Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie. - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2008.2.4

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 4 stycznia 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 33 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 października 2001 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 11, poz. 47, z późn. zm.3)), w załączniku "Statut Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie", wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Zakład działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą";

2) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 132, poz. 870, z późn. zm.4)), zwanego dalej "rozporządzeniem";

3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.5)), zwanej dalej "ustawą o rachunkowości";

4) innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym finansowych i podatkowych;

5) postanowień niniejszego statutu.";

2)
§ 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Zakład jest powołany do realizowania świadczeń zdrowotnych poprzez organizowanie i prowadzenie w szczególności:

1) działalności profilaktyczno-leczniczej w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w formie opieki stacjonarnej, ambulatoryjnej i doraźnych świadczeń zdrowotnych,

2) badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych, w połączeniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.";

3)
w § 9 w ust 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) stacjonarnych w zakresie: szpitalnego oddziału ratunkowego, chorób wewnętrznych, medycyny paliatywnej, osób przewlekle chorych, chirurgicznym, urazowo-ortopedycznym, ginekologiczno-położniczym, neonatologii, neurologicznym, pediatrycznym, anestezjologii i intensywnej terapii, psychoterapii, rehabilitacji, rehabilitacji dziennej;";

4)
w załączniku do Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie w części "1. SZPITAL" otrzymuje brzmienie:

"1. SZPITAL.

1) Izba Przyjęć- rejestracja;

2) Zespół ratownictwa medycznego;

3) Oddziały:

a) Szpitalny Oddział Ratunkowy,

b) Oddział Chorób Wewnętrznych,

c) Oddział Medycyny Paliatywnej,

d) Oddział dla Przewlekle Chorych,

e) Oddział Chirurgiczny,

f) Oddział Urazowo-Ortopedyczny,

g) Oddział Ginekologiczno-Położniczy,

h) Oddział Neonatologiczny,

i) Oddział Dziecięcy,

j) Oddział Neurologiczny,

k) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

l) Oddział Psychoterapii,

m) Oddział Dzienny Rehabilitacji,

n) Oddział Rehabilitacji - "Wieliczka";

4) Blok Operacyjny;

5) Apteka Szpitalna;

6) Zakład Diagnostyki Obrazowej;

7) Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej;

8) Zakład Usprawniania Leczniczego;

9) Zakład Stomatologii:

a) Poradnia Stomatologii Ogólnej,

b) Poradnia Ortodontyczna,

c) Poradnia Protetyczna,

d) Pracownia Protetyczna;

10) Pracownia Chemioterapii;

11) Pracownia Endoskopowa;

12) Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji dla Dzieci w Myślenicach;

13) Komisje Lekarskie:

a) Okręgowa Komisja Lekarska,

b) Wojewódzka Komisja Lekarska Nr 1,

c) Wojewódzka Komisja Lekarska Nr 2.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290.

3) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. z 2002 r. Nr 9, poz. 41, z 2003 r. Nr 5, poz. 15, z 2004 r. Nr 4, poz. 9, z 2005 r. Nr 6, poz. 21 i Nr 13, poz. 49 oraz z 2007 r. Nr 4, poz. 11.

4) Zmiany tekstu wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 30, poz. 350 oraz z 2003 r. Nr 141, poz. 1378.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540.