Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSWiA.2013.10

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)
z dnia 8 stycznia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Krakowie

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 42 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Krakowie (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 46) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie nadaje się nazwę: "Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Krakowie".

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Krakowie może używać skróconej nazwy: "SP ZOZ MSW w Krakowie".";

2) § 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"§ 6. Celem Zakładu jest:

1) wykonywanie działalności leczniczej poprzez udzielanie w jednostkach i komórkach organizacyjnych świadczeń zdrowotnych określonych w regulaminie organizacyjnym Zakładu;

2) realizacja zadań dydaktycznych i badawczych, w szczególności badań naukowych i prac badawczo - rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;

3) promocja zdrowia.

§ 7. Zadania Zakładu obejmują w szczególności:

1) udzielanie stacjonarnych i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenie badań diagnostycznych i laboratoryjnych;

2) współpracę z uczelniami oraz innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie realizowania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;

3) prowadzenie i rozwijanie działań w zakresie ratownictwa medycznego, przedszpitalnego i szpitalnego, zabezpieczającego pomoc medyczną poszkodowanym;

4) medyczne zabezpieczenie działań służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;

5) medyczne zabezpieczenie wykonywanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zadań obronnych;

6) wykonywanie zadań służby medycyny pracy;

7) świadczenie usług transportu sanitarnego;

8) prowadzenie działalności w zakresie orzecznictwa lekarskiego;

9) obrót środkami farmaceutycznymi i wyrobami medycznymi we własnych aptekach oraz zaopatrywanie komórek organizacyjnych Zakładu w leki, materiały i sprzęt medyczny przez Aptekę Szpitalną;

10) prowadzenie działalności w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;

11) organizowanie i prowadzenie szkoleń, a także dokształcanie pracowników zatrudnionych w Zakładzie;

12) organizowanie i prowadzenie szkoleń osób kształcących się w zawodach medycznych i wykonujących zawód medyczny;

13) wykonywanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych na rzecz osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń, prawo jazdy, licencję detektywa, pracownika ochrony fizycznej oraz na rzecz innych osób ubiegających się o szczególne uprawnienia wymagane przez przepisy prawa;

14) udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 430 i Nr 112, poz. 654);

15) wykonywanie zadań nałożonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

16) wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność lecznicza, pod warunkiem że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.";

3) § 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. W skład struktury organizacyjnej Zakładu wchodzą:

1) Przedsiębiorstwo "Szpital" wykonujące stacjonarne i całodobowe świadczeń zdrowotne w zakresie:

a) anestezjologii i intensywnej terapii,

b) chirurgii,

c) chirurgii urazowo-ortopedycznej,

d) chorób wewnętrznych,

e) geriatrii,

f) ginekologii i położnictwa,

g) neonatologii,

h) neurologii,

i) okulistyki

j) pediatrii,

k) pomocy doraźnej,

l) rehabilitacji;

2) Przedsiębiorstwo "Zespół Przychodni" wykonujące ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie:

a) alergologii,

b) badań diagnostycznych,

c) badań profilaktycznych,

d) chirurgii ogólnej,

e) chirurgii stomatologicznej,

f) chirurgii urazowo-ortopedycznej,

g) chorób płuc,

h) dermatologii,

i) endokrynologii,

j) diabetologii,

k) gastroenterologii,

l) ginekologii,

m) kardiologii,

n) laryngologii,

o) medycyny pracy,

p) medycyny rodzinnej,

q) neurologii,

r) okulistyki,

s) podstawowej opieki zdrowotnej,

t) proktologii,

u) promocji zdrowia,

v) protetyki,

w) psychologii,

x) rehabilitacji,

y) reumatologii,

z) stomatologii,

za) urologii,

zb) zdrowia psychicznego;

3) komórki administracyjno-gospodarcze i inne obsługujące podmiot leczniczy.";

4) uchyla się załącznik do załącznika do zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 742.