Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2004.1.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 lutego 2004 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 16 grudnia 2003 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów zakładom opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie nadania statutów zakładom opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 4, poz. 16 z późn. zm.2) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 8 w § 4:
a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) dla oddziału wewnętrznego: zakłady karne i areszty śledcze podległe dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Bydgoszczy oraz Areszt Śledczy w Ostródzie, podległy dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Olsztynie,";

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) dla oddziału chirurgicznego: zakłady karne i areszty śledcze podległe dyrektorom okręgowym Służby Więziennej w Bydgoszczy i w Gdańsku, Areszt Śledczy w Ostródzie i Zakład Karny w Iławie, podległe dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Olsztynie oraz zakłady karne i areszty śledcze podległe dyrektorowi okręgowemu w Poznaniu: Areszt Śledczy w Poznaniu, Areszt Śledczy w Śremie, Areszt Śledczy w Środzie Wielkopolskiej, Areszt Śledczy w Szamotułach, Zakład Karny w Gębarzewie, Zakład Karny w Koziegłowach, Zakład Karny we Wronkach,";

2) w załączniku nr 20:
a) w § 2 w pkt 5 dodaje się lit. f w brzmieniu:

"f) rehabilitacja neurologiczna pacjentów po zabiegach neurochirurgicznych,";

b) w § 4 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) w odniesieniu do szpitala: oddziały - wewnętrzny, neurologiczny, rehabilitacji neurologicznej, przeciwgruźliczy, pracownie przyszpitalne, sale intensywnego nadzoru medycznego, sale zabiegowe, gabinety lekarskie i dyżurki pielęgniarskie,";

c) w § 4 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) dla oddziału wewnętrznego - zakłady karne i areszty śledcze podległe dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Gdańsku,";

d) w § 4 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) dla oddziałów neurologicznego i rehabilitacji neurologicznej - wszystkie zakłady karne i areszty śledcze,";

3) w załączniku nr 48:
a) w § 4 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) w odniesieniu do szpitala: oddziały - wewnętrzny, wewnętrzny dla osób przewlekle chorych, sale intensywnego nadzoru medycznego, sale zabiegowe, pracownie przyszpitalne, gabinety lekarskie i dyżurki pielęgniarskie,";

b) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Obszar działania poszczególnych oddziałów szpitala stanowią:

- dla oddziału wewnętrznego - zakłady karne i areszty śledcze podległe dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Koszalinie,

- dla oddziału wewnętrznego dla osób przewlekle chorych - wszystkie zakłady karne i areszty śledcze.";

4) w załączniku nr 85:
a) w § 4 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) w odniesieniu do szpitala: oddziały - wewnętrzny, detoksykacyjny, sale intensywnego nadzoru medycznego, sale zabiegowe, pracownie przyszpitalne, gabinety lekarskie i dyżurki pielęgniarskie,";

b) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Obszar działania poszczególnych oddziałów szpitala stanowią: dla oddziałów wewnętrznego i detoksykacyjnego - zakłady karne i areszty śledcze podległe dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Olsztynie i w Białymstoku, z wyjątkiem aresztów śledczych w Ostródzie i Ostrołęce.";

5) w załączniku nr 123 w § 4 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) dla oddziału chirurgicznego - zakłady karne i areszty śledcze podległe dyrektorom okręgowym Służby Więziennej w Szczecinie i w Koszalinie,";

6) w załączniku nr 133:
a) w § 4 w ust. 1 w pkt 5 po wyrazie "psychiatryczny" i przecinku dodaje się wyrazy: "oddział anestezjologii i intensywnej opieki medycznej";
b) w § 4 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) dla oddziału wewnętrznego oraz anestezjologii i intensywnej opieki medycznej - zakłady karne i areszty śledcze podległe dyrektorom okręgowym Służby Więziennej w Warszawie i w Lublinie oraz Areszt Śledczy w Ostrołęce, podległy dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Białymstoku. Obydwa oddziały przyjmują również kobiety z zakładów karnych i aresztów śledczych podległych dyrektorom okręgowym Służby Więziennej w Białymstoku i w Olsztynie,";

c) w § 4 w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) dla oddziału chirurgicznego - zakłady karne i areszty śledcze podległe dyrektorom okręgowym Służby Więziennej w Warszawie, Białymstoku, Lublinie i Olsztynie, z wyjątkiem Aresztu Śledczego w Ostródzie i Zakładu Karnego w Iławie."

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

________

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682 i Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256, i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 171, poz. 1663.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2003 r. Nr 1, poz. 2.