Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu państwowej jednostce budżetowej - Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2010.2.10

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 lipca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 27 stycznia 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu państwowej jednostce budżetowej - Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 59 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie nadania statutu państwowej jednostce budżetowej - Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. z 2007 r. Nr 1, poz. 1, z późn. zm.1)), w załączniku "Statut państwowej jednostki organizacyjnej - Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji", wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 3:
a)
w pkt 1 lit. m otrzymuje brzmienie:

"m) tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca wydawanych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców;",

b)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) utrzymywanie, eksploatacja, budowa i rozwój:

a) Systemu Centralnej Personalizacji Dokumentów Osobistych,

b) systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do komunikacji z organami, dla których personalizowane są dokumenty, o których mowa w pkt 1;",

c)
dodaje się pkt 4-7 w brzmieniu:

"4) utrzymywanie, eksploatacja i rozwój techniczny Paszportowego Systemu Informacyjnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem zakresu zadań realizowanych przez Departament Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

5) utrzymywanie, eksploatacja, budowa i rozwój infrastruktury elektrycznej zapewniającej funkcjonowanie Systemu Centralnej Personalizacji Dokumentów oraz Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych;

6) realizacja zadań wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Spraw Zagranicznych a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie rozwoju i funkcjonowania Paszportowego Systemu Obsługi Obywatela w konsulatach Rzeczypospolitej Polskiej;

7) udostępnianie na potrzeby Ogólnokrajowej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dowodów Osobistych informacji zawartych we wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz informacji o wydanych i unieważnionych dowodach osobistych.";

2)
w § 4:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Centrum kieruje Dyrektor.",

b)
ust. 4 uchyla się;
3)
w § 5 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Zastępcą Dyrektora Centrum, Głównym Księgowym oraz Wydziałami: Administracyjno-Gospodarczym, Ochrony Informacji Niejawnych, pracownikami Zespołu Stanowisk Samodzielnych oraz Zespołu Obsługi Kadrowej i Szkoleń;";

4)
w § 7:
a)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) koordynowanie i nadzorowanie prac związanych ze sporządzaniem analiz i sprawozdawczości z wykorzystania środków będących w dyspozycji Centrum;",

b)
dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

"5) sprawowanie nadzoru i koordynowanie prac związanych z opracowywaniem planów finansowych dochodów i wydatków budżetowych Centrum, ich korekt oraz kontrola ich realizacji;

6) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Wydziałem Finansowo-Księgowym.";

5)
w § 11:
a)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) realizacja zadań związanych z budową, rozwojem, eksploatacją i utrzymywaniem w sprawności technicznej i funkcjonalnej urządzeń oraz systemów teleinformatycznych zapewniających funkcjonowanie Systemu Centralnej Personalizacji Dokumentów Osobistych oraz innych systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do komunikacji z organami, dla których personalizowane są dokumenty wymienione w § 1 ust. 3 pkt 1;",

b)
dodaje się pkt 6-9 w brzmieniu:

"6) realizacja zadań związanych z rozwojem, eksploatacją i utrzymywaniem w sprawności technicznej i funkcjonalnej urządzeń oraz systemów teleinformatycznych zapewniających funkcjonowanie Paszportowego Systemu Informacyjnego;

7) realizacja zadań związanych z budową, rozwojem, eksploatacją i utrzymywaniem infrastruktury elektrycznej zapewniającej funkcjonowanie Systemu Centralnej Personalizacji Dokumentów oraz Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych;

8) realizacja zadań wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Spraw Zagranicznych a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie rozwoju i funkcjonowania Paszportowego Systemu Obsługi Obywatela w konsulatach Rzeczypospolitej Polskiej;

9) utrzymywanie w sprawności technicznej i funkcjonalnej infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej udostępnianie na potrzeby Ogólnokrajowej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dowodów Osobistych informacji zawartych we wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz informacji o wydanych i unieważnionych dowodach osobistych.";

6)
w § 12 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) zakup niespersonalizowanych książeczek paszportów tymczasowych i naklejek personalizacyjnych dla potrzeb organów paszportowych w kraju oraz polskich placówek konsularnych.";

7)
w § 14 uchyla się pkt 5.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. z 2008 r. Nr 2, poz. 6, Nr 7, poz. 28 i Nr 13, poz. 66, oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4.