Dziennik resortowy

Dz.Urz.PKRUS.2012.12

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 30 listopada 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§  1. W Statucie Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 13 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu, wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł Rozdziału 1 otrzymuje brzmienie: "Nazwa, siedziba";
2) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Centrum wpisane jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego pod nr 000000018509 oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000045732 i posiada osobowość prawną..";

3) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Centrum jest zakładem rehabilitacji leczniczej, wykonującym działalność leczniczą w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego.";

4) § 14 otrzymuje brzmienie:

"1. Strukturę organizacyjną Centrum tworzą:

1) Dyrektor;

2) Zastępca dyrektora ds. lecznictwa;

3) Główny księgowy;

4) Dział lecznictwa:

a) Dział lecznictwa - Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej;

b) Dział lecznictwa - Dział Farmacji;

c) Dział lecznictwa - Zespół Pracowni Fizjoterapii;

d) Dział lecznictwa - Poradnia Rehabilitacyjna;

e) Dział lecznictwa - Ośrodek Rehabilitacji Dziennej;

5) Dział żywienia;

6) Dział administracyjny;

7) Dział gospodarczy;

8) Wieloosobowe stanowisko ds. dział. finansowo-księgowych;

9) Samodzielne stanowiska pracy.

2. Centrum wykonuje działalność leczniczą w dwóch przedsiębiorstwach:

1) Stacjonarnym Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej;

2) Ambulatoryjnym Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej.

3. Dyrektor po uzyskaniu zgody Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, może tworzyć inne komórki organizacyjne, niż wymienione w ust. 1.

4. Schemat organizacyjny Centrum określa Regulamin Organizacyjny..".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.