Dziennik resortowy

Dz.Urz.PKRUS.2012.14

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 35
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 30 listopada 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Szkoleniowo-Rehabilitacyjnemu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Teresinie

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§  1. W Statucie Ośrodka Szkoleniowo - Rehabilitacyjnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Teresinie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 16 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Szkoleniowo-Rehabilitacyjnemu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Teresinie wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł Rozdziału 1 otrzymuje brzmienie: "Nazwa, siedziba";
2) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ośrodek wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr 000000018510 oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000128748 i posiada osobowość prawną..";

3) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ośrodek jest zakładem rehabilitacji leczniczej, wykonującym działalność leczniczą w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego.;";

4) § 14 otrzymuje brzmienie:

"1. Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą:

1) Dyrektor;

2) Zastępca dyrektora ds. lecznictwa;

3) Zastępca dyrektora ds. administracyjnych;

4) Główny księgowy;

5) Dział medyczny:

a) oddział rehabilitacji stacjonarnej;

6) Dział farmacji;

7) Dział żywienia;

8) Dział administracyjny;

9) Samodzielne stanowiska pracy;

10) Wieloosobowe stanowisko pracy ds. finansowo-księgowych.

2. Ośrodek wykonuje działalność leczniczą w dwóch przedsiębiorstwach:

1) Stacjonarnym Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej,

2) Ambulatoryjnym Zakładzie Rehabilitacji leczniczej.

3. Dyrektor po uzyskaniu zgody Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, może tworzyć inne komórki organizacyjne, niż wymienione w ust. 1.

4. Schemat organizacyjny Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny..".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.