Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2004.2.3

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 lutego 2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 3
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 19 lutego 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku.

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i poz. 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, poz. 1383 i poz. 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i poz. 1152 i Nr 171, poz. 1663) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 37 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 października 2001 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku (Dz. Urz. MSWiA Nr 11, poz. 51, z 2002 r. Nr 6, poz. 17 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 6) w załączniku "Statut Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku" wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 9 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) stacjonarnych w zakresie: chorób wewnętrznych, kardiologii, ginekologii, chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, ortopedii, chirurgii plastycznej, chirurgii onkologicznej, neurochirurgii, chirurgii okulistycznej, gastroenterologii, diabetologii, alergologii, nefrologii, pulmonologii, reumatologii, geriatrii, anestezjologii i intensywnej terapii,

2) specjalistycznych w zakresie: neurologii, okulistyki, chorób płuc, laryngologii, chirurgii, dermatologii, gastrologii, kardiologii, diabetologii, ginekologii, stomatologii, ortodoncji, protetyki stomatologicznej, psychologii, psychiatrii, onkologii, urologii, ortopedii, reumatologii, chorób sutka, chirurgii plastycznej, neurochirurgii, pulmonologii, medycyny pracy, rehabilitacji leczniczej, diagnostyki radiologicznej, ultrasonograficznej, elektro i echokardiologicznej, endoskopowej i laboratoryjnej,";

2)
załącznik do statutu otrzymuje brzmienie:

"SZPITAL

ODDZIAŁY

- Izba Przyjęć z Oddziałem Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego

- Oddział Chirurgii z pododdziałem

- ginekologii

- ortopedii

- chirurgii naczyniowej

- chirurgii plastycznej

- chirurgii onkologicznej

- neurochirurgii

- chirurgii okulistycznej

- Oddział Chorób Wewnętrznych z pododdziałami

- gastroenterologii

- diabetologii

- alergologii

- nefrologii

- pulmonologii

- reumatologii

- geriatrii

- Oddział Kardiologii

- Blok Operacyjny

- Dział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

PRACOWNIE

- Pracownia Stomatologiczna z Protetyką i Ortodoncją

- Pracownia Endoskopii

- Pracownia Rehabilitacji Leczniczej

- Pracownia Psychologiczna

INNE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

- Wojewódzka Komisja Lekarska

- Okręgowa Komisja Lekarska

- Centralna Sterylizacja

- Apteka Szpitalna

- Zakład Radiologii z pracownią USG i Mammograficzną

PRZYCHODNIE

PRZYCHODNIA w Gdańsku ul. Kartuska 4/6

PRZYCHODNIA w Elblągu ul. Tysiąclecia 3

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

POZ w Przychodni w Gdańsku ul. Kartuska 4/6

POZ w Przychodni w Elblągu ul. Tysiąclecia 3

POZ w Ambulatorium MSWiA w Gdańsku ul. Beniowskiego 7

POZ w Ambulatorium MSWiA w Gdańsku ul. Okopowa 15 i ul. Oliwska 35

POZ w Ambulatorium MSWiA w Kartuzach ul. Kościuszki 8/27

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

- Chirurgiczna

- Laryngologiczna

- Urologiczna

- Ortopedyczna

- Dermatologiczna

- Kardiologiczna

- Diabetologiczna

- Gastrologiczna

- Ginekologiczna

- Onkologiczna

- Okulistyczna

- Neurologiczna

- Chorób płuc

- Pulmonologiczna

- Chorób sutka

- Chirurgii Plastycznej

- Neurochirurgiczna

- Reumatologiczna

- Psychiatryczna

- Stomatologiczna

- Ortodoncji

- Protetyki

- Medycyny pracy

Gabinet Zabiegowy w Przychodni w Gdańsku ul. Kartuska 4/6

Gabinet Zabiegowy w Przychodni w Elblągu ul. Tysiąclecia 3

Gabinet EKG

Apteka Otwarta".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.