków szkolenia Straży Granicznej opracują, na podstawie właściwych norm należności, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 4-6, tabele normatywne odpowiednio dla Komendy Głównej Straży Granicznej, oddziału Straży Granicznej, ośrodka szkolenia Straży Granicznej.

2. Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej, komendanci oddziałów Straży Granicznej i komendanci ośrodków szkolenia Straży Granicznej są zobowiązani do każdorazowej aktualizacji tabel normatywnych, o których mowa w ust. 1, w przypadku zmian strukturalnych lub organizacyjnych odpowiednio w Komendzie Głównej Straży Granicznej, oddziałach lub ośrodkach szkolenia Straży Granicznej.

3. Wzory tabel normatywnych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 9 do zarządzenia.";

3) po załączniku nr 5 do zarządzenia dodaje się załączniki nr 5a-5c do zarządzenia w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 1-3 do niniejszego zarządzenia;
4) po załączniku nr 8 do zarządzenia dodaje się załącznik nr 9 do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§  2.
1. Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej opracuje tabele normatywne, o których mowa w § 1 pkt 2, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.
2. Komendanci oddziałów Straży Granicznej i komendanci ośrodków szkolenia Straży Granicznej opracują i przedstawią do akceptacji Dyrektorowi Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej tabele normatywne, o których mowa w § 1 pkt 2, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.
§  3. Traci moc decyzja Nr 57 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie norm należności sprzętu łączności, informatyki i obserwacji technicznej w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 2, poz. 22).
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podpisania.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

Normy należności systemów i sprzętu łączności, informatyki, obserwacji technicznej, awaryjnego zasilania oraz oprogramowania

Grupa I - Komenda Główna Straży Granicznej, z wyłączeniem Wydziału Zamiejscowego Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej
Lp.NazwaWskaźnik normatywny
1. Sprzęt radiowy
1.1.Radiotelefon stacjonarny UKF - stacja bazowa UKFdo 6 kpl.
1.2.Radiotelefon przewoźny UKFdo 2 kpl.na samochód.
1.3.Radiotelefon przenośny UKF1 kpl.na funkcjonariusza lub pracownika: na stanowisku kierowniczym, w jednostce organizacyjnej właściwej do spraw granicznych, operacyjno-śledczych, koordynacji działań, w służbie ochrony w zależności od potrzeb,
10 kpl.na nieetatowy pododdział odwodowy.
1.4.Stacja retransmisyjna (radioprzemiennik) UKF na samochodzie1 kpl.w zależności od potrzeb.
1.5.Stacja retransmisyjna (radioprzemiennik) UKF1 kpl.w zależności od potrzeb.
2. Systemy i sprzęt teleinformatyczny
2.1.Węzeł sieci teleinformatycznej1 kpl.konfiguracja i wyposażenie węzła dostosowane do jego centralnej roli w systemie telekomunikacyjnym.
2.2.Stacja końcowa systemu telekopiowego1 kpl.na sekretariat, kancelarię, komórkę organizacyjną, sztab kryzysowy w zależności od potrzeb.
2.3.Stacja telefoniczna1 kpl.na funkcjonariusza lub pracownika w zależności od potrzeb,
do 5 kpl.na stanowisko kierownicze, służbę dyżurną operacyjną, sztab kryzysowy, służbę ochrony - na chroniony obiekt.
2.4.Telefaxdo 10 kpl.na centrum zarządzania systemem telekomunikacyjnym,
do 3 kpl.na sekretariat komendanta, zastępcy komendanta, dyrektora (zarządu, biura) wydział lub samodzielną sekcję, służbę dyżurną operacyjną, sztab kryzysowy.
2.5.Telefon komórkowy1 kpl.na funkcjonariusza lub pracownika: na stanowisku kierowniczym, w jednostce organizacyjnej właściwej do spraw granicznych, operacyjno-śledczych, koordynacji działań, służby dyżurnej operacyjnej i innych w zależności od potrzeb.
2.6.Stacja robocza - terminal, stanowisko komputerowe typu PC, notebook wraz z oprogramowaniem1 kpl.na stanowisko - stosownie do ilości stanowisk, etatów w jednostce lub komórce organizacyjnej,
do 10 kpl.na służbę dyżurną operacyjną, sztab kryzysowy, służbę ochrony,
do 10 kpl.na stanowisko związane z zarządzeniem i administracją siecią telekomunikacyjną,
1 kpl.na stanowisko badawcze w zależności od potrzeb (dotyczy Laboratorium Kryminalistycznego Straży Granicznej).
2.7.Stacja robocza klasy TEMPEST - zestaw klasy TEMPESTdo 11 kpl.ukompletowanie zależne od zastosowania.
2.8.Przystawka utajniająca do telefaksówdo 8 kpl.
2.9.Drukarkado 6 kpl.na centrum zarządzania systemem telekomunikacyjnym,
do 6 kpl.na Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji,
1 kpl.na stację roboczą - terminal, stanowisko komputerowe typu PC, notebook w zależności od potrzeb.
2.10.Skaner1 kpl.na stację roboczą -terminal, stanowisko komputerowe typu PC w zależności od potrzeb.
2.11.Czytnik linii papilarnych1 kpl.w zależności od potrzeb.
2.12.Stacjonarny czytnik paszportów1 kpl.w zależności od potrzeb.
3.3. Oprogramowanie
3.1.Użytkowe
3.1.1.- systemy zarządzania logistyką1 kpl.do obsługi kadr, plac, księgowości, środków trwałych, gospodarki materiałowej itp.
3.1.2.- systemy wspomagające krg i ogp1 kpl.
4. Sprzęt zasilający
4.1.System awaryjnego zasilania1 kpl.na obiekt - budynek w zależności od potrzeb.
4.2.Wielostanowiskowe urządzenie ładujące do radiotelefonów1 kpl.na 10 radiotelefonów.
4.3.Wielostanowiskowe urządzenie ładująco-regenerujące1 kpl.na 100 radiotelefonów.
4.4.Zasilacz awaryjny UPS1 kpl.na stację roboczą -terminal, stanowisko komputerowe typu PC, stację roboczą klasy TEMPEST - zestaw klasy TEMPEST w zależności od potrzeb, jeżeli obiekt nie posiada systemu zasilania awaryjnego - bezprzerwowego.
5. Sprzęt obserwacji technicznej
5.1.Przenośna kamera termowizyjnado 6 kpl.
5.2.System Lokalizacji i Monitoringu Obiektów Własnych1 kpl.w zależności od potrzeb.
6. Inne
6.1.Kabina tłumienia fal elektromagnetycznych2 kpl.
6.2.Obudowa tłumienia fal elektromagnetycznych4 kpl.
6.3.System nadzoru wizyjnego1 kpl.na obiekt w zależności od potrzeb.
6.4.System kontroli dostępu1 kpl.na obiekt w zależności od potrzeb.
6.5.System sygnalizacji włamań i napadów1 kpl.na obiekt w zależności od potrzeb.

UWAGA

Norma nie uwzględnia Archiwum Straży Granicznej.

Grupa II - oddział Straży Granicznej z wyłączeniem Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej

Lp.NazwaWskaźnik normatywny
1. Sprzęt radiowy
1.1.Stacja systemu łączności radiowej KF1 kpl.
1.2.Radiotelefon stacjonarny UKF - stacja bazowa UKFdo 6 kpl.
1.3.Radiotelefon przewoźny UKFdo 2 kpl.na samochód statek powietrzny, łódź.
1.4.Radiotelefon przenośny UKF1 kpl.na funkcjonariusza, pracownika: na stanowisku kierowniczym, w komórce organizacyjnej właściwej do spraw granicznych, operacyjno-śledczych, koordynacji działań, pododdziału odwodowego, plutonu specjalnego, służby ochrony w zależności od potrzeb - nie więcej jak ilość stanowisk (etatów) w komórce organizacyjnej.
1.5.Stacja retransmisyjna (radioprzemiennik) UKFilość zapewniająca pokrycie radiowe obszaru terytorialnego zasięgu działania oddziału Straży Granicznej.
1.6.Radiostacja lotnicza1 kpl.na statek powietrzny,
1 kpl.dla obsługi naziemnej.
2. Systemy i sprzęt teleinformatyczny
2.1.Węzeł sieci teleinformatycznej1 kpl.konfiguracja i wyposażenie węzła dostosowane do jego roli w systemie teleinformatycznym.
2.2.Stacja końcowa systemu telekopiowegodo 2 kpl.na sekretariat, komórkę organizacyjną, kancelarię, stację przetwarzania informacji, służbę dyżurną operacyjną, sztab kryzysowy.
2.3.Stacja telefoniczna1 kpl.na funkcjonariusza lub pracownika w zależności od potrzeb,
do 5 kpl.na stanowisko kierownicze, służbę dyżurną operacyjną, sztab kryzysowy.
2.4.Telefaxdo 2 kpl.sekretariat komendanta, zastępcy komendanta, wydział lub samodzielną sekcję, służbę dyżurną operacyjną, sztab kryzysowy,
do 6 kpl.na stację przetwarzania informacji.
2.5.Telefon komórkowy1 kpl.na funkcjonariusza lub pracownika: na stanowisku kierowniczym, w komórce organizacyjnej właściwej do spraw granicznych, operacyjno-śledczych, koordynacji działań, służby dyżurnej operacyjnej oraz pozostałych w zależności od potrzeb.
2.6.Stacja robocza - terminal, stanowisko komputerowe typu PC, notebook wraz z oprogramowaniemdo 2 kpl.stosownie do ilości stanowisk pracy, etatów w komórce organizacyjnej oraz dla sztabu kryzysowego.
2.7.Stacja robocza klasy TEMPEST - zestaw klasy TEMPESTdo 2 kpl.ukompletowanie zależne od zastosowania.
2.8.Przystawka utajniająca do telefaksówdo 4 kpl.
2.9.Drukarkado 6 kpl.na stację przetwarzania informacji.
do 2 kpl.na stację roboczą - terminal lub stanowisko komputerowe typu PC, notebook.
2.10.Czytnik linii papilarnych1 kpl.w zależności od potrzeb.
2.11.Skaner1 kpl.na stację roboczą - terminal, stanowisko komputerowe typu PC w zależności od potrzeb.
3. Oprogramowanie
3.1.Użytkowe
3.1.1- systemy zarządzania logistyką1 kpl.do obsługi kadr, płac, księgowości, środków trwałych, gospodarki materiałowej itp.
3.1.2- systemy wspomagające krg i ogp1 kpl.
4. Sprzęt zasilający
4.1.System awaryjnego zasilania1 kpl.na obiekt-budynek w zależności od potrzeb.
4.2.Wielostanowiskowe urządzenie ładujące do radiotelefonów1 kpl.na 20 radiotelefonów, w zależności od potrzeb.
4.3.Wielostanowiskowe urządzenie ładująco-regenerujące1 kpl.na 50 radiotelefonów w zależności od potrzeb.
4.4.Zasilacz awaryjny UPS1 kpl.na stację roboczą - terminal, stanowisko komputerowe typu PC, stację roboczą klasy TEMPEST - zestaw klasy TEMPEST w zależności od potrzeb, jeżeli obiekt nie posiada systemu zasilania awaryjnego - bezprzerwowego.
5. Sprzęt obserwacji technicznej
5.1.System obserwacji dzienno-nocnej na samochodziedo 2 kpl.na pododdział odwodowy.
5.2.System obserwacji lotniczej1 kpl.na statek powietrzny w zależności od potrzeb.
5.3.Przenośna kamera termowizyjnado 5 kpl.na pododdział odwodowy,
do 2 kpl.do dyspozycji komórek organizacyjnych właściwych do spraw operacyjno-śledczych lub granicznych.
5.4.Zestaw z przenośną kamerą termowizyjną1 kpl.na pododdział odwodowy,
1 kpl.do dyspozycji komórek organizacyjnych właściwych do spraw operacyjno-śledczych lub granicznych.
5.5.System Lokalizacji i Monitoringu Obiektów Własnych1 kpl.w zależności od potrzeb, ukompletowanie w zależności od potrzeb.
5.6.Przenośny system ochrony perymetrycznej1 kpl.w zależności od potrzeb.
6. Inne
6.1.Kabina tłumienia fal elektromagnetycznych1 kpl.w zależności od potrzeb.
6.2.Obudowa tłumienia fal elektromagnetycznychdo 3 kpl.
6.3.System nadzoru wizyjnego1 kpl.na obiekt w zależności od potrzeb.
6.4.System kontroli dostępu1 kpl.na obiekt w zależności od potrzeb.
6.5.System sygnalizacji włamań i napadów1 kpl.na obiekt w zależności od potrzeb.

UWAGI

1. Norma uwzględnia ośrodki szkolenia, Samodzielną Sekcję Szkolenia w Cieszynie oraz Archiwum Straży Granicznej, pozostających na zaopatrzeniu oddziałów Straży Granicznej.

2. Norma nie uwzględnia placówek Straży Granicznej.

3. Norma nie uwzględnia Wydziałów Zamiejscowych Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

Grupa III - Morski Oddział Straży Granicznej

Lp.NazwaWskaźnik normatywny
1. Sprzęt radiowy
1.1.Stacja systemu łączności radiowej KF1 kpl.
1.2.Stacja nadbrzeżna systemu łączności GMDSS1 kpl.ukompletowanie zależne od potrzeb.
1.3.Odbiornik nasłuchowy KF2 kpl.
1.4.Radiotelefon stacjonarny UKF - stacja bazowa UKFdo 7 kpl.
1.5.Radiotelefon przewoźny UKFdo 2 kpl.na samochód, statek powietrzny, łódź.
1.6.Radiotelefon przenośny UKF1 kpl.na funkcjonariusza, pracownika: na stanowisku kierowniczym, w komórce organizacyjnej właściwej do spraw granicznych, operacyjno-śledczych, koordynacji działań, pododdziału odwodowego, służby ochrony w zależności od potrzeb - nie więcej jak ilość stanowisk (etatów) w komórce organizacyjnej.
1.7.Stacja retransmisyjna (radioprzemiennik) UKFilość zapewniająca pokrycie radiowe obszaru terytorialnego zasięgu działania Morskiego Oddziału Straży Granicznej.
1.8.Radiostacja lotnicza1 kpl.na statek powietrzny,
1 kpl.dla obsługi naziemnej.
2. Systemy i sprzęt teleinformatyczny
2.1.Węzeł sieci teleinformatycznej1 kpl.konfiguracja i wyposażenie węzła dostosowane do jego roli w systemie telekomunikacyjnym.
2.2.Stacja końcowa systemu telekopiowegodo 2 kpl.na sekretariat, komórkę organizacyjną, kancelarię jawną lub tajną, stację przetwarzania informacji, służbę dyżurną operacyjną, sztab kryzysowy.
2.3.Stacja telefoniczna1 kpl.na funkcjonariusza lub pracownika w zależności od potrzeb,
do 5 kpl.na stanowisko kierownicze, służbę dyżurną operacyjną, sztab kryzysowy.
2.4.Telefaxdo 2 kpl.na sekretariat komendanta, zastępcy komendanta, wydział, zespół lub samodzielną sekcję, służbę dyżurną operacyjną, sztab kryzysowy,
do 6 kpl.na stację przetwarzania informacji.
2.5.Telefon komórkowy1 kpl.na funkcjonariusza lub pracownika: na stanowisku kierowniczym, w komórce organizacyjnej właściwej do spraw granicznych, operacyjno-śledczych, koordynacji działań, służbę dyżurną operacyjną oraz pozostałych w zależności od potrzeb.
2.6.Stacja robocza - terminal, stanowisko komputerowe typu PC, notebook wraz z oprogramowaniemdo 2 kpl.stosownie do ilości stanowisk pracy, etatów w komórce organizacyjnej oraz dla sztabu kryzysowego.
2.7.Stacja robocza klasy TEMPEST - zestaw klasy TEMPESTdo 2 kpl.ukompletowanie zależne od zastosowania.
2.8.Przystawka utajniająca do telefaksówdo 4 kpl.
2.9.Drukarkado 6 kpl.na stację przetwarzania informacji,
1 kpl.na stację roboczą - terminal, samodzielne stanowisko komputerowe typu PC, notebook w zależności od potrzeb.
2.10.Czytnik linii papilarnych1 kpl.w zależności od potrzeb.
2.11.Skaner1 kpl.na stację roboczą - terminal, stanowisko komputerowe typu PC w zależności od potrzeb.
3. Oprogramowanie
3.1.Użytkowe
3.1.1- systemy zarządzania logistyką1 kpl.do obsługi kadr, plac, księgowości, środków trwałych, gospodarki materiałowej itp.
3.1.2- systemy wspomagające krg i ogp1 kpl.
4. Sprzęt zasilający
4.1.System awaryjnego zasilania1 kpl.na obiekt - budynek w zależności od potrzeb.
4.2.Wielostanowiskowe urządzenie ładujące do radiotelefonów1 kpl.na 20 radiotelefonów w zależności od potrzeb.
4.3.Wielostanowiskowe urządzenie ładująco-regenerujące1 kpl.na 50 radiotelefonów w zależności od potrzeb.
4.4.Zasilacz awaryjny UPS1 kpl.na stację roboczą - terminal, stanowisko komputerowe typu PC, stację roboczą klasy TEMPEST - zestaw klasy TEMPEST w zależności od potrzeb, jeżeli obiekt nie posiada systemu zasilania awaryjnego - bezprzerwowego.
5. Systemy i sprzęt obserwacji technicznej
5.1.System obserwacji dzienno-nocnej na samochodziedo 2 kpl.na pododdział obwodowy.
5.2.System obserwacji lotniczej1 kpl.na statek powietrzny w zależności od potrzeb.
5.3.Przenośna kamera termowizyjnado 5 kpl.na pododdział odwodowy,
do 2 kpl.do dyspozycji komórek organizacyjnych właściwych do spraw operacyjno-śledczych lub granicznych.
5.4.Centralny Ośrodek Nadzoru Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru polskich obszarów morskich1 kpl.ukompletowanie zależne od potrzeb.
5.5.Ruchoma stacja radiolokacyjna1 kpl.w zależności od potrzeb.
5.6.System Lokalizacji i Monitoringu Obiektów Własnych1 kpl.w zależności od potrzeb, ukompletowanie w zależności od potrzeb.
5.7.Przenośny system ochrony perymetrycznej1 kpl.w zależności od potrzeb.
6. Inne
6.1Kabina tłumienia fal elektromagnetycznych1 kpl.w zależności od potrzeb.
6.2System nadzoru wizyjnego1 kpl.na obiekt w zależności od potrzeb.
6.3.System kontroli dostępu1 kpl.na obiekt w zależności od potrzeb.
6.4.System sygnalizacji włamań i napadów1 kpl.na obiekt w zależności od potrzeb.

UWAGI:

1. Norma nie uwzględnia placówek Straży Granicznej.

2. Norma nie uwzględnia Wydziałów Zamiejscowych Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

Grupa IV - dywizjon Straży Granicznej

Lp.NazwaWskaźnik normatywny
1. Sprzęt radiowy
1.1.Stacja nadbrzeżna systemu łączności GMDSSdo 2 kpl.ukompletowanie zależne od potrzeb.
1.2.Odbiornik nasłuchowy KFdo 4 kpl.
1.3.Radiostacja KF do łączności służbowej SGdo 4 kpl.ukompletowanie zależne od potrzeb.
1.4.Radiotelefon stacjonarny UKF - stacja bazowa UKFdo 6 kpl.
1.5.Radiotelefon przewoźny UKF1 kpl.na samochód w zależności od potrzeb.
1.6.Radiotelefon przenośny UKF1 kpl.na funkcjonariusza, pracownika: na stanowisku kierowniczym, w komórce organizacyjnej właściwej do spraw granicznych, operacyjno-śledczych, koordynacji działań, służby ochrony w zależności od potrzeb.
1.7.Stacja retransmisyjna (radioprzemiennik) UKFilość zapewniająca pokrycie radiowe obszaru terytorialnego zasięgu działania dywizjonu Straży Granicznej.
2. Systemy i sprzęt teleinformatyczny
2.1.Węzeł sieci teleinformatycznej1 kpl.konfiguracja i wyposażenie węzła dostosowane do jego roli w systemie teleinformatycznym.
2.2.Telefon komórkowy1 kpl.na funkcjonariusza lub pracownika: na stanowisku kierowniczym, w komórce organizacyjnej właściwej do spraw granicznych, operacyjno-śledczych, koordynacji działań, służby dyżurnej operacyjnej i innych w zależności od potrzeb.
2.3.Stacja telefoniczna1 szt.na funkcjonariusza lub pracownika w zależności od potrzeb,
do 5 kpl.na stanowisko kierownicze, służbę dyżurną operacyjną, zespół kryzysowy, służbę ochrony.
2.4.Stacja końcowa systemu telekopiowegodo 2 kpl.na sekretariat, komórkę organizacyjną, kancelarię, stację przetwarzania informacji, służbę dyżurną, operacyjną, zespół kryzysowy.
2.5.Telefax3 kpl.na stację przetwarzania informacji,.
1 kpl.na sekretariat komendanta (zastępcy komendanta), zespół, służbę dyżurną operacyjną, zespól kryzysowy.
2.6.Przystawka utajniająca do telefaksów1 kpl.
2.7.Stacja robocza - terminal, stanowisko komputerowe typu PC, notebook wraz z oprogramowaniemdo 2 kpl.stosownie do ilości stanowisk pracy, etatów w komórce organizacyjnej oraz dla zespołu kryzysowego.
2.8.Stacja robocza klasy TEMPEST - zestaw klasy TEMPESTdo 2 kpl.ukompletowanie zależne od zastosowania.
2.9.Drukarka1 kpl.na stację roboczą - terminal lub stanowisko komputerowe typu PC, notebook w zależności od potrzeb.
2.10.Czytnik linii papilarnych1 kpl.w zależności od potrzeb.
2.11.Skaner1 kpl.na stację roboczą - terminal lub stanowisko komputerowe typu PC w zależności od potrzeb.
3. Sprzęt zasilający
3.1.System awaryjnego zasilania1 kpl.na obiekt - budynek w zależności od potrzeb.
3.2.Wielostanowiskowe urządzenie ładujące do radiotelefonówdo 3 kpl.
3.3.Wielostanowiskowe urządzenie ładująco-regenerujące1 kpl.na 50 radiotelefonów, w zależności od potrzeb.
3.4.Zasilacz awaryjny UPS1 kpl.na stację roboczą - terminal, stanowisko komputerowe typu PC, stację roboczą klasy TEMPEST - zestaw klasy TEMPEST w zależności od potrzeb, jeżeli obiekt nie posiada systemu zasilania awaryjnego - bezprzerwowego.
4. Sprzęt obserwacji technicznej
4.1.Dywizjonowy Ośrodek Nadzoru Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru polskich obszarów morskich1 kpl.konfiguracja i wyposażenie systemu dostosowane do potrzeb.
4.2.System Lokalizacji i Monitoringu Obiektów Własnych1 kpl.w zależności od potrzeb.
4.3.Przenośna kamera termowizyjnado 4 kpl.
5. Inne
5.1.Obudowa tłumienia fal elektromagnetycznychdo 2 kpl.
5.2.System nadzoru wizyjnego1 kpl.na obiekt w zależności od potrzeb.
5.3.System kontroli dostępu1 kpl.na obiekt w zależności od potrzeb.
5.4.System sygnalizacji włamań i napadów1 kpl.na obiekt w zależności od potrzeb.

Grupa V- placówka Straży Granicznej, z wyłączeniem placówki Straży Granicznej Morskiego Oddziału Straży Granicznej

Lp.NazwaWskaźnik normatywny
1. Sprzęt radiowy
1.1.Radiotelefon stacjonarny UKF - stacja bazowa UKF2 kpl.na placówkę Straży Granicznej,
2 kpl.na przejście graniczne, obiekt w zależności od potrzeb.
1.2.Radiotelefon przewoźny UKFdo 2 kpl.na samochód, łódź.
1.3.Radiotelefon przenośny UKF1 kpl.na funkcjonariusza w zależności od potrzeb.
1.4.Stacja retransmisyjna (radioprzemiennik) UKFilość zapewniająca pokrycie radiowe obszaru terytorialnego zasięgu działania placówki Straży Granicznej.
2. Systemy i sprzęt teleinformatyczny
2.1.Węzeł sieci teleinformatycznej1 kpl.konfiguracja i wyposażenie węzła dostosowane do jego roli w systemie teleinformatycznym.
2.2.Telefon komórkowy1 kpl.na funkcjonariusza lub pracownika: na stanowisku kierowniczym, w komórce organizacyjnej właściwej do spraw granicznych, operacyjno-śledczych i innych w zależności od potrzeb.
2.3.Stacja telefoniczna1 kpl.na funkcjonariusza lub pracownika w zależności od potrzeb,
do 3 kpl.na stanowisko kierownicze, służbę dyżurną.
2.4.Stacja końcowa systemu telekopiowegodo 2 kpl.na placówkę Straży Granicznej,
do 2 kpl.na przejście graniczne, obiekt.
2.5.Telefaxdo 6 kpl.na placówkę Straży Granicznej,
1 kpl.na przejście graniczne, obiekt w zależności od potrzeb.
2.6.Przystawka utajniająca do telefaksów1 kpl.w zależności od potrzeb.
2.7.Stacja robocza - terminal, stanowisko komputerowe typu PC, notebook wraz z oprogramowaniemdo 2 kpl.stosownie do ilości stanowisk pracy, etatów.
2.8.Stacja robocza klasy TEM PEST -zestaw klasy TEMPESTdo 2 kpl.ukompletowanie zależne od zastosowania.
2.9.Drukarka1 kpl.na stację roboczą - terminal lub stanowisko komputerowe typu PC, notebook, w zależności od potrzeb.
2.10.Stacjonarny czytnik paszportów1 szt.na stanowisko kontrolerskie.
2.11.Zestaw do mobilnej odprawy granicznej1 kpl.na funkcjonariusza w zależności od potrzeb.
2.12.Czytnik linii papilarnych1 kpl.w zależności od potrzeb.
2.13.Skaner1 kpl.na stację roboczą - terminal lub stanowisko komputerowe typu PC w zależności od potrzeb.
3. Sprzęt zasilający
3.1.System awaryjnego zasilania1 kpl.
3.2.Wielostanowiskowe urządzenie ładujące do radiotelefonówdo 3 kpl.
3.3.Zasilacz awaryjny UPS1 kpl.na stację roboczą - terminal, stanowisko komputerowe typu PC, stację roboczą klasy TEMPEST - zestaw klasy TEMPEST w zależności od potrzeb, jeżeli obiekt nie posiada systemu zasilania awaryjnego - bezprzerwowego.
4. Systemy i sprzęt obserwacji technicznej
4.1.System obserwacji dzienno-nocnej na samochodziedo 2 kpl.
4.2.System obserwacji dzienno-nocnej na wieżydo 2 kpl.
4.3.Przenośny system ochrony perymetrycznej1 kpl.w zależności od potrzeb.
4.4.System Lokalizacji i Monitoringu Obiektów Własnych1 kpl.w zależności od potrzeb.
4.5.Przenośna kamera termowizyjnado 4 kpl.
4.6.Zestaw z przenośną kamerą termowizyjną1 kpl.
5. Inne
5.1.Obudowa tłumienia fal elektromagnetycznych1 kpl.w zależności od potrzeb.
5.2.System nadzoru wizyjnego1 kpl.na obiekt w zależności od potrzeb.
5.3.System kontroli dostępu1 kpl.na obiekt w zależności od potrzeb.
5.4.System sygnalizacji włamań i napadów1 kpl.na obiekt w zależności od potrzeb.

Grupa VI - placówka Straży Granicznej Morskiego Oddziału Straży Granicznej

Lp.NazwaWskaźnik normatywny
1. Sprzęt radiowy
1.1.Radiotelefon stacjonarny UKF - stacja bazowa UKFdo 3 kpl.na placówkę Straży Granicznej,
do 2 kpl.na przejście graniczne, obiekt.
1.2.Radiotelefon przewoźny UKFdo 2 kpl.na samochód, łódź.
1.3.Radiotelefon przenośny UKF1 kpl.na funkcjonariusza w zależności od potrzeb.
1.4.Stacja retransmisyjna (radioprzemiennik) UKFIlość zapewniająca pokrycie radiowe obszaru terytorialnego zasięgu działania placówki Straży Granicznej.
2. Systemy i sprzęt teleinformatyczny
2.1.Węzeł sieci teleinformatycznej1 kpl.konfiguracja i wyposażenie węzła dostosowane do jego roli w systemie teleinformatycznym.
2.2.Telefon komórkowy1 kpl.na funkcjonariusza lub pracownika: na stanowisku kierowniczym, w komórce organizacyjnej właściwej do spraw granicznych, operacyjno-śledczych i innych w zależności od potrzeb.
2.3.Stacja telefoniczna1 szt. na funkcjonariusza lub pracownika w zależności od potrzeb,
do 3 kpl.na stanowisko kierownicze, służbę dyżurną.
2.4.Stacja końcowa systemu telekopiowegodo 2 kpl.na placówkę Straży Granicznej,
do 2 kpl.na przejście graniczne, obiekt.
2.5.Telefaxdo 6 kpl.na placówkę Straży Granicznej,
1 kpl.na przejście graniczne, obiekt w zależności od potrzeb.
2.6.Przystawka utajniająca do telefaksów1 kpl.w zależności od potrzeb.
2.7.Stacja robocza - terminal, stanowisko komputerowe typu PC, notebook wraz z oprogramowaniemdo 2 kpl.stosownie do ilości stanowisk pracy, etatów.
2.8.Stacja robocza klasy TEM PEST - zestaw klasy TEMPESTdo 2 kpl.ukompletowanie zależne od zastosowania.
2.9.Drukarka1 kpl.na stację roboczą - terminal lub stanowisko komputerowe typu PC, notebook, w zależności od potrzeb.
2.10.Stacjonarny czytnik paszportów1 kpl.na stanowisko kontrolerskie.
2.11.Zestaw do mobilnej odprawy granicznej1 kpl.na funkcjonariusza w zależności od potrzeb.
2.12.Czytnik linii papilarnych1 kpl.w zależności od potrzeb.
2.13.Skaner1 kpl.na stację roboczą - terminal lub stanowisko komputerowe typu PC w zależności od potrzeb.
3. Sprzęt zasilający
3.1.System awaryjnego zasilania1 kpl.na obiekt - budynek w zależności od potrzeb.
3.2.Wielostanowiskowe urządzenie ładujące do radiotelefonówdo 3 kpl.
3.3.Zasilacz awaryjny UPS1 kpl.na stację roboczą - terminal, stanowisko komputerowe typu PC, stację roboczą klasy TEMPEST - zestaw klasy TEMPEST w zależności od potrzeb, jeżeli obiekt nie posiada systemu zasilania awaryjnego - bezprzerwowego.
4. Systemy i sprzęt obserwacji technicznej
4.1.System obserwacji dzienno-nocnej na samochodzie1 kpl.w zależności od potrzeb.
4.2.Lokalny Ośrodek Nadzoru Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru polskich obszarów morskich1 kpl.na placówkę Straży Granicznej - konfiguracja i wyposażenie systemu dostosowane do potrzeb.
4.3.Posterunek obserwacyjnydo 4 kpl.konfiguracja i wyposażenie dostosowane do potrzeb.
4.4.Przenośny system ochrony perymetrycznej1 kpl.dla Placówki Straży Granicznej w Krynicy Morskiej.
4.5.System Lokalizacji i Monitoringu Obiektów Własnych1 kpl.w zależności od potrzeb.
4.6.Przenośna kamera termowizyjnado 4 kpl.
5. Inne
5.1.Obudowa tłumienia fal elektromagnetycznych1 kpl.w zależności od potrzeb.
5.2.System nadzoru wizyjnego1 kpl.na obiekt w zależności od potrzeb.
5.3.System kontroli dostępu1 kpl.na obiekt w zależności od potrzeb.
5.4.System sygnalizacji włamań i napadów1 kpl.na obiekt w zależności od potrzeb.

Grupa VII - Wydział Zamiejscowy Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej

Lp.NazwaWskaźnik normatywny
1. Sprzęt radiowy
1.1.Radiotelefon przewoźny UKF1 kpl.na samochód w zależności od potrzeb.
1.2.Radiotelefon przenośny UKF1 kpl.na funkcjonariusza w zależności od potrzeb, nie więcej jak ilość stanowisk (etatów) w komórce organizacyjnej.
2. Systemy i sprzęt teleinformatyczny
2.1.Telefon komórkowy1 kpl.na funkcjonariusza na stanowisku kierowniczym i innych w zależności od potrzeb.
2.2.Stacja telefoniczna1 szt.na funkcjonariusza w zależności od potrzeb,
2.3.Telefaxdo 2 kpl.
2.4.Stacja robocza - terminal, stanowisko komputerowe typu PC, notebook wraz z oprogramowaniem1 kpl.stosownie do ilości stanowisk pracy, etatów.
2.5.Drukarka1 kpl.na stację roboczą - terminal, stanowisko komputerowe typu PC, notebook w zależności od potrzeb.
2.6.Stacja robocza klasy TEMPEST - zestaw klasy TEMPEST1 kpl.ukompletowanie zależne od zastosowania.
2.7.Skaner1 kpl.na stację roboczą - terminal, stanowisko komputerowe typu PC w zależności od potrzeb.
3. Sprzęt zasilający
3.1.Zasilacz awaryjny UPS1 kpl.na stację roboczą - terminal, stanowisko komputerowe typu PC, stację roboczą klasy TEMPEST - zestaw klasy TEMPEST w zależności od potrzeb, jeżeli obiekt nie posiada systemu zasilania awaryjnego - bezprzerwowego.

Grupa VIII - jednostka pływająca Straży Granicznej

Lp.NazwaWskaźnik normatywny
JEDNOSTKA PŁYWAJĄCA W ŻEGLUDZE BAŁTYCKIEJ
1. Sprzęt radiowy
1.1.System łączności radiowej GMDSS dla obszaru morza A21 kpl.ukompletowanie zależne od potrzeb.
1.2.Radiostacja KF do łączności służbowej SG1 kpl.
1.3.Radionamiernik VHF1 kpl.ukompletowanie zależne od potrzeb.
1.4.Odbiornik nasłuchowy KF1 kpl.
1.5.Radiotelefon stacjonarny UKF z niezależnym źródłem zasilania2 kpl.ukompletowanie zależne od potrzeb (w tym 1 kpl. - radiotelefon morski).
1.6.Radiotelefon przenośny UKF do łączności służbowej SG2 kpl.
1.7.Radiostacja lotnicza1 kpl.ukompletowanie zależne od potrzeb.
2. Systemy i sprzęt teleinformatyczny
2.1.Telefon komórkowy1 kpl.na funkcjonariusza na stanowisku kierowniczym w zależności od potrzeb.
2.2Stacja robocza - terminal, stanowisko komputerowe typu PC, notebook wraz z oprogramowaniem1 kpl.stosownie do ilości stanowisk pracy, etatów w zależności od potrzeb.
2.3.System rejestracji rozmów1 kpl.konfiguracja i wyposażenie zależne od potrzeb.
2.4.Radiomodem1 kpl.
2.5.Drukarka1 kpl.na stację roboczą - terminal, stanowisko komputerowe typu PC, notebook w zależności od potrzeb.
2.6.Zestaw do mobilnej odprawy granicznejdo 2 kpl.
2.7.Czytnik linii papilarnych1 kpl.w zależności od potrzeb.
2.8.Skaner1 kpl.na stanowisko komputerowe typu PC w zależności od potrzeb.
3. Sprzęt zasilający
3.1.Dla potrzeb urządzeń łączności GMDSS1 kpl.
3.2.Zasilacz awaryjny UPS1 kpl.na stację roboczą - terminal, stanowisko komputerowe typu PC w zależności od potrzeb.
4. Sprzęt obserwacji technicznej
4.1.Radar nawigacyjny1 kpl.ukompletowanie zależne od potrzeb.
4.2.Radar z przystawką antykolizyjną ARPA1 kpl.ukompletowanie zależne od potrzeb.
4.3.Przenośna kamera termowizyjna1 kpl.w zależności od potrzeb.
5. Inne
5.1.Mapa elektroniczna - CARDRIGEdo 3 kpl.
JEDNOSTKA PŁYWAJĄCA W ŻEGLUDZE PRZYBRZEŻNEJ
1. Sprzęt radiowy
1.1.System łączności radiowej GMDSS dla obszaru morza A11 kpl.ukompletowanie zależne od potrzeb.
1.2.Odbiornik nasłuchowy KF1 kpl.
1.3.Radiotelefon stacjonarny UKF z niezależnym źródłem zasilania2 kpl.ukompletowanie zależne od potrzeb (w tym 1 kpl. - radiotelefon morski).
1.4.Radiotelefon przenośny UKF do łączności służbowej SG2 kpl.
2. Systemy i sprzęt teleinformatyczny
2.1.Telefon komórkowy1 kpl.na funkcjonariusza na stanowisku kierowniczym w zależności od potrzeb.
2.2.System rejestracji rozmów1 kpl.konfiguracja i wyposażenie zależne od potrzeb.
2.3.Zestaw do mobilnej odprawy granicznejdo 2 kpl.
3. Sprzęt zasilający
3.1.Dla potrzeb urządzeń łączności GMDSS1 kpl.
4. Sprzęt obserwacji technicznej
4.1.Radar nawigacyjny1 kpl.ukompletowanie zależne od potrzeb.
4.2.Przenośna kamera termowizyjna1 kpl.w zależności od potrzeb.
JEDNOSTKA PŁYWAJĄCA W ŻEGLUDZE OSŁONIĘTEJ
1. Sprzęt radiowy
1.1.System łączności radiowej GMDSS dla obszaru morza A11 kpl.ukompletowanie zależne od potrzeb.
1.2.Radiotelefon stacjonarny UKF z niezależnym źródłem zasilania2 kpl.ukompletowanie zależne od potrzeb (w tym 1 kpl.- radiotelefon morski).
1.3.Radiotelefon przenośny UKF do łączności służbowej SG2 kpl.
2. Systemy i sprzęt teleinformatyczny
2.1.Telefon komórkowy1 kpl.na funkcjonariusza na stanowisku kierowniczym w zależności od potrzeb.
2.2.Zestaw do mobilnej odprawy granicznejdo 2 kpl.
3. Sprzęt zasilający
3.1.Dla potrzeb urządzeń łączności GMDSS1 kpl.
4. Sprzęt obserwacji technicznej
4.1.Radar nawigacyjny1 kpl.ukompletowanie zależne od potrzeb.
4.2.Przenośna kamera termowizyjna1 kpl.w zależności od potrzeb.
JEDNOSTKA PŁYWAJĄCA W ŻEGLUDZE PORTOWEJ
1. Sprzęt radiowy
1.1.Radiotelefon stacjonarny UKF z niezależnym źródłem zasilania2 kpl.ukompletowanie zależne od potrzeb (w tym 1 kpl. - radiotelefon morski).
1.2.Radiotelefon przenośny UKF2 kpl.
2. Systemy i sprzęt teleinformatyczny
2.1.Telefon komórkowy1 kpl.na funkcjonariusza na stanowisku kierowniczym w zależności od potrzeb.
3. Sprzęt obserwacji technicznej
3.1.Radar nawigacyjny1 kpl.ukompletowanie zależne od potrzeb.
4. Inne
4.1.GPS - odbiornik satelitarnego systemu nawigacyjnego1 kpl.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

Normy należności sprzętu dydaktycznego systemów i sprzętu łączności, informatyki, obserwacji technicznej, awaryjnego zasilania oraz oprogramowania

Grupa I - Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie
Lp.NazwaWskaźnik normatywny
1. Sprzęt radiowy
1.1.Stacja systemu łączności radiowej KF1 kpl.w zależności od potrzeb.
1.2.Radiotelefon stacjonarny UKF -stacja bazowa UKFdo 4 kpl.
1.3.Radiotelefon przewoźny UKFdo 4 kpl.
1.4.Radiotelefon przenośny UKFdo 100 kpl.dla zabezpieczenia procesu dydaktycznego.
1.5.Radiostacja brzegowa UKF systemu łączności radiowej GMDSS1 kpl.w zależności od potrzeb.
2. Systemy i sprzęt teleinformatyczny
2.1.Telefon komórkowydo 10 kpl.dla zabezpieczenia procesu dydaktycznego - opcja push to talk.
2.2Stacja telefonicznado 20 kpl.
2.3.Telefaxdo 8 kpl.dla zabezpieczenia procesu dydaktycznego.
2.4.Przystawka utajniająca do telefaksówdo 8 kpl.dla zabezpieczenia procesu dydaktycznego.
2.5.Urządzenia teletransmisyjne (HDSL, SDSL, SDH, PDH, ATM, telefonii wielokrotnej itp.) 1 kpl.konfiguracja oraz ilość zależne od potrzeb.
2.6.Serwer wraz z oprogramowaniemdo 4 kpl.
2.7.Stacja robocza -terminal, stanowisko komputerowe typu PC wraz z oprogramowaniemdo 20 kpl.na pracownię komputerową,
1 kpl.na funkcjonariusza lub pracownika w zależności od potrzeb.
1 kpl.na salę wykładową celem zabezpieczenia procesu dydaktycznego.
2.8.Komputer przenośny typu notebook wraz z oprogramowaniem1 kpl.na zespół dydaktyczny w zależności od potrzeb,
1 kpl.na funkcjonariusza lub pracownika kadry kierowniczej w zależności od potrzeb.
2.9.Stacja robocza klasy TEMPEST - zestaw klasy TEM PESTdo 2 kpl.
2.10.Drukarka1 szt.Na serwer, stację roboczą - terminal, stanowisko komputerowe typu PC, komputer przenośny typu notebook w zależności od potrzeb.
2.11.Stacjonarny czytnik paszportówdo 5 szt.
2.12.Zestaw do mobilnej odprawy granicznejdo 5 szt.
2.13.Skaner1 szt.na stacje roboczą - terminal, samodzielne stanowisko komputerowe typu PC w zależności od potrzeb.
3. Sprzęt zasilający
3.1.Zasilacz awaryjny UPS1 kpl.na serwer lub stację roboczą - terminal, stanowisko komputerowe typu PC w zależności od potrzeb, jeżeli obiekt nie posiada systemu zasilania awaryjnego - bezprzerwowego.
3.2.Wielostanowiskowe urządzenie ładujące do radiotelefonów1 kpl.dla danego typu radiotelefonów.
4. Sprzęt obserwacji technicznej
4.1.Przenośna kamera termowizyjnado 4 kpl.
4.2.Symulator komputerowy kamer termowizyjnych1 kpl.
4.3.Szkolny (zapasowy) ośrodek Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru polskich obszarów morskich1 kpl.w zależności od potrzeb.
4.4.Przenośny system ochrony perymetrycznej1 kpl.w zależności od potrzeb.
4.5.System Lokalizacji i Monitoringu Obiektów Własnych1 kpl.w zależności od potrzeb.
4.6.System obserwacji dzienno-nocnej na samochodzie1 kpl.w zależności od potrzeb.

Grupa II - Ośrodek Tresury Psów Służbowych Straży Granicznej w Lubaniu

Lp.NazwaWskaźnik normatywny
1. Sprzęt radiowy
1.1.Radiotelefon stacjonarny UKF - stacja bazowa UKFdo 2 kpl.
1.2.Radiotelefon przewoźny UKF1 kpl.na samochód w zależności od potrzeb.
1.3.Radiotelefon przenośny UKF1 kpl.na funkcjonariusza na stanowisku kierowniczym,
do 50 kpl.dla funkcjonariuszy szkolących się w terenie otwartym.
2. Systemy i sprzęt teleinformatyczny
2.1.Serwer wraz z oprogramowaniemdo 3 kpl.
2.2Stacja robocza - terminal, stanowisko komputerowe typu PC, notebook wraz z oprogramowaniemdo 2 kpl.na stanowisko - stosownie do ilości stanowisk pracy, etatów,
do 21 kpl.na sale wykładowe.
2.3.Drukarka1 kpl.na stację roboczą - terminal lub stanowisko komputerowe typu PC, notebook w zależności od potrzeb.
2.4.Skaner1 kpl.na stację roboczą - terminal, stanowisko komputerowe typu PC w zależności od potrzeb.
3. Systemy i sprzęt obserwacji technicznej
3.1.Przenośna kamera termowizyjna2 kpl.w zależności od potrzeb.
4. Sprzęt zasilający
4.1.Zasilacz awaryjny UPS1 kpl.na serwer, stację roboczą - terminal, stanowisko komputerowe typu PC w zależności od potrzeb, jeżeli obiekt nie posiada systemu zasilania awaryjnego - bezprzerwowego.
4.2.Wielostanowiskowe urządzenie ładujące do radiotelefonów1 kpl.na 10 radiotelefonów.
5. Inne
5.1.System nadzoru wizyjnego1 kpl.
5.2.System kontroli dostępu1 kpl.
5.3.System sygnalizacji włamań i napadów1 kpl.

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

Normy należności sprzętu serwisowego łączności, informatyki, obserwacji technicznej, zasilającego

Lp.NazwaWskaźnik normatywny
1.Stanowisko napraw sprzętu teleinformatycznegodo 2 kpl.
2.Stanowisko napraw sprzętu optoelektronicznego1 kpl.w zależności od potrzeb.
3.Stanowisko napraw sprzętu KF, UKF oraz radioliniowegodo 2 kpl.
4.Stanowisko napraw sprzętu radiolokacyjnegodo 2 kpl.
5.Stanowisko napraw sprzętu zasilającegodo 2 kpl.
6.Stanowisko technika teleinformatyka placówki Straży Granicznej, dywizjonu Straży Granicznej, jednostki pływającej Straży Granicznej1 kpl.w zależności od potrzeb.
UWAGI

Dotyczy oddziału Straży Granicznej, Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, dywizjonu Straży Granicznej, placówki Straży Granicznej, jednostki pływającej Straży Granicznej.

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

Wzory Tabel Normatywnych

Tabela 1

Wzór Tabeli Normatywnej systemów i sprzętu łączności, informatyki, obserwacji technicznej, awaryjnego zasilania oraz oprogramowania

Nazwa systemu, sprzętu, oprogramowaniaRazemJednostka organizacyjna Straży Granicznej /KGSGKierownictwoJednostki lub komórki organizacyjneGraniczne jednostki organizacyjneJednostki pływające
Sprzęt radiowy
Stacja systemu łączności radiowej KF, a w niej:

(wpisać elementy składowe stacji)

1..................
2..................
Stacja nadbrzeżna systemu łączności GMDSS, a w niej:

(wpisać elementy składowe stacji)

1.......................
2.......................
Radiotelefon stacjonarny UKF z niezależnym źródłem zasilania
Radiotelefon stacjonarny UKF - stacja bazowa
Radiotelefon przewoźny UKF
Radiotelefon przenośny UKF
Radiotelefon przenośny UKF do łączności służbowej SG
Stacja retransmisyjna (radioprzemiennik) UKF
Stacja retransmisyjna (radioprzemiennik) UKF na samochodzie
Radiostacja lotnicza
Radiostacja KF do łączności służbowej SG
System łączności radiowej GMDSS dla obszaru morza A2, a w nim: {wpisać elementy składowe systemu)
1.................
2.................
System łączności radiowej GMDSS dla obszaru morza A1, a w nim:

(wpisać elementy składowe systemu)

1.......................
2.......................
Odbiornik nasłuchowy KF
Radionamiernik VHF
Odbiornik nasłuchowy KF
Systemy i sprzęt teleinformatyczny
Węzeł sieci teleinformatycznej, a w nim: (wpisać elementy składowe węzła)
1....................
2....................
System rejestracji rozmów, a w nim: (wpisać elementy składowe systemu)
1.......................
2.......................
Stacja końcowa systemu telekopiowego
Stacja telefoniczna
Telefax
Telefon komórkowy
Stacja robocza - terminal, stanowisko komputerowe typu PC, notebook wraz z oprogramowaniem
Stacja robocza klasy TEMPEST - zestaw klasy TEMPEST
Przystawka utajniająca do telefaksów
Radiomodem
Drukarka
Stacjonarny czytnik paszportów
Zestaw do mobilnej odprawy granicznej
Czytnik linii papilarnych
Skaner
Oprogramowanie
Użytkowe:
Systemy zarządzania logistyką
Systemy wspomagające krg i ogp
Sprzęt zasilający
System awaryjnego zasilania
Wielostanowiskowe urządzenie lądujące do radiotelefonów
Wielostanowiskowe urządzenie ładująco-regenerujące
Dla potrzeb urządzeń łączności GMDSS
Zasilacz awaryjny UPS
Sprzęt obserwacji technicznej
System obserwacji dzienno-nocnej na samochodzie, a w nim:

(wpisać elementy składowe systemu)

*
1.......................
2.......................
System obserwacji dzienno-nocnej na wieży, a w nim:

(wpisać elementy składowe systemu)

1.......................
2.......................
System obserwacji lotniczej, a w nim:

(wpisać elementy składowe systemu)

1.......................
2.......................
Przenośna kamera termowizyjna
Zestaw z przenośną kamerą termowizyjną
Centralny Ośrodek Nadzoru Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru polskich obszarów morskich, a w nim:

(wpisać elementy GON ZSRN)

1.......................
2.......................
Dywizjonowy Ośrodek Nadzoru Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru polskich obszarów morskich, a w nim:

(wpisać elementy składowe DON ZSRN)

1.......................
2.......................
Lokalny Ośrodek Nadzoru Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru polskich obszarów morskich, a w nim:

(wpisać elementy składowe LON ZSRN)

1....................
2.....................
Posterunek obserwacyjny, a w nim: (wpisać elementy składowe posterunku)
1.......................
2.......................
Ruchoma stacja radiolokacyjna
Radar nawigacyjny
Radar z przystawką antykolizyjną ARPA
System Lokalizacji i Monitoringu Obiektów Własnych a w nim: (wpisać elementy składowe systemu)
1.......................
2.......................
Przenośny system ochrony perymetrycznej a w nim: (wpisać elementy składowe systemu)
1.......................
2.......................
GPS - odbiornik satelitarnego systemu nawigacyjnego
Inne
Kabina tłumienia fal elektromagnetycznych
Obudowa tłumienia fal elektromagnetycznych
Mapa elektroniczna-CARDRIGE
System nadzoru wizyjnego
System kontroli dostępu
System sygnalizacji włamań i napadów

UWAGI

Należy wypełnić pozycje zgodnie z normą należności dla Komendy Głównej Straży Granicznej, właściwego oddziału Straży Granicznej, Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.

Tabela 2

Wzór Tabeli Normatywnej sprzętu dydaktycznego

Nazwa systemu, sprzętu, oprogramowaniaRazemZakłady i zespoły dydaktyczne
Sprzęt radiowy.
Stacja systemu łączności radiowej KF, a w niej: (wpisać elementy składowe stacji)
1..................
2..................
Radiotelefon stacjonarny UKF - stacja bazowa UKF
Radiotelefon przewoźny UKF
Radiotelefon przenośny UKF
Radiostacja brzegowa UKF systemu łączności radiowej GMDSS
Systemy i sprzęt teleinformatyczny
Telefon komórkowy
Stacja telefoniczna
Telefax
Przystawka utajniająca do telefaksów
Urządzenia teletransmisyjne (HDSL, SDSL, SDH, PDH, ATM, telefonii wielokrotnej itp.)
Serwer wraz z oprogramowaniem
Stacja robocza - terminal, stanowisko komputerowe typu PC wraz z oprogramowaniem
Komputer przenośny typu notebook wraz z oprogramowaniem
Stacja robocza - terminal, stanowisko komputerowe typu PC, notebook wraz z oprogramowaniem
Stacja robocza klasy TEMPEST - zestaw klasy TEMPEST
Drukarka
Stacjonarny czytnik paszportów
Zestaw do mobilnej odprawy granicznej
Skaner
Sprzęt zasilający
Zasilacz awaryjny UPS
Wielostanowiskowe urządzenie ładujące do radiotelefonów
Sprzęt obserwacji technicznej
Przenośna kamera termowizyjna
Symulator komputerowy kamer termowizyjnych
Szkolny (zapasowy) ośrodek Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru polskich obszarów morskich, a w nim: (wpisać elementy składowe ośrodka)
1..................
2..................
Przenośny system ochrony perymetrycznej, a w nim; (wpisać elementy składowe systemu)
1..................
2..................
System Lokalizacji i Monitoringu Obiektów Własnych, a w nim: (wpisać elementy składowe systemu)
1..................
2..................
System obserwacji dzienno-nocnej na samochodzie, a w nim: (wpisać elementy składowe systemu)
1..................
2..................
Inne
System nadzoru wizyjnego
System kontroli dostępu
System sygnalizacji włamań i napadów

UWAGA

Należy wypełnić pozycje zgodnie z normą należności dla właściwego ośrodka szkolenia Straży Granicznej

Tabela nr 3

Wzór Tabeli Normatywnej sprzętu serwisowego

Nazwa systemu, sprzętu, oprogramowaniaRazemJednostka lub komórka organizacyjna
Stanowisko napraw sprzętu teleinformatycznego, a w nim: (wymienić wyposażenie stanowiska)
1....................
2....................
Stanowisko napraw sprzętu optoelektronicznego, a w nim: (wymienić wyposażenie stanowiska)
1....................
2....................
Stanowisko napraw sprzętu KF, UKF oraz radioliniowego, a w nim: (wymienić wyposażenie stanowiska
1....................
2....................
Stanowisko napraw sprzętu radiolokacyjnego, a w nim: (wymienić wyposażenie stanowiska)
1....................
2....................
Stanowisko napraw sprzętu zasilającego, a w nim: (wymienić wyposażenie stanowiska)
1....................
2....................
Stanowisko technika teleinformatyka placówki Straży Granicznej, dywizjonu Straży Granicznej, jednostki pływającej Straży Granicznej, a w nim: (wymienić wyposażenie stanowiska)
1....................
2....................