Zm.: zarządzenie w sprawie nadania upoważnień Zastępcom Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz pracownikom Oddziałów Regionalnych i Placówek Terenowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do wydawania decyzji w imieniu Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ustalenia ich zakresów oraz wprowadzenia wzorów decyzji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2007.1B.129

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 czerwca 2007 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 24 października 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania upoważnień Zastępcom Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz pracownikom Oddziałów Regionalnych i Placówek Terenowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do wydawania decyzji w imieniu Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ustalenia ich zakresów oraz wprowadzenia wzorów decyzji

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.) oraz przepisów rozdziału 12 i 13 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071), zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 14 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 18 maja 2005 r. z późn. zm. w sprawie nadania upoważnień Zastępcom Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz pracownikom Oddziałów Regionalnych i Placówek Terenowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do wydawania decyzji w imieniu Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ustalenia ich zakresów oraz wprowadzenia wzorów decyzji, zmienione zarządzeniami Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Nr 39 z dnia 19 grudnia 2005 r., Nr 26 z dnia 18 października 2006 r., Nr 10 z dnia 7 lutego 2007 r., Nr 40 z dnia 31 maja 2007 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

7) określonych w rozdziałach 12 i 13 Kodeksu postępowania administracyjnego, a także do wydawania wynikających z tych przepisów postanowień,

2. w części II załącznika do zarządzenia pt. "Wzory decyzji opracowane przez Biuro Ubezpieczeń C/KRUS" uchyla się wszystkie punkty i wprowadza poniższe w następującym brzmieniu:

1. Decyzja o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników.

2. Decyzja o ustaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

3. Decyzja o niespełnianiu warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.

4. Decyzja o zmianie warunków podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników dla osób rozpoczynających wykonywanie pozarolniczej działalności gospodarczej.

5. Decyzja o zmianie warunków podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników dla osób, które zaprzestały prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

6. Decyzja w sprawie o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników (wydawana w jednostkach terenowych).

6.1 Decyzja w sprawie o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników (wydawana w C KRUS).

6.2 Decyzja w sprawie o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników po ponownym rozpatrzeniu sprawy (wydawana w jednostkach terenowych).

6.3 Decyzja w sprawie o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników po ponownym rozpatrzeniu sprawy (wydawana w C KRUS).

7. Decyzja w sprawie przyznania ulgi w spłacie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników (pierwszorazowa).

7.1 Decyzja w sprawie przyznania ulgi w spłacie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników (po ponownym rozpatrzeniu sprawy).

8. Decyzja o zmianie decyzji w sprawie przyznania ulgi w spłacie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników (pierwszorazowa).

8.1 Decyzja o zmianie decyzji w sprawie przyznania ulgi w spłacie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników (po ponownym rozpatrzeniu sprawy).

9. Decyzja o wygaśnięciu decyzji w sprawie przyznania ulgi w spłacie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników (pierwszorazowa).

9.1 Decyzja o wygaśnięciu decyzji w sprawie przyznania ulgi w spłacie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników (po ponownym rozpatrzeniu sprawy).

10. Decyzja odmawiająca wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej.

11. Decyzja stwierdzająca nieważność decyzji ostatecznej (mająca zastosowanie w sprawach dotyczących umorzeń).

11.1 Decyzja stwierdzająca nieważność decyzji ostatecznej (mająca zastosowanie w sprawach dotyczących podlegania i ustania ubezpieczenia).

12 Decyzja o odmowie wznowienia postępowania (mająca zastosowanie w sprawach dotyczących umorzeń).

12.1 Decyzja o odmowie wznowienia postępowania (mająca zastosowanie w sprawach dotyczących podlegania i ustania ubezpieczenia).

13. Decyzja po wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, w związku z decyzją, której wzór znajduje się w pkt. 11, 12.

14. Decyzja w sprawie odpowiedzialności za zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników.

15. Decyzja w sprawie nadpłaty należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników.

16. Decyzja dotycząca spraw spornych w zakresie wymierzania i pobierania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

17. Decyzja poprzedzająca wpis hipoteki przymusowej.

18. Decyzja o uchybieniu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy o udzielenie ulgi lub o umorzenie.

19. Decyzja o przywróceniu terminu do złożenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

19.1 Decyzja o odmowie przywrócenia terminu do złożenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

19.2 Decyzja o przywróceniu terminu do złożenia zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego o kwocie należnego podatku dochodowego.

19.3 Decyzja o odmowie przywrócenia terminu do złożenia zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego o kwocie należnego podatku dochodowego.

20. Postanowienie o zawieszeniu postępowania.

21. Postanowienie w sprawie przeprowadzenia postępowania co do przyczyn wznowienia postępowania.

22. Decyzja o uchyleniu decyzji ostatecznej.

23. Decyzja stwierdzająca wydanie decyzji z naruszeniem prawa i brak możliwości jej uchylenia.

24. Postanowienie w sprawie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

25. Decyzja stwierdzająca wydanie decyzji z naruszeniem prawa i brak możliwości stwierdzenia jej nieważności.

§  2.
Zmienione oraz nowe wzory decyzji i postanowienia wymienione w § 1 ust. 2 stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Nr 1

PREZES (miejscowość, data)

KASY ROLNICZEGO

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

DECYZJA Pan/Pani

o podleganiu ubezpieczeniu

społecznemu rolników

znak:

NKP:

Na podstawie art. 36 oraz art. ........... ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.), stwierdzam podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników i obowiązek opłacania składek na:

I. Ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie dla:

II. Ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla:

III. Do opłacenia składek za osoby wymienione w niniejszej decyzji zobowiązany jest/są:

IV. Należności z tytułu składek za osoby wymienione w cz. I i II wynoszą na:

ubezp. wypad. chorob. i macierz, ubezp. emerytalno-rentowe

Ogółem:

Odsetki za zwłokę do dnia wydania decyzji wynoszą na:

ubezp. wypad. chorob. i macierz.

ubezp. emerytalno-rentowe

Ogółem:

Razem należność stanowi ................................. i powinna być opłacona w terminie 14 dnia od dnia otrzymania decyzji .........................

Uzasadnienie

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ................................. w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem ......................................

Po upływie tego terminu decyzja staje się prawomocna.

Z upoważnienia Prezesa KRUS

(pieczątka imienna, podpis)

INFORMACJE

1. Rolnik jest zobowiązany, nie czekając na wezwanie, w ciągu 14 dni, zgłaszać Kasie osoby stale pracujące w jego gospodarstwie, podlegające z tego tytułu ubezpieczeniu oraz informować Kasę o okolicznościach, mających wpływ na podleganie ubezpieczeniu i o zmianach tych okoliczności np. podjęcie pracy lub pozarolniczej działalności gospodarczej, rodzącej obowiązek podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu.

2. Rolnik lub domownik, który podlega ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności, podlega nadal temu ubezpieczeniu, jeśli nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym.

3. Rolnik lub domownik, o którym mowa powyżej, podlega nadal ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeżeli w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczęcia współpracy przy prowadzeniu tej działalności, a także wznowienia prowadzenia uprzednio zawieszonej takiej działalności, złoży Kasie oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia.

4. Rolnik jest zobowiązany do terminowego opłacania składek. Ma to szczególne znaczenie w przypadku osób, objętych ubezpieczeniem na wniosek, bowiem nieopłacenie składki w terminie jest traktowane jako odstąpienie od ubezpieczenia na wniosek, chyba że przed upływem terminu płatności składki rolnik złoży podanie o jej odroczenie albo udowodni, że nieopłacenie składki w ustawowym terminie było wynikiem zaistnienia trudnych do przewidzenia i niezawinionych przez płatnika okoliczności. Terminy płatności składek przypadają ostatniego dnia pierwszego miesiąca danego kwartału tj.: 31 stycznia, 30 kwietnia, 31 lipca i 30 października.

5. Wpłaty składki można dokonać na poczcie lub w banku na rachunek Placówki Terenowej KRUS, podany na druku KRUS "dowód wpłaty".

W przypadku dokonywania wpłaty na druku innym niż wyżej wymieniony, należy podawać jako tytuł wpłaty "ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie" i "ubezpieczenie emerytalno-rentowe" oraz numer rachunku bankowego właściwej jednostki Kasy.

6. Ustaloną przez Radę Rolników wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie Prezes Kasy ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" co najmniej na 14 dni przed pierwszym dniem danego kwartału. Wysokość ta może być ustalona kwotowo i korygowana w przypadku zmiany wysokości emerytury podstawowej, albo za pomocą określonego procentu emerytury podstawowej. Wysokość składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosi 30% emerytury podstawowej, obowiązującej w ostatnim miesiącu poprzedniego kwartału. Wysokość emerytury podstawowej jest ogłaszana przez Prezesa ZUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Za ubezpieczonego rolnika i domownika, prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracującego przy prowadzeniu tej działalności, składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, a także na ubezpieczenie emerytalno-rentowe naliczana jest w podwójnej wysokości.

7. Od nieopłaconej w terminie należności pobiera się odsetki za zwłokę począwszy od dnia następnego po upływie terminu płatności, w wysokości i na zasadach określonych przepisami o zobowiązaniach podatkowych.

Nieopłacona w terminie należność może być ściągnięta przymusowo, w myśl obowiązujących przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wraz z kosztami.

8. Nadpłacone lub nienależnie opłacone składki podlegają z urzędu zaliczeniu na poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku, jeżeli płatnik nie złoży wniosku o ich zwrot, mogą być zaliczone na poczet przyszłych składek. Natomiast w przypadku braku przyszłych należności z tytułu składek, nadpłacone lub nienależnie opłacone składki podlegają z urzędu zwrotowi, chyba że ich kwota nie przekracza równowartości sumy kosztów powiadomienia płatnika o nadpłacie listem poleconym oraz kosztów jej zwrotu.

Nr 2

PREZES (miejscowość, data)

KASY ROLNICZEGO

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

DECYZJA Pan/Pani

o ustaniu ubezpieczenia

społecznego rolników

znak:

NKP:

Na podstawie art. 36 oraz art. ....... ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.), stwierdzam ustanie ubezpieczenia społecznego rolników w zakresie:

I. Ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego dla:

II. Ubezpieczenia emerytalno-rentowego dla:

Uzasadnienie

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ............................... w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem ............................

Po upływie tego terminu decyzja staje się prawomocna.

Z upoważnienia Prezesa KRUS

(pieczątka imienna, podpis)

INFORMACJE

1. Ubezpieczenie społeczne rolników ustaje ostatniego dnia kwartału, w którym ustały ustawowe warunki podlegania temu ubezpieczeniu, za wyjątkiem wskazanym poniżej.

Ubezpieczenie społeczne rolników ustaje od dnia, w którym rolnik lub domownik podjął pracę najemną lub działalność na własny rachunek, na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii.

W przypadku osoby, która złożyła wniosek o rentę lub emeryturę, ubezpieczenie to ustaje z końcem kwartału, w którym została wydana decyzja o przyznaniu świadczenia. Jeżeli decyzja przyznająca świadczenie została wydana wcześniej niż ubezpieczony nabył do niego prawo, ubezpieczenie ustaje na koniec kwartału, w którym ubezpieczony nabył prawo do świadczenia.

2. Ubezpieczenie na wniosek ustaje:

1) w przypadku osób regularnie opłacających należne składki kwartalne - z końcem kwartału wskazanego w oświadczeniu ubezpieczonego, a jeśli w oświadczeniu brak takiego wskazania - z końcem kwartału, w którym ubezpieczony złożył niniejsze oświadczenie,

2) w przypadku osób, które nie opłacą w terminie należnej składki - z końcem kwartału, za który składki zostały opłacone.

Nieopłacenie składki w terminie jest traktowane jako odstąpienie od ubezpieczenia na wniosek, chyba że przed upływem terminu płatności składki rolnik złoży podanie o jej odroczenie albo udowodni, że nieopłacenie składki w ustawowym terminie było wynikiem zaistnienia trudnych do przewidzenia i niezawinionych przez płatnika okoliczności.

Nr 3

PREZES (miejscowość, data)

KASY ROLNICZEGOUBEZPIECZENIA

SPOŁECZNEGO

DECYZJA Pan/Pani

o niespełnieniu warunków

do podlegania ubezpieczeniu

społecznemu rolników

Znak:

NKP:

Na podstawie art. 36, art. 7, art. 16 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.)

stwierdzam, że Pan/Pani ....................... nie spełnia warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników

Uzasadnienie

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem .........................................................................................

Po upływie tego terminu decyzja staje się prawomocna.

Z upoważnienia Prezesa KRUS

(pieczątka imienna, podpis)

Nr 4

PREZES (miejscowość, data)

KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA

SPOŁECZNEGO

DECYZJA Pan/Pani

o zmianie warunków podlegania

ubezpieczeniu społecznemu rolników

dla osób rozpoczynających wykonywanie

pozarolniczej działalności gospodarczej

znak:

NKP:

Na podstawie art. 5a oraz art. 8 ust. 3a, i art. 17 ust. 2, a także art. 7 i 16, w związku z art. 36 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 z późn. zm.),

Stwierdzam spełnianie przez Pana/Panią ............................. warunków do dalszego podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników po podjęciu pozarolniczej działalności gospodarczej i wynikający z powyższego obowiązek opłacania składki kwartalnej w podwójnej wysokości na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz ubezpieczenie emerytalno-rentowe. W związku z powyższym ciąży na Panu/Pani ..............................................................

obowiązek opłacenia składek w podwójnej wysokości od .................................

Należność z tytułu składek wynosi:

na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie -

na ubezpieczenie emerytalno-rentowe -

Składkę w wym. wysokości zobowiązany/a jest Pan/Pani zapłacić w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. Niedotrzymanie powyższego terminu płatności spowoduje naliczenie odsetek za zwłokę.

Uzasadnienie

Podlegając ubezpieczeniu społecznemu z mocy ustawy od dnia ......., i w świetle przedstawionych dokumentów rozpoczynając od dnia .................... prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej (rozpoczynając od dnia ..... współpracę przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej) oraz składając w dniu ......... stosowne oświadczenie, spełnia Pan/Pani .................................. warunki do dalszego podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Stosownie do postanowień art. 4 ust 2 oraz art. 8 ust. 3 a i art. 17 ust 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników obowiązek opłacania składki w podwójnej wysokości powstaje z pierwszym dniem kwartału, w którym powstały warunki do podlegania ubezpieczeniu rolniczemu przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, określone w art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników a ustaje z ostatnim dniem kwartału, w którym warunki te ustały.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w ................................... w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem .....................................

Po upływie tego terminu decyzja staje się prawomocna.

Z upoważnienia Prezesa KRUS

(pieczątka imienna, podpis)

INFORMACJA

1. Rolnik lub domownik, który rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności podlega nadal temu ubezpieczeniu jeżeli:

1) podlega ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata,

2) nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego lub w dziale specjalnym,

3) nie jest równocześnie pracownikiem, nie pozostaje w stosunku służbowym, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,

4) w sytuacji prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w ubiegłym roku podatkowym należny podatek z tej działalności nie przekroczył ustawowo ustalonej rocznej kwoty granicznej.

2. Za rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uznaje się także:

1) wznowienie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, której prowadzenie okresowo zawieszono,

2) zmianę rodzaju lub przedmiotu wykonywanej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności.

3. Do dnia 31 maja każdego roku rolnik lub domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracujący przy prowadzeniu tej działalności, podlegający ubezpieczeniu, zobowiązany jest złożyć Kasie zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego o kwocie należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok miniony. Jeśli kwota podatku przekroczy ustaloną na dany rok roczną kwotę graniczną, ubezpieczenie rolnika lub domownika ustaje z końcem kwartału, w którym rolnik lub domownik zobowiązany był złożyć Kasie zaświadczenie. Analogiczne konsekwencje pociąga za sobą niezachowanie terminu złożenia zaświadczenia, o ile nadal jest prowadzona pozarolniczą działalność gospodarcza.

4. Wymieniona powyżej roczna kwota graniczna podlega corocznej waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Kwotę tę minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w drodze obwieszczenia.

5. Za pozarolniczą działalność gospodarczą w myśl przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników uważa się pozarolniczą działalność gospodarczą, prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby fizyczne na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem wspólników spółek prawa handlowego oraz osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu.

6. Za rozpoczynającego współpracę przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się rolnika lub domownika, który w stosunku do prowadzącego tę działalność spełnia kryteria osoby współpracującej określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.

7. Ustaloną przez Radę Rolników wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie Prezes Kasy ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" co najmniej na 14 dni przed pierwszym dniem danego kwartału. Wysokość ta może być ustalona kwotowo i korygowana w przypadku zmiany wysokości emerytury podstawowej albo za pomocą określonego procentu emerytury podstawowej. Wysokość składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosi 30% emerytury podstawowej, obowiązującej w ostatnim miesiącu poprzedniego kwartału. Za rolnika i domownika podlegającego ubezpieczeniu i prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracującego przy prowadzeniu tej działalności, składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, a także na ubezpieczenie emerytalno-rentowe naliczana jest w podwójnej wysokości.

8. Od nieopłaconej w terminie należności pobiera się odsetki za zwłokę począwszy od dnia następnego po upływie terminu płatności, w wysokości i na zasadach określonych przepisami o zobowiązaniach podatkowych. Nieopłacona w terminie należność może być ściągnięta przymusowo, w myśl obowiązujących przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wraz z kosztami.

9. Rolnik jest obowiązany, nie czekając na wezwanie, w ciągu 14 dni, zgłaszać Kasie osoby stale pracujące w jego gospodarstwie, podlegające z tego tytułu ubezpieczeniu oraz informować Kasę o okolicznościach, mających wpływ na podleganie ubezpieczeniu i o zmianach tych okoliczności.

W szczególności rolnik lub domownik podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników przy jednoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej lub wykonywaniu współpracy przy prowadzeniu tej działalności jest zobowiązany do poinformowania Kasy o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej lub współpracy przy jej prowadzeniu, o zmianie rodzaju i przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, a także o podjęciu zatrudnienia lub innych form aktywności zawodowej, rodzących obowiązek podlegania innemu niż rolnicze ubezpieczeniu społecznemu np. podjęcie działalności w zakresie wolnego zawodu czy jako wspólnik spółki prawa handlowego.

Nr 5

PREZES (miejscowość, data)

KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA

SPOŁECZNEGO

DECYZJA Pan/Pani

o zmianie warunków podlegania

ubezpieczeniu społecznemu rolników

dla osób, które zaprzestały prowadzenia

pozarolniczej działalności gospodarczej

znak:

NKP:

Na podstawie art. 7 i 16, a także art. 3a, art. 8 ust. 1 i 2 oraz art. 17 ust. 1, w związku z art. 36 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 z późn. zm.)

Stwierdzam, iż w związku z zaprzestaniem od dnia .................. prowadzenia przez Pana/Panią

pozarolniczej działalności gospodarczej i wobec dalszego podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, z końcem .............. kw. ustaje obowiązek opłacania składki kwartalnej w podwójnej wysokości na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Kwota należnej składki wynosi:

na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie -

na ubezpieczenie emerytalno-rentowe -

Uzasadnienie

Po zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej) uległy zmianie warunki podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. Obecnie podlega Pan/Pani ubezpieczeniu wyłącznie na podstawie art. 7 i 16 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. W związku z powyższym zmianie ulega wysokość składki, która będzie naliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 8 ust. 1 i 2 oraz 17 ust. 1 powyższej ustawy.

Stosownie do postanowień art. 4 ust. 2 oraz art. 8 ust. 3a, i art. 17 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników obowiązek opłacania składki w podwójnej wysokości powstaje z pierwszym dniem kwartału, w którym powstały warunki do podlegania ubezpieczeniu rolniczemu przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, określone w art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, a ustaje z ostatnim dniem kwartału, w którym warunki te ustały.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ............................... w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem ..............................

Po upływie tego terminu decyzja staje się prawomocna.

Z upoważnienia Prezesa KRUS

(pieczątka imienna, podpis)

INFORMACJE

Rolnik jest zobowiązany, nie czekając na wezwanie, w ciągu 14 dni, zgłaszać Kasie osoby stale pracujące w jego gospodarstwie, podlegające z tego tytułu ubezpieczeniu oraz informować Kasę o okolicznościach, mających wpływ na podleganie ubezpieczeniu i o zmianach tych okoliczności np. podjęcie pracy lub pozarolniczej działalności gospodarczej, rodzącej obowiązek podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu.

Rolnik lub domownik, który podlega ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności, podlega nadal temu ubezpieczeniu, jeśli nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym.

Rolnik lub domownik, o którym mowa powyżej, podlega nadal ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeżeli w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczęcia współpracy przy prowadzeniu tej działalności, a także wznowienia prowadzenia uprzednio zawieszonej takiej działalności, złoży Kasie oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia.

Rolnik jest zobowiązany do terminowego opłacania składek. Ma to szczególne znaczenie w przypadku osób, objętych ubezpieczeniem na wniosek, bowiem nieopłacenie składki w terminie jest traktowane jako odstąpienie od ubezpieczenia na wniosek, chyba że przed upływem terminu płatności składki rolnik złoży podanie o jej odroczenie albo udowodni, że nieopłacenie składki w ustawowym terminie było wynikiem zaistnienia trudnych do przewidzenia i niezawinionych przez płatnika okoliczności.

Terminy płatności składek przypadają ostatniego dnia pierwszego miesiąca danego kwartału tj.: 31 stycznia, 30 kwietnia, 31 lipca i 30 października.

Wpłaty składki można dokonać na poczcie lub w banku na rachunek Placówki Terenowej KRUS, podany na druku KRUS "dowód wpłaty".

W przypadku dokonywania wpłaty na druku innym niż wyżej wymieniony, należy podawać jako tytuł wpłaty "ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie" i "ubezpieczenie emerytalno-rentowe" oraz numer rachunku bankowego właściwej jednostki Kasy.

Ustaloną przez Radę Rolników wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie Prezes Kasy ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" co najmniej na 14 dni przed pierwszym dniem danego kwartału. Wysokość ta może być ustalona kwotowo i korygowana w przypadku zmiany wysokości emerytury podstawowej, albo za pomocą określonego procentu emerytury podstawowej. Wysokość składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosi 30% emerytury podstawowej, obowiązującej w ostatnim miesiącu poprzedniego kwartału. Wysokość emerytury podstawowej jest ogłaszana przez Prezesa ZUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Za ubezpieczonego rolnika i domownika, prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracującego przy prowadzeniu tej działalności, składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, a także na ubezpieczenie emerytalno-rentowe naliczana jest w podwójnej wysokości. Od nieopłaconej w terminie należności pobiera się odsetki za zwłokę począwszy od dnia następnego po upływie terminu płatności, w wysokości i na zasadach określonych przepisami o zobowiązaniach podatkowych.

Nieopłacona w terminie należność może być ściągnięta przymusowo, w myśl obowiązujących przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wraz z kosztami.

Nadpłacone lub nienależnie opłacone składki podlegają z urzędu zaliczeniu na poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku, jeżeli płatnik nie złoży wniosku o ich zwrot, mogą być zaliczone na poczet przyszłych składek. Natomiast w przypadku braku przyszłych należności z tytułu składek, nadpłacone lub nienależnie opłacone składki podlegają z urzędu zwrotowi, chyba że ich kwota nie przekracza równowartości sumy kosztów powiadomienia płatnika o nadpłacie listem poleconym oraz kosztów jej zwrotu.

Nr 6

PREZES (miejscowość, data)

KASY ROLNICZEGO

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

DECYZJA Pan/Pani

w sprawie o umorzenie

należności z tytułu składek

na ubezpieczenie społeczne rolników

znak:

NKP:

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 10 oraz art. 41a ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.), rozpatrując wniosek z dnia .................. postanawiam

Uzasadnienie

Pouczenie

W myśl art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), strona ma prawo zwrócić się do organu wydającego decyzję z upoważnienia Prezesa KRUS, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, za pośrednictwem Oddziału Regionalnego/Placówki Terenowej KRUS w .................., w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Z upoważnienia Prezesa KRUS

(pieczątka imienna, podpis)

Nr 61

(miejscowość, data)

KASY ROLNICZEGO

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Pan/Pani

DECYZJA

w sprawie o umorzenie

należności z tytułu składek

na ubezpieczenie społeczne rolników

znak:

NKP:

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 10 oraz art. 41a ust. ........... ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.), rozpatrując wniosek z dnia ........................ postanawiam

Uzasadnienie

Pouczenie

W myśl art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), strona ma prawo zwrócić się do Prezesa KRUS, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Z upoważnienia Prezesa KRUS

(pieczątka imienna, podpis)

Nr 62

PREZES (miejscowość, data)

KASY ROLNICZEGO

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

DECYZJA Pan/Pani

w sprawie o umorzenie

należności z tytułu składek

na ubezpieczenie społeczne rolników

znak:

NKP:

Po rozpoznaniu Pana/Pani wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, wniesionego od decyzji z dnia .......... znak: .................. na podstawie art. 138 § 1 pkt 1, w związku z art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) i art. 41a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.) postanawiam

Uzasadnienie

Pouczenie

Powyższa decyzja jest ostateczna.

Na podstawie art. 52, 53 i 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.), przysługuje Panu/Pani prawo do zaskarżenia powyższej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Oddziału Regionalnego/Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ........................, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Z upoważnienia Prezesa KRUS

(pieczątka imienna, podpis)

Nr 63

PREZES (miejscowość, data)

KASY ROLNICZEGO

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

DECYZJA Pan/Pani

w sprawie o umorzenie

należności z tytułu składek

na ubezpieczenie społeczne rolników

znak:

NKP:

Po rozpoznaniu Pana/Pani wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, wniesionego od decyzji z dnia .......... znak: ................., na podstawie art. 138 § 1 pkt 1, w związku z art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) i art. 41a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.) postanawiam

Uzasadnienie

Pouczenie

Powyższa decyzja jest ostateczna.

Na podstawie art. 52, 53 i 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.), przysługuje Panu/Pani prawo do zaskarżenia powyższej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Skargę należy złożyć w siedzibie Oddziału Regionalnego/Placówki Terenowej KRUS w ...........................

Z upoważnienia Prezesa KRUS

(pieczątka imienna, podpis)

Nr 7

PREZES (miejscowość, data)

KASY ROLNICZEGO

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

DECYZJA Pan/Pani

w sprawie przyznania ulgi

w spłacie należności z tytułu składek

na ubezpieczenie społeczne rolników

znak:

NKP:

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 10 oraz art. 41a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U z 1998 r. Nr 7, poz. 25 z późn. zm.), rozpatrując wniosek z dnia ......... (o rozłożenie na raty spłaty należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników, której kwota w dniu wpływu wniosku wynosiła ........... i dotyczy okresu ............/ o odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników za kwartał ** postanawiam

Uzasadnienie

Pouczenie

W myśl art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), strona ma prawo zwrócić się do organu wydającego decyzję, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Z upoważnienia Prezesa KRUS

(pieczątka imienna, podpis)

Zał.1.**)

*) niepotrzebne skreślić

**) jeśli formą ulgi jest układ ratalny

Nr 71

PREZES (miejscowość, data)

KASY ROLNICZEGO

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

DECYZJA Pan/Pani

w sprawie przyznania ulgi

w spłacie należności z tytułu składek

na ubezpieczenie społeczne rolników

znak:

NKP:

Po rozpoznaniu Pana/Pani wniosku z dnia ....... o ponowne rozpatrzenie sprawy, wniesionego od decyzji z dnia .........., znak: ......., na podstawie art. 138 § 1 pkt ......, w związku z art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 2 ust. 2 art. 36 ust. 1 pkt 10 oraz art. 41a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 7, z poz. 25 z późn. zm.), postanawiam

Uzasadnienie

Powyższa decyzja jest ostateczna.

Zał: 1*)

Z upoważnienia Prezesa KRUS

(pieczątka imienna, podpis)

*) jeśli formą ulgi jest układ ratalny

Nr 8

PREZES (miejscowość, data)

KASY ROLNICZEGO

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

DECYZJA Pan/Pani

o zmianie decyzji w sprawie przyznania

ulgi w spłacie należności z tytułu składek

na ubezpieczenie społeczne rolników

znak:

NKP:

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt.10 oraz art. 41a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 z późn. zm.), rozpatrując wniosek z dnia .................... (o zmianę warunków spłaty zaległości w ratach, ustalonych w załączniku do decyzji o rozłożeniu zaległości na raty z dnia ............................/ o odroczenie terminu zawartego w decyzji z dnia ...............*) postanawiam

Uzasadnienie

Pouczenie

W myśl art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), strona ma prawo zwrócić się do organu wydającego decyzję, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Z upoważnienia Prezesa KRUS

(pieczątka imienna, podpis)

*) niepotrzebne skreślić

Nr 81

(miejscowość, data)

DECYZJA

o zmianie decyzji w sprawie przyznania

ulgi w spłacie należności z tytułu składek

na ubezpieczenie społeczne rolników

Pan/Pani

znak:

NKP:

Po rozpoznaniu Pana/Pani wniosku z dnia .............................. o ponowne rozpatrzenie sprawy, wniesionego od decyzji z dnia ................, znak: ..........., na podstawie art. 138 § 1 pkt ........, w związku z art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 2 ust. 2, art. 36 ust. 1 pkt. 10 oraz art. 41a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 z późn. zm.), postanawiam

Uzasadnienie

Powyższa decyzja jest ostateczna.

Zał: 1*)

Z upoważnienia Prezesa KRUS

(pieczątka imienna, podpis)

*) jeśli formą ulgi jest układ ratalny

Nr 9

PREZES (miejscowość, data)

KASY ROLNICZEGO

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO