Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Muzeum Pałacu w Wilanowie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKul.2005.3.24

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 15
MINISTRA KULTURY
z dnia 8 lipca 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Muzeum Pałacu w Wilanowie

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598) zarządza się, co następuje:
§  1.
W statucie Muzeum Pałacu w Wilanowie, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 11 Ministra Kultury z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Pałacu w Wilanowie (Dz. Urz. MK Nr 4, poz. 15) § 16 otrzymuje brzmienie:

"§ 16. 1. W zakresie praw i obowiązków majątkowych oświadczenia składane w imieniu Muzeum wymagają współdziałania Dyrektora i Głównego Księgowego. W przypadku niemożności złożenia oświadczenia przez Dyrektora oświadczenie woli w jego imieniu składa upoważniona przez niego osoba.

2. Zastępca dyrektora i główny księgowy - działający łącznie - upoważnieni są do zawierania umów cywilnoprawnych, których drugą stroną jest dyrektor Muzeum.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.