Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSWiA.2012.78

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 69
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)
z dnia 12 listopada 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opolu

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 24 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opolu (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 25) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu nadaje się nazwę: "Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opolu".

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opolu może używać skróconej nazwy: "SP ZOZ MSW w Opolu.",

b) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

"§ 6a. Zakład wykonuje swoją działalność leczniczą w przedsiębiorstwach:

1) "Szpital Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opolu" - przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego wykonujące działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia medyczne;

2) "Przychodnia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opolu" - przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego wykonujące działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.",

c) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

a) badań profilaktycznych,

b) chirurgii urazowo - ortopedycznej,

c) chirurgii ogólnej,

d) chorób tropikalnych z punktem szczepień,

e) dermatologii,

f) diabetologii,

g) endokrynologii,

h) gastroenterologii,

i) ginekologii,

j) kardiologii,

k) leczenia uzależnień,

l) medycyny pracy,

m) neurologii,

n) okulistyki,

o) otorynolaryngologii,

p) podstawowej opieki zdrowotnej,

q) położnictwa,

r) psychologii,

s) reumatologii,

t) schorzeń gruczołu piersiowego,

u) zdrowia psychicznego;";

2) załącznik do załącznika do zarządzenia otrzymuje brzmienie:

"Załącznik do statutu Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

w Opolu

I. PRZEDSIĘBIORSTWO - Szpital Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opolu

1. Izba Przyjęć:

1) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Izby Przyjęć.

2. Oddziały:

1) Chorób Wewnętrznych i Diabetologii:

a) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii;

2) Chirurgiczny Ogólny:

a) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Oddziału Chirurgicznego Ogólnego;

3) Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej:

a) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej;

4) Ginekologiczny:

a) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Oddziału Ginekologicznego;

5) Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

3. Blok Operacyjny.

4. Centralna Sterylizacja.

5. Apteka Szpitalna.

II. PRZEDSIĘBIORSTWO - Przychodnia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opolu

1. Podstawowa Opieka Zdrowotna:

1) Gabinety Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej;

2) Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej;

3) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

2. Poradnia Medycyny Pracy:

1) Poradnia Badań Profilaktycznych.

3. Poradnie specjalistyczne:

1) Chirurgii Ogólnej:

a) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Poradni Chirurgii Ogólnej;

2) Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej:

a) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Poradni Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej;

3) Chorób Tropikalnych z Punktem Szczepień;

4) Dermatologiczna:

a) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Poradni Dermatologicznej;

5) Diabetologiczna;

6) Endokrynologiczna;

7) Gastroenterologiczna;

8) Kardiologiczna;

9) Leczenia Uzależnień;

10) Neurologiczna;

11) Okulistyczna:

a) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Poradni Okulistycznej;

12) Otorynolaryngologiczna:

a) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Poradni Otorynolaryngologicznej;

13) Położniczo - Ginekologiczna i Schorzeń Gruczołu Piersiowego:

a) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Poradni Położniczo - Ginekologicznej i Schorzeń Gruczołu Piersiowego;

14) Psychologiczna;

15) Reumatologiczna;

16) Zdrowia Psychicznego.

4. Pracownie:

1) Diagnostyki Obrazowej RTG;

2) Diagnostyki Obrazowej USG;

3) Kardiometryczna;

4) Endoskopii:

a) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Pracowni Endoskopii.

5. Gabinet Zabiegów Fizjoterapeutycznych.

6. Ośrodek Ambulatoryjnej Rehabilitacji Kardiologicznej.

7. Wojewódzka Komisja Lekarska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opolu.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 742.