Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSWiA.2007.12.64

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 88
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 11 grudnia 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 31 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 października 2001 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 11, poz. 45, z późn. zm.1)), w załączniku "Statut Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi" wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 9 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) stacjonarnych w zakresie:

a) anestezjologii i intensywnej terapii,

b) chirurgii naczyniowej,

c) chirurgii ogólnej,

d) chirurgii onkologicznej i rekonstrukcyjnej,

e) chorób wewnętrznych,

f) dermatologii,

g) diabetologii,

h) endokrynologii,

i) gastroenterologii,

j) ginekologii,

k) kardiologii,

l) neurologii,

m) okulistyki,

n) ortopedii i traumatologii narządu ruchu,

o) otolaryngologii,

p) psychiatrii (leczenia zaburzeń nerwicowych),

q) rehabilitacji medycznej i rehabilitacji kardiologicznej,

r) reumatologii,

s) urologii;";

2) w załączniku do Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi część 1. "Szpital" otrzymuje brzmienie:

"1. Szpital:

1) Blok Operacyjny,

2) Centralna Sterylizatornia,

3) Izba Przyjęć,

4) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

5) Oddział Chirurgii Naczyniowej,

6) Oddział Chirurgii Ogólnej,

7) Oddział Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej,

8) Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,

9) Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii,

10) Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych,

11) Oddział Ginekologiczny,

12) Oddział Kardiologii Interwencyjnej z Samodzielną Pracownią Hemodynamiki,

13) Oddział Okulistyczny,

14) Oddział Otolaryngologiczny,

15) Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Dziennym Rehabilitacji,

16) Oddział Szybkiej Diagnostyki,

17) Oddział Urologiczny,

18) Szpitalny Oddział Ratunkowy.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. z 2002 r. Nr 9, poz. 40, z 2003 r. Nr 5, poz. 17 i Nr 15, poz. 41, z 2005 r. Nr 2, poz. 6, z 2006 r. Nr 5, poz. 20 oraz z 2007 r. Nr 5, poz. 19.