Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2002.7.31

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2002 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 17 czerwca 2002 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769, Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256, Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193, Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384, Nr 128, poz. 1407) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie, określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W WAŁBRZYCHU

Rozdział  I

Nazwa, siedziba, obszar działania

§  1.
1.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, zwane dalej "Regionalnym Centrum" jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, utworzonym przez Ministra Zdrowia.
2.
Regionalne Centrum wpisane jest do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Ministra Zdrowia pod numerem R - MZ/319 oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000100962.
§  2.
Regionalne Centrum działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów a w szczególności:
1)
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681 ze zm.) zwanej dalej "ustawą",
2)
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.), zwanej dalej "ustawą o zakładach opieki zdrowotnej",
3)
ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 ze zm.),
4)
ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.), zwanej dalej "ustawą o rachunkowości",
5)
ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.).
§  3.
1.
Regionalne Centrum jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.
2.
Siedzibą Regionalnego Centrum jest miasto Wałbrzych.
3.
Organem założycielskim Regionalnego Centrum jest Minister Zdrowia.
§  4.
Obszar działania Regionalnego Centrum obejmuje następujące powiaty wchodzące w skład województwa dolnośląskiego: bolesławiecki, dzierżoniowski, jeleniogórski, kamiennogórski, kłodzki, lwówecki, lubański, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, zgorzelecki oraz miasta na prawach powiatu: Jelenia Góra i Wałbrzych, z tym że dystrybucja krwi i preparatów krwiopochodnych może odbywać się na terenie całego kraju.

Rozdział  II

Cele, zadania i kompetencje Regionalnego Centrum

§  5.
Regionalne Centrum wykonuje zadania w zakresie pobierania krwi, jej przetwarzania w preparaty krwiopochodne oraz zaopatrzenia w krew i preparaty krwiopochodne do celów określonych w ustawie.
§  6.
Do zadań Regionalnego Centrum należy:
1)
kwalifikowanie kandydatów na dawców do oddania krwi,
2)
prowadzenie regionalnego rejestru dawców krwi,
3)
prowadzenie regionalnego rejestru dawców krwi rzadkich grup,
4)
pobieranie krwi oraz dokonywanie zabiegów z tym związanych,
5)
gromadzenie, konserwacja, przechowywanie i przekazywanie krwi,
6)
propagowanie honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie dawców krwi we współdziałaniu z terenowymi jednostkami organizacyjnymi Polskiego Czerwonego Krzyża,
7)
wytwarzanie preparatów krwiopochodnych,
8)
zaopatrywanie zakładów opieki zdrowotnej w krew i w preparaty krwiopochodne,
9)
zaopatrywanie wytwórni farmaceutycznych w osocze krwi,
10)
udzielanie konsultacji związanych z leczeniem krwią i preparatami krwiopochodnymi,
11)
prowadzenie rejestru powikłań poprzetoczeniowych,
12)
sprawowanie specjalistycznego nadzoru w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
13)
organizowanie szkolenia w dziedzinach krwiodawstwa, krwiolecznictwa i wytwarzania preparatów krwiopochodnych,
14)
udzielanie świadczeń zdrowotnych,
15)
realizacja innych zadań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.
§  7.
1.
Regionalne Centrum może prowadzić działalność gospodarczą.
2.
Prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1 nie może ograniczać realizacji zadań statutowych.
§  8.
Regionalne Centrum może podejmować współpracę z innymi regionalnymi centrami, zakładami opieki zdrowotnej, jednostkami badawczo-rozwojowymi, stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi organizacjami społecznymi.

Rozdział  III

Struktura organizacyjna, organy i zarządzanie Regionalnym Centrum

§  9.
1.
Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Regionalnego Centrum są jego oddziały położone w: Bolesławcu, Dusznikach Zdroju, Dzierżoniowie, Jeleniej Górze, Kamiennej Górze, Kłodzku, Lubaniu, Lwówku Śląskim, Świdnicy, Wałbrzychu, Zgorzelcu i Ziębicach Śląskich.
2.
W skład wewnętrznej struktury Regionalnego Centrum wchodzą:
1)
dział dawców,
2)
dział pobierania,
3)
dział preparatyki krwi,
4)
dział laboratoryjny,
5)
dział immunologii transfuzjologicznej,
6)
dział ekspedycji krwi,
7)
dział kontroli jakości,
8)
dział organizacji pracy,
9)
dział ekonomiczno-administracyjny,
10)
dział finansowo-księgowy,
11)
dział techniczny,
12)
dział służb pracowniczych
13)
radca prawny.
3.
Szczegółową strukturę organizacyjną Regionalnego Centrum i jego oddziałów oraz zakres ich działania określa regulamin porządkowy ustalony przez dyrektora Regionalnego Centrum.
§  10.
1.
Regionalnym Centrum kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.
2.
Dyrektora powołuje i odwołuje Minister Zdrowia.
3.
Dyrektor jest przełożonym pracowników Regionalnego Centrum.
4.
Odpowiedzialność za zarządzanie Regionalnym Centrum ponosi Dyrektor Regionalnego Centrum.
5.
Dyrektor zarządza Regionalnym Centrum bezpośrednio lub przy pomocy swoich zastępców i pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie.

Rozdział  IV

Gospodarka finansowa

§  11.
1.
Regionalne Centrum jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej pokrywającym koszty działalności i zobowiązania z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów, na zasadach określonych w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa finansowego, a w zakresie rachunkowości na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.
2.
Regionalne Centrum gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa oraz majątkiem własnym (otrzymanym i zakupionym).
§  12.
1.
Podstawą gospodarki finansowej Regionalnego Centrum jest roczny plan finansowy.
2.
Sprawozdanie z realizacji planu, o którym mowa w ust. 1 zatwierdza Minister Zdrowia.
§  13.
Wartość majątku Regionalnego Centrum określają:
1)
fundusz założycielski,
2)
fundusz Regionalnego Centrum.
§  14.
1.
Regionalne Centrum może uzyskiwać środki finansowe:
1)
z darowizn, zapisów, spadków, także pochodzenia zagranicznego, na zasadach określonych przez Ministra Zdrowia,
2)
z wydzielonej działalności gospodarczej, o której mowa w § 7.
2.
Regionalne Centrum może dokonać zakupu lub przyjąć darowiznę aparatury i sprzętu medycznego wyłącznie o przeznaczeniu i standardzie określonym przez Ministra Zdrowia oraz na zasadach przez niego określonych.

Rozdział  V

Postanowienia końcowe

§  15.
W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.