Zm.: zarządzenie w sprawie nadania upoważnień Zastępcom Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz pracownikom Oddziałów Regionalnych i Placówek Terenowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do wydawania decyzji w imieniu Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ustalenia ich zakresów oraz wprowadzenia wzorów decyzji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2007.1C.183

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 czerwca 2007 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 21 grudnia 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania upoważnień Zastępcom Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz pracownikom Oddziałów Regionalnych i Placówek Terenowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do wydawania decyzji w imieniu Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ustalenia ich zakresów oraz wprowadzenia wzorów decyzji

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.) oraz przepisów rozdziału 12 i 13 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071), zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 14 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 18 maja 2005 r. z późn. zm. w sprawie nadania upoważnień Zastępcom Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz pracownikom Oddziałów Regionalnych i Placówek Terenowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do wydawania decyzji w imieniu Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ustalenia ich zakresów oraz wprowadzenia wzorów decyzji, zmienione zarządzeniami Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Nr 39 z dnia 19 grudnia 2005 r., Nr 26 z dnia 18 października 2006 r. Nr 10 z dnia 7 lutego 2007 r. Nr 40 z dnia 31 maja 2007 r., Nr 129 z dnia 24 października 2007 r., wprowadza się następujące zmiany:

w części II załącznika do zarządzenia pt. "Wzory decyzji opracowane przez Biuro Ubezpieczeń C/KRUS" dodaje się:

26. Decyzja, o żądaniu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

27. Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie na wniosek zainteresowanego.

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
PREZES

Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego

DECYZJA

o żądaniu zwrotu

nienależnie pobranego

...........................

Pan(i)....................

zam. .....................

..........................

kod poczta

z dnia ..................................................................

znak ....................................................................

UWAGA: w każdym piśmie dotyczącym tej sprawy prosimy powołać się na znak niniejszej decyzji

1. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 z późn. zm.) ustala nadpłatę ......................................................... w kwocie zł ......................................... słownie zł ................................................................................

..............................................................................................................................................

z powodu ..............................................................................................................................

..............................................................................................................................................

2. Ponieważ był(a) Pan(i) pouczony(a) o okolicznościach powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń, a mimo zajścia tych okoliczności pobierał(a) przesyłane świadczenie - stosownie do postanowień art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 z późn. zm.) i art. 84 ust. ....... ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11 poz. 74 z późn. zm.) - jest Pan(i) zobowiązany(a) do zwrotu kwoty zł............................ słownie zł ........................................

..............................................................................................................................................

3. Zwrotu nienależnie pobranej kwoty należy dokonać na konto OR KRUS w ..................................... Nr .............................................. W razie nie wpłacenia przez Pana(ią) tej kwoty po uprawomocnieniu się niniejszej decyzji zostanie wdrożone postępowanie egzekucyjne.

4. Na podstawie art. 84 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych kwota nienależnie pobrana będzie potrącana z przysługującego Pani/Pana ......................................................................................... począwszy od dnia ......................

................................................................................................................................................

5. Na podstawie art. 84 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych KRUS odstępuje od żądania zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w kwocie zł .............................. słownie zł ..............................................................................................................................

6. Jeżeli Pan(i) uważa, że niniejsza decyzja jest niezgodna z przepisami lub stanem faktycznym może wnieść odwołanie za pośrednictwem Oddziału Regionalnego KRUS w ......................................... do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w ........................................... w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

W przypadku niewniesienia odwołania decyzja staje się prawomocna.

Odwołanie od niniejszej decyzji można sporządzić na piśmie lub zgłosić ustnie do protokołu. Odwołanie powinno zawierać:

- oznaczenie sądu, nazwisko i imię oraz dokładny adres osoby wnoszącej odwołanie, znak i datę zaskarżonej decyzji, określenie oraz uzasadnienie wniosków i zarzutów, podpis osoby wnoszącej odwołanie lub podpisującej z upoważnienia.

Odwołanie jest wolne od opłat.

Z upoważnienia Prezesa

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

......................................................................

KRUS SR-42A pieczątka i podpis

PREZES

KASY ROLNICZEGO

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

...........................

(miejscowość i data)

Znak sprawy: ..................................

Pan(i)

..........................................................

zam ...................................................

kod.............poczta.............................

DECYZJA

Po rozpatrzeniu Pana(i) wniosku z dnia ...................................... o umorzenie postępowania w sprawie ............................................................................ wszczętego na Pana(i) wniosek z dnia ................................................. znak: .................., na podstawie art. 116 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jt. Dz. U. z 2004 r., Nr 39, poz. 353 ze zm.) w związku z art ..................... ustawy z dnia .............. o ......................................................................................................................................................

(Dz. U. z ........................... r., Nr ..........., poz ........... ze zm.) i ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (jt. Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 z późn. zm.) - umarzam postępowanie.

Uzasadnienie

W dniu ...................................... zgłosił(a) Pan(i) wniosek o .......................................................

Na tej podstawie zostało wszczęte postępowanie.

W dniu ............................................... w Oddziale Regionalnym (Placówce Terenowej) KRUS

w ...................................... złożył(a) Pan(i) pisemne oświadczenie, w którym rezygnuje Pan(i) z ubiegania się o ...........................................................................................................................

Pouczenie

Na podstawie art. 4779 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) w zw. z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (jt. Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 z późn. zm.) wobec uznania przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Pana odwołania w całości za słuszne, odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu.

Z upoważnienia Prezesa Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

...........................................................

(pieczątka i podpis)

KRUS SR-10