Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2006.3.7

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 lutego 2006 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 10 lutego 2006 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 12, poz. 120 oraz z 2004 r. Nr 15, poz. 131) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Do zadań Regionalnego Centrum należy:

1) kwalifikowanie kandydatów na dawców i dawców do oddania krwi;

2) prowadzenie rejestru dawców krwi oraz rejestru dawców krwi rzadkich grup, oddających krew w Regionalnym Centrum;

3) pobieranie krwi oraz dokonywanie zabiegów z tym związanych;

4) gromadzenie, konserwacja, przechowywanie i przekazywanie krwi i jej składników;

5) propagowanie honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie dawców krwi we współdziałaniu z terenowymi jednostkami Polskiego Czerwonego Krzyża i innymi organizacjami zrzeszającymi dawców;

6) wytwarzanie płynów konserwujących i surowic diagnostycznych;

7) zaopatrywanie zakładów opieki zdrowotnej w krew i jej składniki;

8) zaopatrywanie wytwórni farmaceutycznych krajowych i zagranicznych w osocze;

9) prowadzenie rejestru powikłań poprzetoczeniowych;

10) sprawowanie nadzoru w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa;

11) organizowanie szkoleń w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa;

12) dystrybucja produktów krwiopochodnych, wytwarzanych w krajowych i zagranicznych wytwórniach farmaceutycznych;

13) współdziałanie z zakładami opieki zdrowotnej w zakresie przeszczepiania tkanek i narządów;

14) prowadzenie działalności naukowo-badawczej i prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie krwiodawstwa i krwiolecznictwa i współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w tym zakresie;

15) podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej oraz pozostałych pracowników Regionalnego Centrum w celu realizacji zadań statutowych;

16) zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Regionalne Centrum oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych zlecanych przez osoby fizyczne i inne podmioty;

17) uczestnictwo w kształceniu osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego lub wykonujących zawód medyczny;

18) realizacja innych zadań wynikających z odrębnych przepisów.";

2)
w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jednostkami organizacyjnymi Regionalnego Centrum są:

1) Terenowy Oddział w Chojnicach;

2) Terenowy Oddział w Lęborku;

3) Terenowy Oddział w Miastku;

4) Dział Dawców i Pobierania Krwi;

5) Dział Preparatyki i Ekspedycji;

6) Dział Laboratoryjny;

7) Dział Finansowo-Księgowy;

8) Dział Zapewnienia Jakości i Sprawozdawczości;

9) Dział Służb Pracowniczych i Administracyjno-Gospodarczy;

10) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1420, Nr 239, poz. 2020 i Nr 249, poz. 2104.