Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSWiA.2012.77

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 68
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)
z dnia 12 listopada 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 5 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie (Dz.Urz. Min. Spraw Wew. poz. 6) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie nadaje się nazwę: "Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie".

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie może używać skróconej nazwy: "SP ZOZ MSW w Rzeszowie".",

b) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

"§ 6a. Zakład wykonuje działalność leczniczą w przedsiębiorstwach:

1) "Szpital MSW w Rzeszowie" - przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego wykonujące działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne realizowane w jednostce organizacyjnej "Szpital";

2) "Zespół Przychodni MSW w Rzeszowie" - przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego wykonujące działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w jednostkach organizacyjnych:

a) Przychodnia w Rzeszowie,

b) Przychodnia w Krośnie.",

c) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

a) alergologii,

b) badań profilaktycznych,

c) chirurgii ogólnej dzieci,

d) chirurgii ogólnej,

e) chirurgii urazowo - ortopedycznej,

f) chorób płuc,

g) chorób zakaźnych,

h) dermatologii,

i) diabetologii,

j) endokrynologii,

k) gastroenterologii,

l) kardiologii,

m) leczenia uzależnień,

n) logopedii,

o) medycyny pracy,

p) neurologii,

q) okulistyki,

r) otorynolaryngologii,

s) podstawowej opieki zdrowotnej,

t) położnictwa i ginekologii,

u) pomocy doraźnej,

v) promocji zdrowia,

w) psychologii,

x) rehabilitacji,

y) reumatologii,

z) urologii,

za) zdrowia psychicznego,

zb) badań diagnostycznych w zakresie:

- audiometrii,

- badań metodą Holtera,

- badań psychotechnicznych,

- całodobowego pomiaru ciśnienia,

- elektroencefalografii,

- elektrokardiografii,

- elektrokardiografii wysiłkowej,

- elektromiografii,

- endoskopii,

- rentgenodiagnostyki ogólnej,

- spirometrii,

- ultrasonografu,

zc) usprawniania leczniczego ogólnoustrojowego w ramach ośrodka rehabilitacji dziennej oraz wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych w zakresie:

- fizykoterapii,

- hydroterapii,

- kinezyterapii,

- krioterapii,

- masażu leczniczego;";

2) załącznik do załącznika do zarządzenia otrzymuje brzmienie:

"Załącznik

do statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie

1. Przedsiębiorstwo - "Szpital MSW w Rzeszowie":

1) "Szpital":

a) Izba Przyjęć Szpitala,

b) Oddział Chorób Wewnętrznych,

c) Oddział Kardiologiczny,

d) Oddział Neurologiczny,

e) Oddział Udarowy,

f) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

g) Oddział Chirurgiczny Ogólny z Pododdziałem Ginekologicznym,

h) Oddział Rehabilitacji Neurologicznej,

i) Blok Operacyjny,

j) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy,

k) Apteka Zakładowa.

2. Przedsiębiorstwo - "Zespół Przychodni MSW w Rzeszowie":

1) "Przychodnia w Rzeszowie":

a) Ambulatorium Ogólne,

b) Poradnia Lekarza POZ,

c) Poradnia Pielęgniarki POZ,

d) Poradnia Położnej POZ,

e) Punkt Szczepień,

f) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy,

g) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy POZ,

h) Poradnia Alergologiczna,

i) Poradnia Badań Profilaktycznych w Rzeszowie,

j) Poradnia Chirurgii Ogólnej,

k) Poradnia Chirurgii Ogólnej dla Dzieci,

l) Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej,

m) Poradnia Chorób Płuc,

n) Poradnia Chorób Zakaźnych,

o) Poradnia Dermatologiczna,

p) Poradnia Diabetologiczna,

q) Poradnia Endokrynologiczna,

r) Poradnia Gastroeterologiczna,

s) Poradnia Kardiologiczna,

t) Poradnia Leczenia Uzależnień,

u) Poradnia Logopedyczna,

v) Poradnia Medycyny Pracy,

w) Poradnia Neurologiczna,

x) Poradnia Okulistyczna,

y) Poradnia Otorynolaryngologiczna,

z) Poradnia Położniczo - Ginekologiczna,

za) Poradnia Promocji Zdrowia,

zb) Poradnia Psychologiczna,

ze) Poradnia Rehabilitacyjna,

zd) Poradnia Reumatologiczna,

ze) Poradnia Urologiczna,

zf) Poradnia Zdrowia Psychicznego,

zg) Ośrodek Rehabilitacji Dziennej,

zh) Pracownia Badań Metodą Holtera,

zi) Pracownia Badań Słuchu - Audiometrii,

zj) Pracownia Całodobowego Pomiaru Ciśnienia,

zk) Pracownia EEG,

zl) Pracownia EMG,

zm) Pracownia Endoskopii,

zn) Pracownia Elektrodiagnostyki,

zo) Pracownia Elektrokardiografii,

zp) Pracownia Elektrokardiografii Wysiłkowej,

zq) Pracownia Fizykoterapii,

zr) Pracownia Hydroterapii,

zs) Pracownia Kinezyterapii,

zt) Pracownia Krioterapii,

tu) Pracownia Masażu Leczniczego,

zv) Pracownia Psychologiczna,

zw) Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej,

zx) Pracownia Spirometrii,

zy) Pracownia USG,

zz) Zespół Transportu Sanitarnego,

zza) Wojewódzka Komisja Lekarska MSW w Rzeszowie;

2) "Przychodnia w Krośnie":

a) Poradnia Lekarza POZ,

b) Poradnia Pielęgniarki POZ,

c) Punkt Szczepień,

d) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy,

e) Gabinet Fizykoterapii,

f) Gabinet Kinezyterapii,

g) Gabinet Masażu Leczniczego,

h) Poradnia Badań Profilaktycznych,

i) Pracownia Badań Słuchu - Audiometrii,

j) Poradnia Chirurgii Ogólnej,

k) Poradnia Dermatologiczna,

l) Pracownia Elektrokardiografii,

m) Poradnia Neurologiczna,

n) Poradnia Okulistyczna,

o) Poradnia Otorynolaryngologiczna,

p) Poradnia Położniczo - Ginekologiczna,

q) Poradnia Promocji Zdrowia;

3) Poradnia Badań Profilaktycznych w Tarnobrzegu;

4) Poradnia Badań Profilaktycznych w Przemyślu;

5) Poradnia Badań Profilaktycznych w Dębicy;

6) Poradnia Badań Profilaktycznych w Mielcu;

7) Poradnia Badań Profilaktycznych w Sanoku.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092 i z 2012 r. poz. 742.