Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2008.14.71

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 listopada 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 70
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 17 października 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 38 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 października 2001 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 11, poz. 52, z późn. zm.3)), w załączniku "Statut Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy", wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Zakład działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą";

2) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. Nr 58, poz. 355), zwanego dalej "rozporządzeniem";

3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.4)), zwanej dalej "ustawą o rachunkowości";

4) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.5)), zwanej dalej "ustawą o finansach publicznych";

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej";

6) postanowień niniejszego statutu.";

2)
w § 9 ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) osobą wykonującą zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857);

3) grupową praktyką lekarską i grupową praktyką pielęgniarek i położnych prowadzących działalność zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm.6));";

3)
po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

"§ 12a. 1. Dyrektor Zakładu wydaje akty wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Zakładu w formie: zarządzeń lub decyzji.

2. Akty wewnętrzne, o których mowa w ust. 1, podlegają ewidencji, w repertorium, ujmującej:

a) oznaczenie aktu, datę wydania oraz tytuł,

b) numer/rok,

c) datę wejścia w życie,

d) imię i nazwisko podpisującego akt.";

4)
w § 15 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) przyznawania dyrektorowi Szpitala nagród pieniężnych na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej (Dz. U. Nr 114, poz. 1226 oraz z 2007 r. Nr 241, poz. 1769);";

5)
w § 19 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Organ założycielski może pozbawić Zakład składników przydzielonego lub nabytego mienia w przypadku połączenia lub podziału albo przekształcenia Zakładu, prowadzonych na zasadach określonych w ustawie, rozporządzeniu oraz ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.7))";

6)
załącznik do Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy otrzymuje brzmienie:

"I. SZPITAL

1) Izba Przyjęć;

2) Oddziały:

a) Wewnętrzny,

b) Neurologiczny i Rehabilitacji Neurologicznej,

c) Chirurgiczny z Pododdziałem Ginekologicznym, Urologicznym i Laryngologicznym,

d) Dzienny Leczenia Nerwic,

e) Intensywnej Opieki Medycznej i Anestezjologii z Blokiem Operacyjnym i Centralną Sterylizacją;

4) Zakłady:

a) Radiologii Lekarskiej z Pracowniami,

b) Usprawniania Leczniczego z Pracowniami;

5) Wojewódzka Komisja Lekarska;

6) Apteka Szpitalna.

II. PRZYCHODNIA w BYDGOSZCZY

1) Podstawowa Opieka Zdrowotna:

a) Gabinety Lpk;

2) Poradnia Medycyny Pracy;

3) Poradnie specjalistyczne:

a) Alergologiczna,

b) Chirurgiczna,

c) Diabetologiczna,

d) Dermatologiczna,

e) Endokrynologiczna,

f) Gastrologiczna z Pracownią Endoskopii,

g) Ginekologiczno-Położnicza,

h) Kardiologiczna z Pracownią Diagnostyki Chorób Serca i Naczyń,

i) Leczenia Bólu,

j) Neurologiczna,

k) Urazowo-Ortopedyczna,

l) Otolaryngologiczna,

m) Okulistyczna,

n) Urologiczna z Pracownią Endoskopii,

o) Stomatologiczna,

p) Badań Profilaktycznych,

q) Zdrowia Psychicznego,

r) Geriatryczna,

s) Logopedyczna,

t) Flebologiczna;

4) Gabinet Zabiegowy.

III. PRZYCHODNIA we WŁOCŁAWKU

1) Podstawowa Opieka Zdrowotna:

a) Gabinety Lpk;

2) Poradnie Specjalistyczne:

a) Chirurgiczna,

b) Ginekologiczno-Położnicza,

c) Laryngologiczna,

d) Urazowo-Ortopedyczna,

e) Reumatologiczna,

f) Stomatologiczna,

g) Badań Profilaktycznych;

3) Gabinet Zabiegowy;

4) Pracownia Usprawniania Leczniczego.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056.

3) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. z 2003 r. Nr 15, poz. 43, z 2005 r. Nr 9, poz. 30 i Nr 16. poz. 58, z 2007 r. Nr 11, poz. 57 oraz z 2008 r. Nr 4, poz. 14.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 393, Nr 144, poz. 900 i Nr 171, poz. 1056.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 969, z 2003 r. Nr 109, poz. 1029, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 92, poz. 885 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 175, poz. 1461 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1237.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.