Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2008.10.49

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 sierpnia 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 13 czerwca 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 25 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 października 2001 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 11, poz. 39, z późn. zm.3)), w załączniku "Statut Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie" wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. Nr 58, poz. 355), zwanego dalej "rozporządzeniem";";

2)
w załączniku do statutu Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, w części I. "Szpital":
a)
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Szpitalny Oddział Ratunkowy z Zespołami Wyjazdowymi Ogólnymi - Warszawa ul. Wołoska 137:

1) Pięć Zespołów Wyjazdowych Wypadkowych "W" - podstawowych;

2) Trzy Zespoły Wyjazdowe Reanimacyjne "R" - specjalistyczne;

3) Pracownia Bronchoskopii.

2. Klinika Kardiologii Inwazyjnej:

1) Pododdział Intensywnej Opieki Kardiologicznej;

2) Pododdział Kardiologii Interwencyjnej z Pracownią Kardioangiograficzną;

3) Pododdział Elektrofizjologii z Pracownią Elektrofizjologii i Stałej Stymulacji Serca;

4) Pododdział Transplantologii;

5) Przykliniczna Poradnia Kardiologiczna;

6) Pracownia Echokardiografii.",

b)
ust. 16 otrzymuje brzmienie:

"16. Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej:

1) Blok Operacyjny;

2) Pododdział Fizjologii i Patologii Noworodka;

3) Ginekologia;

4) Patologia Ciąży;

5) Oddział Położniczy rooming - in.".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

______

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290.

3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. z 2003 r. Nr 5, poz. 18 i Nr 14, poz. 39, z 2005 r. Nr 1, poz. 1, Nr 11, poz. 34 i Nr 14, poz. 51, z 2006 r. Nr 2, poz. 2, Nr 6, poz. 24 i Nr 11, poz. 55, z 2007 r. Nr 12, poz. 61 oraz z 2008 r. Nr 7, poz. 29 i Nr 8, poz. 35.