Zm.: zarządzenie w sprawie nadania szpitalom wojskowym oraz wojskowym przychodniom lekarskim statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2009.15.171

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 września 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 12 sierpnia 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania szpitalom wojskowym oraz wojskowym przychodniom lekarskim statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia

Na podstawie art. 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§  1.
W statutach samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, stanowiących załączniki o numerach 2, 12 i 13 do zarządzenia Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie nadania szpitalom wojskowym oraz wojskowym przychodniom lekarskim statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 40, z późn. zm.2)), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w statucie 1 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Lublinie:
a)
w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Komendant Szpitala - Komendant Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego kieruje Szpitalem przy pomocy:

1) zastępcy komendanta do spraw medycznych;

2) zastępcy komendanta do spraw ekonomiczno-finansowych - głównego księgowego;

3) młodszego oficera - asystenta komendanta do spraw pielęgniarstwa;

4) kierowników komórek organizacyjnych.",

b)
w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Szpitala wchodzą:

1) komenda;

2) szpitalny oddział ratunkowy z izbą przyjęć;

3) oddział anestezjologii i intensywnej terapii;

4) oddział chirurgiczny z:

a) pododdziałem chirurgii ogólnej,

b) pododdziałem chirurgii onkologicznej,

c) pododdziałem chirurgii szczękowo-twarzowej i chirurgii stomatologicznej,

d) blokiem operacyjnym;

5) oddział urologiczny;

6) oddział ginekologiczny;

7) oddział laryngologiczny;

8) oddział okulistyczny;

9) oddział dermatologiczny;

10) oddział gastrologii i chorób infekcyjnych;

11) oddział chirurgii urazowej, ortopedii i neurochirurgii;

12) oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym;

13) oddział rehabilitacji z:

a) pododdziałem rehabilitacji ogólnoustrojowej,

b) pododdziałem rehabilitacji neurologicznej,

c) pododdziałem rehabilitacji kardiologicznej,

d) pododdziałem rehabilitacji dziennej,

e) zakładem fizjoterapii;

14) oddział chorób wewnętrznych z:

a) pododdziałem internistycznym,

b) pododdziałem kardiologicznym,

c) pododdziałem pulmonologicznym,

d) pododdziałem hematologicznym,

e) pododdziałem reumatologicznym,

f) pododdziałem endokrynologicznym;

15) pracownia diagnostyki obrazowej;

16) pracownia analityki lekarskiej;

17) pracownia patomorfologii;

18) apteka zakładowa;

19) pion głównego księgowego;

20) przychodnia specjalistyczna w tym:

a) poradnie podstawowej opieki zdrowotnej,

b) poradnie specjalistyczne,

c) poradnie stomatologiczne,

d) poradnie medycyny pracy;

21) wydział administracji ogólnej;

22) logistyka z sekcją mobilizacyjną;

23) rejonowa baza zaopatrzenia medycznego z:

a) sekcją przechowywania i odnawiania zapasów,

b) sekcją polowej techniki medycznej.";

2)
w statucie 114 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Przemyślu:
a)
w § 10 w ust. 1 w pkt 5 dodaje się lit. r w brzmieniu:

"r) poradnia nefrologiczna.";

3)
w statucie 115 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Helu:
a)
w § 10 w ust. 1:

– pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) podstawowa opieka zdrowotna, w tym:

a) gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

b) gabinet pielęgniarki środowiskowej,

c) gabinet położnej środowiskowej,

d) gabinet medycyny szkolnej,

e) punkt szczepień;",

– dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) blok operacyjny.".

§  2.
W statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, stanowiącym załącznik o numerze 2 do zarządzenia Nr 26/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie nadania szpitalom wojskowym statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MON Nr 22, poz. 205, z późn. zm.3), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w statucie 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Przychodnią, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Bydgoszczy:
a)
w § 10 w ust. 2:

– w pkt 3 po słowie "kardiologii" dodaje się słowa "i kardiochirurgii,",

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) klinika neurochirurgii, w tym:

a) oddział kliniczny neurochirurgiczny,

b) oddział kliniczny neurotraumatologiczny,

c) oddział kliniczny stereotaksji i neurochirurgii czynnościowej;",

– po pkt 11 dodaje się pkt 11a i 11b w brzmieniu:

"11a) oddział kliniczny okulistyczny, w tym:

a) pracownia diagnostyki narządu wzroku,

b) pracownia laseroterapii,

c) blok operacyjny;

11b) oddział kliniczny otolaryngologiczny, w tym:

a) pracownia audiometrii,

b) pracownia videonystagmografii,

c) oddział chirurgii twarzowo-szczękowej,

d) blok operacyjny;",

– po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

"12a) oddział obserwacyjno-diagnostyczny;",

b)
w § 10 ust. 3 w pkt 2:

– lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) dermatologiczna i wenerologiczna,",

– po lit. l dodaje się lit. ł w brzmieniu:

"ł) genetyki klinicznej,",

– lit. u otrzymuje brzmienie:

"u) pulmonologiczna - gruźlicy i chorób płuc,",

– po lit. z dodaje się lit. ż w brzmieniu:

"ż) audiologiczna;",

c)
w § 10 dodaje się ust. 15 w brzmieniu:

"15. Wydział zatrudnienia i płac.".

§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19 poz. 100.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2006 r. Nr 13, poz. 164 i Nr 19, poz. 247, z 2007 r. Nr 8, poz. 91 i Nr 12, poz. 137, z 2008 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 24, poz. 296 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 6, Nr 2, poz. 18 i Nr 2 poz. 20.

3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2006 r. Nr 19, poz. 247, z 2007 r. Nr 8, poz. 91 i Nr 12, poz. 137, z 2008 r. Nr 1, poz. 1, Nr 13, poz. 147 oraz z 2009 r. Nr 7, poz. 80.