Zm.: zarządzenie w sprawie nadania Statutu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2002.3.8

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 marca 2002 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 19 lutego 2002 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382 i 1384 i Nr 128, poz. 1407) zarządza się, co następuje:
§  1.
W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podstawowymi jednostkami Regionalnego Centrum są jego oddziały położone w: Busku-Zdroju, Końskich, Ostrowcu Świętokrzyskim, Sandomierzu, Skarżysku-Kamiennej, Staszowie."

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.