Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSWiA.2007.12.65

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 89
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 11 grudnia 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 26 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 października 2001 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 11, poz. 40, z późn. zm.3)), w załączniku "Statut Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie", wprowadza się następujące zmiany:
1) "§ 5. Zakład działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą";

2) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 132, poz. 870, z późn. zm.4)), zwanego dalej "rozporządzeniem";

3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.5)), zwanej dalej "ustawą o rachunkowości";

4) innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym finansowych i podatkowych;

5) postanowień niniejszego statutu.";

2) załącznik do Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie otrzymuje brzmienie określone, w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290.

3) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. z 2002 r. Nr 10, poz. 43, z 2003 r. Nr 13, poz. 38, z 2004 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 10, poz. 25, z 2005 r. Nr 13, poz. 47 oraz z 2006 r. Nr 2, poz. 6.

4) Zmiany tekstu wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 30, poz. 350 oraz z 2003 r. Nr 141, poz. 1378.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540.

ZAŁĄCZNIK 

"1. Szpital:

1) Izba Przyjęć;

2) Odział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Chemioterapii;

3) Oddział Chirurgii z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Urazowo-Ortopedycznej oraz Pododdziałem Urologii;

4) Oddział Okulistyki;

5) Oddział Ginekologii;

6) Oddział Neurologii z Pododdziałami:

a) Intensywnego Nadzoru Neurologicznego,

b) Opieki Długoterminowej,

c) Rehabilitacji Pooperacyjnej;

7) Oddział Neurochirurgii;

8) Oddział Dzienny Psychiatryczny;

9) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii;

10) Oddział Rehabilitacji;

11) Blok Operacyjny z Salą Wybudzeń;

12) Apteka Szpitalna.

2. Przychodnia w Szczecinie:

1) Zespół Lekarza Pierwszego Kontaktu;

2) Poradnie Specjalistyczne:

kardiologiczna, neurologiczna, okulistyczna, laryngologiczna, chirurgiczna, urologiczna, ortopedyczna, pulmonologiczna, alergologiczna, diabetologiczna, reumatologiczna, gastrologiczna, dermatologiczna, endokrynologiczna, ginekologiczna, logopedyczna, pielęgniarki i położnej środowiskowej;

3) Poradnia Medycyny Pracy;

4) Poradnia Badań Profilaktycznych;

5) Poradnia Dziecięca z Punktem Szczepień;

6) Poradnia Zdrowia Psychicznego;

7) Poradnia Stomatologiczna;

8) Gabinet Zabiegowy;

9) Gabinet Epidemiologiczny;

10) Gabinet Promocji Zdrowia;

11) Gabinet Dietetyki;

12) Laboratorium;

13) Pracownie:

a) Pracownia Rehabilitacji,

b) Pracownia Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej,

c) Pracownia Naczyniowa,

d) Pracownia EKG,

e) Pracownia EEG,

f) Pracownia EMG;

14) Zakład Diagnostyki Radiologicznej:

a) Pracownia USG,

b) Pracownia Tomografii Komputerowej,

c) Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej,

d) Pracownia Rezonansu Magnetycznego;

15) Sterylizacja;

16) Apteka Otwarta - Szczecin;

3. Wojewódzka Komisja Lekarska MSWiA.

4. Ambulatoria Terenowe w:

1) Goleniowie;

2) Stargardzie Szczecińskim.".