Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Gdańsku.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSW.2013.30

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)
z dnia 4 lutego 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Gdańsku

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 41 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Gdańsku (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 45) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku nadaje się nazwę: "Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Gdańsku".

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Gdańsku może używać skróconej nazwy: "SP ZOZ MSW w Gdańsku".";

2)
§ 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"§ 6. Celem Zakładu jest:

1) wykonywanie działalności leczniczej poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych w jednostkach i komórkach organizacyjnych określonych w Regulaminie Organizacyjnym Zakładu;

2) realizacja zadań dydaktycznych i badawczych, w szczególności badań naukowych i prac badawczo - rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;

3) promocja zdrowia.

§ 7. Zadania Zakładu obejmują w szczególności:

1) udzielanie stacjonarnych i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenie badań diagnostycznych i laboratoryjnych;

2) współpracę z uczelniami oraz innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie realizowania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;

3) prowadzenie i rozwijanie działań w zakresie ratownictwa medycznego, przedszpitalnego i szpitalnego, zabezpieczającego pomoc medyczną poszkodowanym;

4) medyczne zabezpieczenie działań służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;

5) medyczne zabezpieczenie wykonywanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zadań obronnych;

6) wykonywanie zadań służby medycyny pracy;

7) prowadzenie działalności w zakresie orzecznictwa lekarskiego;

8) obrót środkami farmaceutycznymi i wyrobami medycznymi we własnych aptekach oraz zaopatrywanie komórek organizacyjnych Zakładu w leki, materiały i sprzęt medyczny;

9) prowadzenie działalności w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;

10) organizowanie i prowadzenie szkoleń, a także dokształcanie pracowników zatrudnionych w Zakładzie;

11) organizowanie i prowadzenie szkoleń osób kształcących się w zawodach medycznych i wykonujących zawód medyczny;

12) udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 430 i Nr 112, poz. 654);

13) wykonywanie zadań nałożonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

14) wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność lecznicza, pod warunkiem że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.";

3)
§ 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. Strukturę organizacyjną Zakładu stanowi:

1) Przedsiębiorstwo "Szpital SP ZOZ MSW w Gdańsku" wykonujące stacjonarne i całodobowe świadczeń zdrowotne w zakresie:

a) anestezjologii i intensywnej terapii,

b) chirurgii naczyniowej,

c) chirurgii ogólnej,

d) chirurgii okulistycznej,

e) chirurgii onkologicznej,

f) chirurgii plastycznej,

g) chorób płuc,

h) chorób wewnętrznych,

i) diabetologii,

j) gastroenterologii z diagnostyką onkologiczną i chorobami przewodu pokarmowego,

k) ginekologii,

l) intensywnego nadzoru kardiologicznego,

m) izby przyjęć z pomocą doraźną i ratownictwem medycznym,

n) kardiologii,

o) leczenia zaburzeń nerwicowych i rehabilitacji psychiatrycznej,

p) neurochirurgii,

q) ortopedii i traumatologii narządu ruchu,

r) urologii,

s) urządzeń wszczepialnych serca;

2) Przedsiębiorstwo "PRZYCHODNIA SP ZOZ MSW w Gdańsku" wykonujące ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie:

a) podstawowej opieki zdrowotnej,

b) pomocy doraźnej,

c) specjalistycznej opieki zdrowotnej, w tym:

- chirurgii ogólnej z gabinetem diagnostyczno-zabiegowym,

- chirurgii plastycznej,

- chorób płuc,

- dermatologii z gabinetem diagnostyczno-zabiegowym,

- diabetologii,

- endokrynologii,

- gastroenterologii z gabinetem diagnostyczno-zabiegowym,

- gruźlicy i chorób płuc,

- kardiologii,

- kontroli rozruszników i kardiowerterów,

- neurologii,

- neurochirurgii,

- okulistyki,

- onkologii,

- ortodoncji,

- otolaryngologii z gabinetem diagnostyczno-zabiegowym,

- ortopedii i traumatologii narządów ruchu z gabinetem diagnostyczno-zabiegowym,

- profilaktyki chorób piersi,

- protetyki stomatologicznej,

- położnictwa i ginekologii z gabinetem diagnostyczno-zabiegowym,

- psychologii,

- rehabilitacji,

- reumatologii,

- stomatologii,

- urologii z gabinetem diagnostyczno-zabiegowym,

- zdrowia psychicznego;

3) komórki administracyjno - gospodarcze i inne obsługujące podmiot leczniczy.";

4)
uchyla się załącznik do załącznika do zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 742 i 908.