Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSWiA.2007.12.60

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 84
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 6 listopada 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Jeleniej Górze

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 32 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Jeleniej Górze (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 8, poz. 35, z 2004 r. Nr 13, poz. 33 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 49), w załączniku "Statut Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Jeleniej Górze", wprowadza się następujące zmiany:
1) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Szpital Specjalistyczny działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290), zwanej dalej "ustawą";

2) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 132, poz. 870, z 2001 r. Nr 30, poz. 350 oraz z 2003 r. Nr 141, poz. 1378), zwanego dalej "rozporządzeniem";

3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.1)), zwanej dalej "ustawą o rachunkowości";

4) innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym finansowych, podatkowych i postanowień niniejszego Statutu.".

2) § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Podstawowe komórki organizacyjne prowadzące świadczenia zdrowotne w Szpitalu Specjalistycznym to:

1) Oddział I - Leczenia Nerwic;

2) Oddział II - Leczenia Nerwic;

3) Oddział III - Leczenia Nerwic;

4) Oddział Opieki Dziennej;

5) Przyszpitalna Poradnia Zdrowia Psychicznego;

6) Przyszpitalna Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży;

7) Przyszpitalna Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu;

8) Gabinet Promocji Zdrowia;

9) Specjalistyczne Gabinety Psychologiczno-Terapeutyczne;

10) Dział Usprawniania Leczniczego;

11) Dział Fizjoterapii;

12) Pracownia Masażu Leczniczego;

13) Pracownia Terapii Zajęciowej;

14) Izba Przyjęć;

15) Punkt Apteczny - leków gotowych.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540.