Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSWiA.2008.2.8

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 10 stycznia 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 27 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 października 2001 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 11, poz. 41, z późn. zm.3)), w załączniku "Statut Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie" wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290), zwanej dalej "ustawą";";

2) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych:

1) stacjonarnych w zakresie: chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym, neurologii z pododdziałem diagnostyki i leczenia padaczek, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii z pododdziałem ginekologii, rehabilitacji;

2) stacjonarnych - leczenie "jednego dnia" - w zakresie: chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym, neurologii z pododdziałem diagnostyki i leczenia padaczek, chirurgii z pododdziałem ginekologii;

3) ambulatoryjnych:

a) specjalistycznych: w zakresie diabetologii, endokrynologii, gastrologii, kardiologii, dermatologii, neurologii, chirurgii onkologicznej, chorób płuc dzieci, chorób płuc dorosłych, reumatologii, ginekologii i położnictwa, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, chirurgii naczyniowej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, okulistyki, otolaryngologii, logopedii, urologii, psychiatrii, psychologii, terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych, terapii uzależnienia od alkoholu, promocji zdrowia, medycyny pracy, badań profilaktycznych, alergologii, padaczki, padaczki dla dzieci, rehabilitacji,

b) w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,

c) w zakresie pomocy doraźnej: porad ambulatoryjnych, wizyt domowych, udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wypadkach losowych i zagrożeniach nadzwyczajnych.";

3) załącznik do statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290.

3) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. z 2002 r. Nr 6, poz. 21, z 2003 r. Nr 4, poz. 12, z 2004 r. Nr 10, poz. 24, z 2005 r. Nr 5, poz. 17, Nr 12, poz. 41, Nr 14, poz. 52 i Nr 17, poz. 60 oraz z 2007 r. Nr 8, poz. 34.

ZAŁĄCZNIK 

Załącznik

"1. SZPITAL:

1) Opieka doraźna:

a) Ambulatorium ogólne,

b) Zespół Wyjazdowy Ogólny;

2) Oddziały szpitalne i inne komórki działalności medycznej:

a) Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym,

b) Neurologiczny z Pododdziałem Diagnostyki i Leczenia Padaczek,

c) Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

d) Chirurgiczny z Pododdziałem Ginekologicznym,

e) Rehabilitacyjny,

f) Izba Przyjęć,

g) Blok Operacyjny,

h) Apteka Zakładowa;

3) Pracownie Diagnostyczne:

a) Pracownia Diagnostyki Obrazowej:

- Endoskopii,

- Rentgenodiagnostyki,

- Ultrasonografu,

b) Pracownie inne:

- Elektrodiagnostyki,

- Elektrokardiografii wysiłkowej,

- EEG,

- Badań Metodą Holtera,

- Całodobowego Pomiaru Ciśnienia,

- Spirometrii;

4) Punkt przechowywania i wydawania zwłok.

2. PRZYCHODNIA w RZESZOWIE:.

1) Podstawowa Opieka Zdrowotna:

a) Zespół Lekarzy Rodzinnych,

b) Gabinet Zabiegowy,

c) Punkt Szczepień;

2) Poradnia Medycyny Pracy;

3) Poradnie specjalistyczne:

a) Diabetologiczna,

b) Endokrynologiczna,

c) Gastrologiczna,

d) Kardiologiczna,

e) Badań Profilaktycznych,

f) Dermatologiczna,

g) Neurologiczna,

h) Onkologiczna,

i) Chorób Płuc dla Dorosłych,

j) Chorób Płuc dla Dzieci,

k) Reumatologiczna,

l) Ginekologiczno-Położnicza,

m) Chirurgii Ogólnej,

n) Chirurgii Dziecięcej,

o) Chirurgii Naczyniowej,

p) Urazowo-Ortopedyczna,

q) Okulistyczna,

r) Otolaryngologiczna,

s) Logopedyczna,

t) Urologiczna,

u) Psychiatryczna,

v) Terapii Uzależnienia od Alkoholu,

w) Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych,

x) Promocji Zdrowia,

y) Psychologiczna,

z) Alergologiczna,

za) Padaczki,

zb) Padaczki dla Dzieci,

zc) Rehabilitacyjna;

4) Pracownie inne:

a) Elektrokardiografii,

b) Audiometrii,

c) Psychologiczna;

5) Dział Rehabilitacji Leczniczej:

a) Gabinet Kinezyterapii,

b) Gabinet Fizykoterapii,

c) Gabinet Masażu;

6) Inne komórki działalności medycznej:

a) Rejestracja,

b) Wojewódzka Komisja Lekarska.

3. PRZYCHODNIA w KROŚNIE:

1) Podstawowa Opieka Zdrowotna:

a) Zespół Lekarzy Rodzinnych,

b) Gabinet Zabiegowy,

c) Punkt Szczepień;

2) Poradnie specjalistyczne:

a) Badań Profilaktycznych,

b) Dermatologiczna,

c) Neurologiczna,

d) Ginekologiczno-Położnicza,

e) Chirurgii Ogólnej,

f) Okulistyczna,

g) Otolaryngologiczna,

h) Promocji Zdrowia;

3) Pracownie inne:

a) Elektrokardiografii,

b) Audiometrii;

4) Dział Rehabilitacji Leczniczej:

a) Gabinet Kinezyterapii,

b) Gabinet Fizykoterapii,

c) Gabinet Hydroterapii,

d) Gabinet Masażu;

5) Inne komórki działalności medycznej:

a) Rejestracja,

b) Apteka Otwarta.

4. PORADNIE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH

w Tarnobrzegu, Przemyślu, Dębicy, Mielcu, Sanoku.".