Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych we Wrocławiu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSW.2013.13

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)
z dnia 8 stycznia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych we Wrocławiu

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 25 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych we Wrocławiu (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 26) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu nadaje się nazwę: "Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych we Wrocławiu".

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych we Wrocławiu może używać skróconej nazwy: "SP ZOZ MSW we Wrocławiu".";

2)
§ 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Celem Zakładu jest:

1) wykonywanie działalności leczniczej poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych w jednostkach i komórkach organizacyjnych określonych w regulaminie organizacyjnym Zakładu;

2) realizacja zadań dydaktycznych i badawczych, w szczególności badań naukowych i prac badawczo - rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;

3) promocja zdrowia.";

3)
w § 7 w pkt 2 w lit. zf średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. zg w brzmieniu:

"zg) transportu sanitarnego;";

4)
§ 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. W skład struktury organizacyjnej Zakładu wchodzą:

1) Przedsiębiorstwo "Szpital MSW we Wrocławiu";

2) Przedsiębiorstwo "Przychodnia MSW we Wrocławiu", w którego skład wchodzą jednostki organizacyjne:

a) Przychodnia MSW we Wrocławiu,

b) Przychodnia MSW w Wałbrzychu,

c) Przychodnia MSW w Jeleniej Górze,

d) Przychodnia MSW w Legnicy,

- wykonujące świadczenia medyczne w zakresie określonym w § 7 pkt 1 i 2 statutu;";

5)
uchyla się załącznik do załącznika do zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 742.