Dziennik resortowy

Dz.Urz.MZ.2013.16

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 18 kwietnia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

Na podstawie art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) w związku z art. 23 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 26) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład struktury organizacyjnej Regionalnego Centrum wchodzą:

1) Terenowy Oddział w Bielsku Podlaskim;

2) Terenowy Oddział w Hajnówce;

3) Terenowy Oddział w Łomży;

4) Terenowy Oddział w Suwałkach;

5) Dział Dawców i Ekspedycji;

6) Dział Eksploatacyjno-Administracyjny;

7) Dział Finansowo-Księgowy;

8) Dział Immunologii Transfuzjologicznej;

9) Dział Laboratoryjny;

10) Dział Pobierania i Preparatyki Krwi;

11) Dział Zapewnienia Jakości;

12) Sekcja Kadrowo-Płacowa;

13) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

14) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej;

15) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

16) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej;

17) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Zamówień Publicznych;

18) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

19) Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Jakości;

20) Samodzielne Stanowisko Radcy Prawnego;

21) Sekretariat.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382, z 2003 r. Nr 223, poz. 2215, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 oraz z 2012 r. poz. 742 i poz. 908.