Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2002.6.17

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 września 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 21 sierpnia 2002 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku.

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256, Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407) zarządza się, co następuje:
§  1.
W statucie Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 37 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 października 2001 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku (Dz. Urz. MSWiA Nr 11, poz. 51) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 9 ust. 1 pkt 1 skreśla się wyrazy: "ginekologii i",
2) 1
w załączniku do statutu, w części "Szpital" skreśla się wyrazy "Oddział Ginekologiczny".
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 1 pkt 2 zmieniony przez pkt 14 obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 lipca 2005 r. o sprostowaniu błędów (Dz.Urz.MSWiA.05.13.49).