Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Centrum Edukacji Statystycznej GUS.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2010.6.41

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 23 czerwca 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centrum Edukacji Statystycznej GUS

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W statucie Centrum Edukacji Statystycznej GUS, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 4 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 czerwca 2008 r. w sprawie nadania statutu Centrum Edukacji Statystycznej GUS (Dz. Urz. GUS Nr 6, poz. 34) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Centrum może tworzyć oddziały terenowe oraz filie.";

2)
w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Centrum pełni funkcje centralnej jednostki edukacyjnej dla pracowników służb statystyki publicznej. W ramach tej funkcji Centrum, w szczególności:

1) realizuje zadania państwowe wynikające ze zobowiązań służb statystyki publicznej określonych prawem Unii Europejskiej oraz przez EUROSTAT, prowadząc edukację statystyczną na wszystkich szczeblach nauczania, w tym dotyczącą spisów powszechnych;

2) realizuje zobowiązania służb statystyki publicznej wobec systemu statystyki europejskiej prowadząc i organizując działalność wspomagającą naukowe badania statystyczne, a także działalność wydawniczą, upowszechniającą naukę i innowacyjną - jako podmiot działający na rzecz nauki w zakresie badań i edukacji statystycznej oraz popularyzacji statystyki w kraju i zagranicą oraz jako uczestnik konsorcjów i sieci naukowych;

3) zapewnia kompletną bazę materialną, odpowiednią do realizacji zadań edukacyjnych i badawczych, w tym sale konferencyjne, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do realizacji działalności statutowej;

4) zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie oraz inne niezbędne usługi logistyczne i administracyjne dla uczestników działalności edukacyjnej i badawczej.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489.