Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2004.4.27

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lipca 2004 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 3 marca 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)), w związku z art. 15 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 11, poz. 72, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 1 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8.1. W skład Wojewódzkiej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Dział Laboratoryjny;

2) Dział Nadzoru Sanitarnego;

3) Dział Ekonomiczno-Administracyjny;

4) Sekcja Analizy Danych i Statystyki;

5) Sekcja Organizacyjno-Prawna;

6) Sekcja Służb Pracowniczych i Szkoleń;

7) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

8) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;

9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;

10) Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych;

11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Wewnętrznej Kontroli Finansowej;

12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Informatyki.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk określa regulamin organizacyjny Wojewódzkiej Stacji.";

2)
w załączniku nr 2 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

2) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

3) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.";

3)
w załączniku nr 3 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

2) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

3) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.";

4)
w załączniku nr 4 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

5) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.";

5)
w załączniku nr 5 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

5) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.";

6)
w załączniku nr 6 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

5) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

6) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;

7) Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.";

7)
w załączniku nr 7 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

5) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.";

8)
w załączniku nr 8 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

5) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

6) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.";

9)
w załączniku nr 9 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

5) Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych;

6) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.";

10) 1
w załączniku nr 10 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

5) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;

6) Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych;

7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej, Obrony Cywilnej.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.";

11)
w załączniku nr 11 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

5) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.";

12)
w załączniku nr 12 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

2) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

3) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.";

13)
w załączniku nr 13 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

2) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

3) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.";

14) 2
w załączniku nr 14 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

2) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

3) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej, Obrony Cywilnej.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.";

15)
w załączniku nr 15 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru Bieżącego i Zapobiegawczego;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

5) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

6) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.";

16) 3
w załączniku nr 16 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru Zapobiegawczego;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Higieny Komunalnej;

4) Oddział Higieny Pracy;

5) Oddział Epidemiologii;

6) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

7) Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

8) Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży;

9) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych;

11) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

12) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;

13) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej, Obrony Cywilnej;

14) Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.";

17) 4
w załączniku nr 17 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

5) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;

6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej, Obrony Cywilnej;

7) Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.";

18)
w załączniku nr 18 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

5) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.";

19) 5
w załączniku nr 19 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

5) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;

6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej, Obrony Cywilnej.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.";

20)
w załączniku nr 20 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

5) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

________

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833, z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382-1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151-1152 i Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407-1408, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 42, poz. 473, Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1145 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 208, poz. 2020.

4) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 11, poz. 97.

1 § 1 pkt 10 zmieniony przez obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 czerwca 2004 r. o sprostowaniu błędu (Dz.Urz.MZ.04.7.74).
2 § 1 pkt 14 zmieniony przez obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 czerwca 2004 r. o sprostowaniu błędu (Dz.Urz.MZ.04.7.74).
3 § 1 pkt 16 zmieniony przez obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 czerwca 2004 r. o sprostowaniu błędu (Dz.Urz.MZ.04.7.74).
4 § 1 pkt 17 zmieniony przez obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 czerwca 2004 r. o sprostowaniu błędu (Dz.Urz.MZ.04.7.74).
5 § 1 pkt 19 zmieniony przez obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 czerwca 2004 r. o sprostowaniu błędu (Dz.Urz.MZ.04.7.74).