Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2013.65

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 55
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 22 sierpnia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu państwowej jednostce budżetowej - Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku do zarządzenia Nr 3 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie nadania statutu państwowej jednostce budżetowej - Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. z 2012 r. poz. 5 i 10 oraz z 2013 r. poz. 1) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) personalizacja:

a) dowodów osobistych,

b) dokumentów paszportowych z wyłączeniem paszportów tymczasowych,

c) legitymacji służbowych dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Policji, Państwowej Straży Pożarnej,

d) licencji maszynisty,

e) dokumentów wydawanych cudzoziemcom na podstawie odrębnych przepisów, w tym w szczególności:

– dokumentów podróży przewidzianych w Konwencji Genewskiej,

– dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu,

– Kart Polaka,

– kart pobytu,

– kart pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,

– kart stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,

– polskich dokumentów podroży cudzoziemca,

– polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca,

– tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca wydawanych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców,

– zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego;";

2) w § 17 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) administrator bezpieczeństwa informacji, który wykonuje zadania związane z nadzorem bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Systemie Centralnej Personalizacji Dokumentów Osobistych (SCPDO), Sage Symfonia i bazie danych "Archiwum Jedenastoletnie CPD MSW" oraz współpracuje w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych z administratorem bezpieczeństwa informacji baz danych i rejestrów danych osobowych przeszukiwanych przy pomocy aplikacji Jantar i CEPIK.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.