Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MTBiGM.2012.61

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 55
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 28 sierpnia 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Na podstawie art. 18a ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 5 Ministra Infrastruktury z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Dz. Urz. MI Nr 3, poz. 8, z późn. zm.3)) w załączniku w § 3 w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:
1)
po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) Departament Informacji i Informatyki;";

2)
uchyla się pkt 2;
3)
pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) Departament Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych;";

4)
w pkt 19 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

"20) Stanowisko do spraw Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 i Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 r. poz. 472.

3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MI z 2002 r. Nr 7, poz. 28, Dz. Urz. MTiB z 2006 r. Nr 3, poz. 6, Dz. U. MI z 2008 r. Nr 9, poz. 52 oraz z 2010 r. Nr 3, poz. 6 i Nr 15, poz. 51.