Dziennik resortowy

Dz.Urz.MKiDN.2013.10

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 5 marca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Bibliotece Narodowej

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 21 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Narodowej (Dz. Urz. MKiDN Nr 3, poz. 42 i Nr 4, poz. 54, z 2010 r. Nr 1, poz. 8 oraz z 2013 r. poz. 2) w załączniku w § 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Biblioteki wchodzą samodzielne stanowiska pracy oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Instytut Bibliograficzny;

2) Instytut Książki i Czytelnictwa;

3) Oddział - Archiwum Zakładowe BN;

4) Oddział Administracyjno-Gospodarczy;

5) Oddział Finansowo-Księgowy;

6) Oddział - Introligatornia Specjalistyczna;

7) Oddział Inwestycji i Remontów;

8) Oddział - Kancelaria;

9) Oddział Kontroli Zbiorów;

10) Oddział Magazynów Bibliotecznych;

11) Oddział Planowania i Zamówień Publicznych;

12) Odział Służby Ochrony BN;

13) Oddział Spraw Pracowniczych;

14) Oddział Udostępniania Zbiorów Specjalnych;

15) Oddział Wypożyczania Krajowego i Zagranicznego;

16) Oddział Zasobu Wymiennego;

17) Sekretariat Naukowy;

18) Sekretariat Organizacyjny;

19) Zakład Bibliografii Polskiej 1901 - 1939;

20) Zakład Bibliografii Zawartości Czasopism;

21) Zakład Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona;

22) Zakład Czasopism;

23) Zakład Czytelń;

24) Zakład Dokumentacji Księgoznawczej;

25) Zakład Dokumentów Elektronicznych;

26) Zakład Dokumentów Życia Społecznego;

27) Zakład Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej;

28) Zakład Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów;

29) Zakład Informacji Naukowej;

30) Zakład Konserwacji Masowej Zbiorów Bibliotecznych;

31) Zakład Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych;

32) Zakład Książki;

33) Zakład - Laboratorium Konserwatorskie Zbiorów Bibliotecznych;

34) Zakład Reprografii i Digitalizacji;

35) Zakład Rękopisów;

36) Zakład Starych Druków;

37) Zakład Technologii Informatycznych;

38) Zakład - Wydawnictwo BN;

39) Zakład Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych;

40) Zakład Zbiorów Ikonograficznych;

41) Zakład Zbiorów Kartograficznych;

42) Zakład Zbiorów Muzycznych.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).