Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2004.7.72

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lipca 2004 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 28 czerwca 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z poźn. zm.2)), zarządza się, co następuje:
§  1.
W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 4, poz. 33) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Do zadań Regionalnego Centrum należy:

1) kwalifikowanie kandydatów na dawców i dawców do oddania krwi;

2) prowadzenie rejestru dawców krwi oraz rejestru dawców krwi rzadkich grup, oddających krew w regionalnym centrum;

3) pobieranie krwi oraz dokonywanie zabiegów z tym związanych;

4) gromadzenie, konserwacja, przechowywanie i wydawanie krwi i jej składników;

5) propagowanie honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie dawców krwi we współdziałaniu z Polskim Czerwonym Krzyżem i jednostkami organizacji pozarządowych;

6) wytwarzanie surowic diagnostycznych;

7) zaopatrywanie zakładów opieki zdrowotnej w krew i jej składniki oraz produkty krwiopochodne;

8) zaopatrywanie wytwórni farmaceutycznych w osocze krwi;

9) prowadzenie rejestru powikłań poprzetoczeniowych;

10) sprawowanie specjalistycznego nadzoru w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa;

11) organizowanie szkoleń w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa;

12) dystrybucja produktów krwiopochodnych, wytwarzanych w krajowych i zagranicznych wytwórniach farmaceutycznych;

13) współdziałanie z zakładami opieki zdrowotnej w zakresie przeszczepiania tkanek i narządów;

14) prowadzenie działalności naukowo-badawczej i prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie krwiodawstwa i krwiolecznictwa i współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w tym zakresie;

15) podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej oraz pozostałych pracowników Regionalnego Centrum w celu realizacji zadań statutowych;

16) zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Regionalne Centrum oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych zlecanych przez osoby fizyczne i inne podmioty;

17) uczestnictwo w kształceniu osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego lub wykonujących zawód medyczny;

18) realizacja innych zadań wynikających z odrębnych przepisów.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

________

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382-1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151-1152 i Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215.