Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Państwowemu Muzeum na Majdanku w Lublinie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2012.11

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 kwietnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 2 kwietnia 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Państwowemu Muzeum na Majdanku w Lublinie

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.2)) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W statucie Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 22 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Muzeum na Majdanku w Lublinie (Dz. Urz. MKiDN Nr 3, poz. 32), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) gromadzenie, utrzymanie, przechowywanie i konserwacja zbiorów związanych z historią niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku i niemieckich obozów zagłady w Bełżcu i Sobiborze, a także konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie terenów byłych obozów wraz ze znajdującymi się na nich obiektami;",

b)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) dokumentowanie i upowszechnianie dziejów oraz upamiętnianie ofiar niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku i niemieckich obozów zagłady w Bełżcu i Sobiborze;";

2)
w § 6 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) organizuje uroczystości upamiętniające wydarzenia związane z historią obozu koncentracyjnego na Majdanku i niemieckich obozów zagłady w Bełżcu i Sobiborze.";

3)
w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Muzeum posiada następujące oddziały:

1) Muzeum-Miejsce Pamięci w Bełżcu,

2) Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze.";

4)
§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. Zakres zadań działów i oddziałów, o których mowa w § 7 oraz komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Muzeum w trybie określonym w obowiązujących przepisach.

2. Tworzenie, łączenie, przekształcanie oraz likwidacja działów i oddziałów Muzeum następuje na podstawie zarządzenia Ministra.";

5)
w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dyrektor Muzeum kieruje działalnością Muzeum przy pomocy dwóch zastępców.";

6)
§ 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. 1. Muzeum może, na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach, prowadzić jako dodatkową, działalność gospodarczą, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych Muzeum.

2. Działalność, o której mowa w ust. 1 może być prowadzona w zakresie usługowym, handlowym i wytwórczym, w tym:

1) wynajmu oraz dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego,

2) sprzedaży wydawnictw,

3) usług związanych z obsługą ruchu turystycznego,

4) organizacji seminariów, warsztatów, szkoleń i innych spotkań,

oraz innej działalności w tym zakresie, o ile służyć będzie wsparciu realizacji zadań statutowych Muzeum.";

7)
§ 18 otrzymuje brzmienie:

"§ 18. 1. Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych uprawniony jest dyrektor Muzeum.

2. Dyrektor Muzeum może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Muzeum określając zakres pełnomocnictwa.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2007 r. Nr 136, poz. 956 oraz z 2011 r. Nr 207, poz. 1230.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z 2009 r. Nr 62, poz. 504 oraz z 2011 r. Nr 207, poz. 1230.