Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Jeleniej Górze.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSW.2013.4

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)
z dnia 17 grudnia 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Jeleniej Górze

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 34 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Jeleniej Górze (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 37) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Samodzielnemu publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Sanatorium Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Jeleniej Górze nadaje się nazwę: "Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych "AGAT" w Jeleniej Górze.

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych "AGAT" w Jeleniej Górze może używać skróconej nazwy: "SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW "AGAT" w Jeleniej Górze".";

2)
§ 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Sanatorium powołane jest w celu:

1) udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej w jednostkach i komórkach organizacyjnych określonych w Regulaminie Organizacyjnym Sanatorium;

2) realizacji zadań dydaktycznych i badawczych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.";

3)
§ 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. Strukturę organizacyjną Sanatorium stanowią:

1) Przedsiębiorstwo

a) lecznictwa uzdrowiskowego stacjonarnego i całodobowego Sanatorium "AGAT",

b) lecznictwa uzdrowiskowego ambulatoryjnego Sanatorium "AGAT",

- udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w § 7 pkt 1 i 2 statutu;

2) komórki administracyjno - gospodarcze i inne obsługujące podmiot leczniczy.";

4)
uchyla się załącznik do załącznika do zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 742.