Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa podkarpackiego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2007.3.9

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 lutego 2007 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 13 lutego 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa podkarpackiego

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) w związku z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa podkarpackiego (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 10, poz. 55, z 2004 r. Nr 14, poz. 112 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 65) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 1 do zarządzenia:
a)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, zwana dalej "Wojewódzką Stacją", działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.",

b)
§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. W skład Wojewódzkiej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Dział Ekonomiczny i Administracyjny:

a) Oddział Administracyjny,

b) Oddział Ekonomiczny;

2) Dział Laboratoryjny:

a) Oddział Laboratoryjny w Przemyślu,

b) Oddział Laboratoryjny w Rzeszowie,

c) Oddział Laboratoryjny w Sanoku,

d) Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu,

e) Regionalne Laboratorium Badań Żywności Genetycznie Modyfikowanej w Tarnobrzegu;

3) Dział Nadzoru:

a) Oddział Epidemiologii,

b) Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży,

c) Oddział Higieny Komunalnej,

d) Oddział Higieny Pracy,

e) Oddział Higieny Radiacyjnej,

f) Oddział Higieny Transportu,

g) Oddział Higieny Żywności i Żywienia,

h) Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

4) Oddział do Spraw Systemów Jakości;

5) Oddział Kadr i Szkoleń;

6) Oddział Organizacyjno-Prawny;

7) Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

8) Oddział Statystyki;

9) Stanowisko Pracy Audytora Wewnętrznego;

10) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

11) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;

12) Stanowisko Pracy Inspektora do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

13) Stanowisko Pracy Inspektora do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;

14) Stanowisko Pracy Inspektora do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej;

15) Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

16) Stanowisko Pracy Rzecznika Prasowego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Wojewódzkiej Stacji.";

2)
w załączniku nr 2 do zarządzenia:
a)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzozowie, zwana dalej "Powiatową Stacją", działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.",

b)
§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

4) Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Prawnej;

5) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.";

3)
w załączniku nr 3 do zarządzenia:
a)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dębicy, zwana dalej "Powiatową Stacją", działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.",

b)
§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

2) Oddział Epidemiologii;

3) Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży;

4) Oddział Higieny Komunalnej;

5) Oddział Higieny Pracy;

6) Oddział Higieny Żywności i Żywienia;

7) Oddział Laboratoryjny;

8) Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej;

9) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej;

10) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej;

11) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

12) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.";

4)
w załączniku nr 4 do zarządzenia:
a)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarosławiu, zwana dalej "Powiatową Stacją", działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.",

b)
§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny:

a) Sekcja Ekonomiczna,

b) Sekcja Administracyjno-Gospodarcza;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

4) Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Prawnej;

5) Stanowisko Pracy do Spraw Pracowniczych;

6) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej;

7) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.";

5)
w załączniku nr 5 do zarządzenia:
a)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaśle, zwana dalej "Powiatową Stacją", działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.",

b)
§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

2) Oddział Epidemiologii;

3) Oddział Higieny Komunalnej;

4) Oddział Higieny Pracy;

5) Oddział Higieny Żywności i Żywienia;

6) Laboratorium;

7) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;

8) Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

9) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

10) Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej;

11) Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Prawnej;

12) Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej;

13) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

14) Stanowisko Pracy do Spraw Pracowniczych;

15) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej;

16) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.";

6)
w załączniku nr 6 do zarządzenia:
a)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kolbuszowej, zwana dalej "Powiatową Stacją", działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.",

b)
§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

2) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

3) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

4) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.";

7)
w załączniku nr 7 do zarządzenia:
a)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krośnie, zwana dalej "Powiatową Stacją", działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.",

b)
§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

2) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

3) Laboratorium;

4) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

5) Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Prawnej;

6) Stanowisko Pracy do Spraw Pracowniczych;

7) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.";

8)
w załączniku nr 8 do zarządzenia:
a)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Leżajsku, zwana dalej "Powiatową Stacją", działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.",

b)
§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

2) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

3) Laboratorium Mikrobiologii i Analiz Fizyko-Chemicznych;

4) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

5) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej;

6) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

7) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.";

9)
w załączniku nr 9 do zarządzenia:
a)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubaczowie, zwana dalej "Powiatową Stacją", działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.",

b)
§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny:

a) Sekcja Ekonomiczna,

b) Sekcja Administracyjno-Gospodarcza;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

4) Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Prawnej;

5) Stanowisko Pracy do Spraw Pracowniczych;

6) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej;

7) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.";

10)
w załączniku nr 10 do zarządzenia:
a)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łańcucie, zwana dalej "Powiatową Stacją", działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.",

b)
§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

2) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

3) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.";

11)
w załączniku nr 11 do zarządzenia:
a)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mielcu, zwana dalej "Powiatową Stacją", działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.",

b)
§ 6 otrzymuje brzmienie:

"1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:

1) higieny środowiska;

2) higieny pracy w zakładach pracy;

3) higieny procesów nauczania i wychowania;

4) higieny wypoczynku i rekreacji;

5) zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku;

6) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:

1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych i innych czynności wynikających z zadań realizowanych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu;

2) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;

3) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;

4) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;

5) działalność przeciwepidemiczną;

6) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;

7) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie czynności w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

8) przygotowywanie i składanie projektów wniosków o ukaranie do sądów rejonowych;

9) przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;

10) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i sprawowanie nadzoru nad działalnością na rzecz oświaty zdrowotnej, promocji zdrowia oraz szkoleń;

11) sprawowanie nadzoru i egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;

12) prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i przygotowanie w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych;

13) prowadzenie spraw w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

14) sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;

15) sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;

16) sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków;

17) sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w środkach transportu komunikacji publicznej;

18) prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną;

19) opracowywanie projektów planów oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji.",

c)
§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

4) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

5) Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej;

6) Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej;

7) Stanowisko Pracy do Spraw Pracowniczych;

8) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej;

9) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.";

12)
w załączniku nr 12 do zarządzenia:
a)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nisku, zwana dalej "Powiatową Stacją", działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.",

b)
§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

2) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

3) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

4) Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;

5) Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej;

6) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

7) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.";

13)
w załączniku nr 13 do zarządzenia:
a)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przemyślu, zwana dalej "Powiatową Stacją", działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.",

b)
§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

2) Oddział Epidemiologii;

3) Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży;

4) Oddział Higieny Komunalnej;

5) Oddział Higieny Pracy;

6) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

7) Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

8) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

9) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

10) Stanowisko Pracy do Spraw Pracowniczych;

11) Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej;

12) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej i Informacji;

13) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.";

14)
w załączniku nr 14 do zarządzenia:
a)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przeworsku, zwana dalej "Powiatową Stacją", działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.",

b)
§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

2) Oddział Epidemiologii;

3) Oddział Laboratoryjny;

4) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

5) Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

6) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

7) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej;

8) Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej;

9) Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Prawnej;

10) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej;

11) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.";

15)
w załączniku nr 15 do zarządzenia:
a)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ropczycach, zwana dalej "Powiatową Stacją", działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.",

b)
§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

2) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

3) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

4) Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej;

5) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

6) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.";

16)
w załączniku nr 16 do zarządzenia:
a)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, zwana dalej "Powiatową Stacją", działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.",

b)
§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

2) Oddział Epidemiologii;

3) Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży;

4) Oddział Higieny Komunalnej;

5) Oddział Higieny Pracy;

6) Oddział Higieny Żywności i Żywienia;

7) Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

8) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

9) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

10) Stanowisko Pracy Statystyka Medycznego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.";

17)
w załączniku nr 17 do zarządzenia:
a)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sanoku, zwana dalej "Powiatową Stacją", działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.",

b)
§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

2) Oddział Epidemiologii;

3) Oddział Higieny Komunalnej;

4) Oddział Higieny Pracy;

5) Oddział Higieny Żywności i Żywienia;

6) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;

7) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

8) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

9) Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej;

10) Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej;

11) Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Prawnej;

12) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej;

13) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

14) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

15) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.";

18)
w załączniku nr 18 do zarządzenia:
a)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Stalowej Woli, zwana dalej "Powiatową Stacją", działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.",

b)
§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

2) Oddział Epidemiologii;

3) Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży;

4) Oddział Higieny Komunalnej;

5) Oddział Higieny Pracy;

6) Oddział Higieny Żywności i Żywienia;

7) Oddział Laboratoryjny;

8) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

9) Stanowisko Pracy do Spraw Pracowniczych;

10) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

11) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.";

19)
w załączniku nr 19 do zarządzenia:
a)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Strzyżowie, zwana dalej "Powiatową Stacją", działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.",

b)
§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

2) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

3) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej;

4) Stanowisko Pracy Rady Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.";

20)
w załączniku nr 20 do zarządzenia:
a)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnobrzegu, zwana dalej "Powiatową Stacją", działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.",

b)
§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

2) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

3) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

4) Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;

5) Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej;

6) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

7) Stanowisko Pracy do Spraw Służb Pracowniczych;

8) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej;

9) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

10) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

11) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.";

21)
w załączniku nr 21 do zarządzenia:
a)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ustrzykach Dolnych, zwana dalej "Powiatową Stacją", działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.",

b)
§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

2) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

3) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

4) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, 1225 i Nr 220, poz. 1600.