Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2014.31

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
z dnia 17 lipca 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 oraz z 2014 r. poz. 423) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie nadania statutu Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski (Dz. Urz. MKiDN poz. 51) w załączniku § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. 1. Dyrektora powołuje i odwołuje Minister, w trybie określonym ustawą.

2. Dyrektor zarządza Centrum przy pomocy dwóch zastępców dyrektora.

3. Zastępców dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor, w uzgodnieniu z Ministrem.

4. Do czasu obsadzenia stanowiska dyrektora w trybie art. 15 lub art. 16 ustawy obowiązki dyrektora wykonuje zastępca dyrektora właściwy w sprawach gospodarki finansowej Centrum.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.