Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSW.2013.9

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)
z dnia 8 stycznia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 39 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 42) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Samodzielnemu publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Sanatorium Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu nadaje się nazwę: "Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu".

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu może używać skróconej nazwy: "SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW w Kołobrzegu".";

2)
§ 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"§ 6. Sanatorium powołane jest w celu:

1) udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej w jednostkach i komórkach organizacyjnych określonych w regulaminie organizacyjnym Sanatorium;

2) realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

§ 7. Zadania Sanatorium obejmują w szczególności:

1) udzielanie:

a) stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej,

b) ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej;

2) organizowanie turnusów antystresowych i profilaktyczno - rehabilitacyjnych;

3) prowadzenie działalności w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;

4) organizowanie i prowadzenie szkoleń osób kształcących się w zawodach medycznych i wykonujących zawód medyczny, a także dokształcanie pracowników zatrudnionych w Sanatorium;

5) zaopatrywanie komórek organizacyjnych Sanatorium w leki, materiały i sprzęt medyczny;

6) medyczne zabezpieczenie działań służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;

7) medyczne zabezpieczenie wykonywanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zadań obronnych;

8) wykonywanie zadań nałożonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

9) wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność lecznicza, pod warunkiem że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.";

3)
§ 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. Strukturę organizacyjną Sanatorium stanowią:

1) Przedsiębiorstwa:

a) Stacjonarne Lecznictwo Uzdrowiskowe,

b) Ambulatoryjne Lecznictwo i Rehabilitacja Lecznicza, udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia chorób:

– cukrzycy,

– dolnych dróg oddechowych,

– górnych dróg oddechowych,

– endokrynologicznych,

– kardiologicznych i nadciśnienia,

– naczyń obwodowych,

– ortopedyczno - urazowych,

– osteoporozy,

– reumatologicznych,

– otyłości;

2) komórki administracyjno-gospodarcze i inne obsługujące podmiot leczniczy.";

4)
uchyla się załącznik do załącznika do zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 742.