Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko - Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSW.2013.29

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 23
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)
z dnia 4 lutego 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko - Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 30 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko - Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 33) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"§ 6. Celem Zakładu jest:

1) wykonywanie działalności leczniczej poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych w jednostkach i komórkach organizacyjnych określonych w Regulaminie Organizacyjnym Zakładu;

2) realizacja zadań dydaktycznych i badawczych, w szczególności badań naukowych i prac badawczo - rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;

3) profilaktyka i promocja zdrowia.

§ 7. Zadania Zakładu obejmują w szczególności:

1) udzielanie:

a) stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych,

b) stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne,

c) ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;

2) współpracę z uczelniami oraz innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie realizowania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;

3) prowadzenie i rozwijanie działań w zakresie ratownictwa medycznego, przed szpitalnego i szpitalnego, zabezpieczającego pomoc medyczną poszkodowanym;

4) medyczne zabezpieczenie działań służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;

5) medyczne zabezpieczenie wykonywanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zadań obronnych;

6) wykonywanie zadań służby medycyny pracy;

7) prowadzenie działalności w zakresie orzecznictwa lekarskiego;

8) obrót lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobami i wyrobami medycznymi we własnych aptekach oraz zaopatrywanie komórek organizacyjnych Zakładu w leki, materiały i sprzęt medyczny;

9) prowadzenie działalności w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;

10) organizowanie i prowadzenie szkoleń, a także dokształcanie pracowników zatrudnionych w Zakładzie;

11) organizowanie i prowadzenie szkoleń osób kształcących się w zawodach medycznych i wykonujących zawód medyczny;

12) udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 430 i Nr 112, poz. 654);

13) wykonywanie zadań nałożonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

14) wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność lecznicza, pod warunkiem że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.";

2)
§ 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią:

1. Przedsiębiorstwa:

1) Przedsiębiorstwo Szpital, w którym udzielane są stacjonarne oraz całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie:

a) anestezjologii i intensywnej terapii,

b) bloku operacyjnego,

c) chemioterapii,

d) chirurgii klatki piersiowej,

e) chirurgii ogólnej,

f) chirurgii onkologicznej,

g) chirurgii plastycznej,

h) chorób wewnętrznych,

i) farmakologii klinicznej,

j) ginekologii onkologicznej,

k) hematologii,

l) kardiologii,

m) medycyny ratunkowej,

n) neurologii,

o) onkologii klinicznej,

p) ortopedii i traumatologii narządu ruchu,

q) otorynolaryngologii,

r) teleradioterapii,

s) udarów mózgu;

2) Przedsiębiorstwo Udzielające Innych Świadczeń Zdrowotnych, w którym udzielane są stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne w zakresie:

a) rehabilitacji medycznej;

3) Przedsiębiorstwo Ambulatorium, w którym udzielane są ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie:

a) brachyterapii,

b) chemioterapii,

c) chirurgii onkologicznej,

d) chirurgii ogólnej,

e) chirurgii plastycznej,

f) diabetologii,

g) dostarczania produktów leczniczych lub wyrobów dla pacjentów ambulatoryjnych,

h) endokrynologii,

i) gastroenterologii,

j) genetyki klinicznej,

k) gruźlicy i chorób płuc,

l) hematologii,

m) kardiologii,

n) logopedii,

o) medycyny pracy,

p) medycyny rodzinnej,

q) neurologii,

r) okulistyki,

s) otolaryngologii,

t) onkologii klinicznej,

u) ortopedii i traumatologii narządu ruchu,

v) psychiatrii,

w) psychologii klinicznej,

x) położnictwa i ginekologii,

y) rehabilitacji,

z) radioterapii onkologicznej,

za) reumatologii,

zb) stomatologii,

ze) szczepień,

zd) urologii,

ze) badań diagnostycznych w zakresie:

- diagnostyki laboratoryjnej,

- diagnostyki nieinwazyjnej,

- diagnostyki obrazowej,

- diagnostyki patomorfologicznej,

- endoskopii,

- genetyki klinicznej,

- mikrobiologii;

4) komórki administracyjno-gospodarcze i inne obsługujące podmiot leczniczy.";

3)
uchyla się załącznik do załącznika do zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 742 i 908.