Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Centrum Kultury. - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Centrum Kultury.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2013.46

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 listopada 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 20 listopada 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Centrum Kultury

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2013 r. (Dz. Urz. MKiDN poz. 13) w załączniku w § 4 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

"13) produkcję i koprodukcję telewizyjnych i radiowych audycji artystycznych oraz edukacyjno-informacyjnych związanych z kulturą w celu ich emisji w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji, innych nadawców lub w Internecie oraz rozporządzania nimi w inny sposób.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).