Dziennik resortowy

Dz.Urz.MF.2012.52

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 43
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 2 listopada 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 30 Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 13, poz. 72, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6:
a) w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) utrzymania, administrowania i rozwoju Systemu Przetwarzania Danych - Elektroniczna Książka Służby (SPD-EKS).",

b) w ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) utrzymania, administrowania i rozwoju ogólnopolskiego Systemu Zwrot VAT dla podróżnych.",

c) w ust. 4 dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:

"9) publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów aktualnej listy pośredniczących podmiotów węglowych;

10) ogólnopolskiej analizy ryzyka na poziomie strategicznym - Strategiczne Centrum Analiz Służby Celnej.",

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. W skład Izby Celnej w Kielcach wchodzi komórka organizacyjna realizująca zadania z zakresu zarządzania centralnym systemem wideokonferencyjnym Służby Celnej.",

e) w ust. 13 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) współpracy z właściwymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej w ramach Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 6, poz. 31), z wyłączeniem szczególnych form współpracy określonych w Tytule IV Konwencji;",

f) ust. 15 otrzymuje brzmienie:

"15. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1-3, ust. 4 pkt 1-4 i 6-9, ust. 4a, ust. 6a-9, ust. 10 pkt 2-4, ust. 11, ust. 12 pkt 1, 3-5, 8, 10-12 oraz w ust. 13, mogą wchodzić w skład innych komórek organizacyjnych izby.";

2) w załączniku nr 1 do zarządzenia:
a) w § 1:
- w ust. 1 w pkt 3:
- - uchyla się lit. c,
- - dodaje się lit. d w brzmieniu:

"d) komórka obsługi przedsiębiorców - IOP;",

- ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. Dyrektor izby, w ramach pionów, o których mowa w ust. 1, może:

1) łączyć komórki organizacyjne,

2) wyodrębniać i dzielić komórki organizacyjne, za zgodą Szefa Służby Celnej

- uwzględniając zakres ich zadań oraz wymagania dotyczące minimalnej obsady kadrowej określone w § 5 ust. 1 zarządzenia.

5. W przypadku połączenia komórek organizacyjnych, dyrektor izby może wyodrębnić komórkę organizacyjną wchodzącą w skład nowo powstałej komórki.

W przypadku połączenia komórek organizacyjnych oznaczenie modułem literowym powinno odnosić się do skrótu komórki wiodącej.",

b) w § 2:
- w ust. 1 w pkt 4:
- - lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) prowadzenie kontroli działalności naczelników urzędów oraz podległych urzędów,",

- - dodaje się lit. i w brzmieniu:

"i) prowadzenie kontroli wewnętrznej w komórkach organizacyjnych;",

- w ust. 3:
- - pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) komórki przeznaczeń celnych:

a) prowadzenie postępowań w II instancji i w trybach nadzwyczajnych w zakresie nadawania towarom przeznaczenia celnego, operacji uprzywilejowanych, opłat w sprawach celnych, zwrotów i umorzeń należności celnych, przewozów drogowych, dokonywania zabezpieczenia na majątku podatnika w trybie art. 33 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749), przejęcia towarów na rzecz Skarbu Państwa, elementów służących do naliczania należności celnych przywozowych i należności celnych wywozowych oraz innych środków przewidzianych w wymianie towarowej, a także spraw dotyczących podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług związanych z pozaunijnym obrotem towarowym,

b) prowadzenie postępowań w II instancji i w trybach nadzwyczajnych w zakresie odpowiedzialności osób trzecich lub następców prawnych podatnika za zobowiązania wynikające z prawa celnego i podatkowego,

c) prowadzenie postępowań w II instancji i w trybach nadzwyczajnych w zakresie wydawania, zmiany i cofania pozwoleń na stosowanie gospodarczych procedur celnych i procedury dopuszczenia do swobodnego obrotu z końcowym przeznaczeniem oraz na stosowanie uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów, na prowadzenie magazynu czasowego składowania i na prowadzenie składu celnego,

d) prowadzenie postępowań w II instancji i w trybach nadzwyczajnych w zakresie ulg w spłacie zobowiązań w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,

e) występowanie z wnioskiem o weryfikację dowodów pochodzenia,

f) realizacja wniosków o weryfikację dowodów pochodzenia otrzymanych z zagranicy,

g) występowanie z wnioskiem o weryfikację dokumentów handlowych dotyczących wartości celnej,

h) koordynacja i nadzór nad prawidłowością stosowania przez urzędy regulacji prawnych z zakresu przeznaczeń celnych, operacji uprzywilejowanych, opłat w sprawach celnych, przewozów drogowych, klasyfikacji taryfowej i pochodzenia towarów, wartości celnej, a także podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług związanych z pozaunijnym obrotem towarowym,

i) koordynacja i nadzór nad prawidłowością stosowania przez urzędy regulacji prawnych z zakresu dodatkowych opłat celnych oraz środków ustanowionych w wyniku postępowania ochronnego i antydumpingowego,

j) koordynacja i nadzór nad prawidłowością stosowania przez urzędy regulacji prawnych z zakresu środków polityki handlowej oraz zakazów i ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych,

k) przygotowywanie odpowiedzi na skargi i pism procesowych do wojewódzkiego sądu administracyjnego w zakresie właściwości komórki,

l) reprezentowanie dyrektora izby w postępowaniu sądowym przed wojewódzkim sądem administracyjnym w zakresie właściwości komórki;",

- - uchyla się pkt 3,
- - dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) komórki obsługi przedsiębiorców:

a) prowadzenie postępowań w I instancji w zakresie wydawania, zmiany, zawieszenia i cofania pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej, o której mowa w art. 76 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, świadectw upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) oraz pojedynczych pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej (SASP),

b) monitorowanie podmiotów posiadających pozwolenia, o których mowa w art. 76 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, świadectw upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) oraz pojedynczych pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej (SASP),

c) prowadzenie postępowań audytowych, o których mowa w rozdziale 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, w zakresie wydawania, zmiany, zawieszania i cofania pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej, o której mowa w art. 76 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego oraz świadectw upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) i pojedynczych pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej (SASP),

d) prowadzenie postępowań audytowych dotyczących ponownej oceny podmiotów posiadających pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej, o której mowa w art. 76 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, świadectw upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) oraz pojedynczych pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej (SASP),

e) prowadzenie procedury konsultacyjnej w postępowaniu o wydanie świadectwa upoważnionego przedsiębiorcy (AEO), o której mowa w art. 14m Rozporządzenia Wykonawczego,

f) prowadzenie procedury konsultacyjnej w postępowaniu o wydanie pojedynczego pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej (SASP), o której mowa w art. 253k Rozporządzenia Wykonawczego,

g) prowadzenie postępowań w zakresie wydawania, zmiany i cofania pozwoleń dla upoważnionego nadawcy potwierdzającego wspólnotowy status towarów z wykorzystaniem dokumentu T2L lub innych dokumentów handlowych,

h) prowadzenie postępowań w zakresie wydawania, zmiany i cofania pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej w tranzycie wspólnotowym/wspólnym i TIR - występowanie jako upoważniony nadawca, występowanie jako upoważniony odbiorca,

i) prowadzenie postępowań w zakresie wydawania, zmiany i cofania pojedynczych pozwoleń na stosowanie gospodarczych procedur celnych i procedury dopuszczenia do swobodnego obrotu z końcowym przeznaczeniem,

j) prowadzenie postępowań w zakresie wydawania, zmiany i cofania pozwoleń na korzystanie z gwarancji generalnej oraz zwolnień z obowiązku składania gwarancji,

k) prowadzenie postępowań w zakresie wydawania, zmiany i cofania pozwoleń na odraczanie terminu płatności należności celnych, o których mowa w art. 226 lit. c Wspólnotowego Kodeksu Celnego,

l) wyznaczanie albo uznawanie miejsc, w których mogą być wykonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego,

m) prowadzenie postępowań w zakresie wolnych obszarów celnych i składów wolnocłowych,

n) prowadzenie postępowań w II instancji i w trybach nadzwyczajnych w zakresie wydawania, zmiany, zawieszenia i cofania pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej, o której mowa w art. 76 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, świadectw upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) oraz pojedynczych pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej (SASP),

o) prowadzenie postępowań w II instancji i w trybach nadzwyczajnych w zakresie zadań, o których mowa w lit. g-j,

p) prowadzenie postępowań w II instancji i w trybach nadzwyczajnych od decyzji wydanych w zakresie miejsc uznanych, w których mogą być wykonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego oraz wolnych obszarów celnych i składów wolnocłowych,

q) koordynacja i nadzór nad prawidłowością stosowania przez urzędy regulacji prawnych z zakresu procedur uproszczonych, pojedynczych pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej (SASP) oraz upoważnionego przedsiębiorcy AEO,

r) przygotowywanie odpowiedzi na skargi i pism procesowych do wojewódzkiego sądu administracyjnego w zakresie właściwości komórki,

s) reprezentowanie dyrektora izby w postępowaniu sądowym przed wojewódzkim sądem administracyjnym w zakresie właściwości komórki.";

3) w załączniku nr 2 do zarządzenia:
a) w § 1:
- w ust. 1 w pkt 3:
- - lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) komórka przeznaczeń celnych i obsługi przedsiębiorców- UPC,",

- - uchyla się lit. c,
- ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Naczelnik urzędu, w ramach pionów, o których mowa w ust. 1, może:

1) łączyć komórki organizacyjne,

2) wyodrębniać komórki organizacyjne, za zgodą dyrektora izby,

3) dzielić komórki organizacyjne, za zgodą Szefa Służby Celnej

- uwzględniając zakres ich zadań oraz wymagania dotyczące minimalnej obsady kadrowej określone w § 13 ust. 1 zarządzenia. W przypadku połączenia komórek organizacyjnych oznaczenie modułem literowym powinno odnosić się do skrótu komórki wiodącej.",

b) w § 2:
- w ust. 1 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) prowadzenie kontroli wewnętrznej w komórkach organizacyjnych,",

- w ust. 2 w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) ocena potencjalnych zagrożeń, ich analiza oraz formułowanie prognoz na potrzeby urzędu, w szczególności pod kątem ułatwień i uproszczeń dla przedsiębiorców,",

- w ust. 3:
- - w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) prowadzenie postępowań w zakresie wydawania, zmiany i cofania zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego oraz nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca i jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca oraz wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający, a także wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego i prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący oraz zezwoleń wyprowadzenia,",

- - pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) komórki przeznaczeń celnych i obsługi przedsiębiorców:

a) prowadzenie postępowań w I instancji w zakresie nadawania towarom przeznaczenia celnego, operacji uprzywilejowanych, opłat w sprawach celnych, zwrotów i umorzeń należności celnych, przewozów drogowych, elementów służących do naliczania należności celnych przywozowych i należności celnych wywozowych oraz innych środków przewidzianych w wymianie towarowej, a także spraw dotyczących podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług związanych z pozaunijnym obrotem towarowym,

b) unieważnianie zgłoszeń celnych po zwolnieniu towarów,

c) prowadzenie postępowań w I instancji w zakresie ułatwień płatniczych innych niż odroczenie terminu płatności należności celnych,

d) prowadzenie postępowań w I instancji w zakresie ulg w spłacie zobowiązań w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,

e) prowadzenie postępowań w I instancji w zakresie odpowiedzialności osób trzecich lub następców prawnych podatnika za zobowiązania wynikające z prawa celnego i podatkowego,

f) prowadzenie postępowań w zakresie dokonywania zabezpieczenia na majątku podatnika, w trybie art. 33 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,

g) prowadzenie postępowań w zakresie wydawania, zmiany i cofania pozwoleń na stosowanie gospodarczych procedur celnych i procedury dopuszczenia do swobodnego obrotu z końcowym przeznaczeniem,

h) weryfikacja rozliczeń pozwoleń na stosowanie gospodarczych procedur celnych oraz procedury dopuszczenia do swobodnego obrotu z końcowym przeznaczeniem,

i) prowadzenie postępowań w zakresie wydawania, zmiany i cofania pozwoleń na stosowanie uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów,

j) weryfikacja dowodów pochodzenia prowadzona na wniosek zagranicznych administracji,

k) wykonywanie zadań związanych ze stosowaniem regulacji prawnych z zakresu środków polityki handlowej oraz zakazów i ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych,

l) wydawanie pozwoleń na zniszczenie towarów,

m) prowadzenie postępowań w zakresie przejęcia towarów na rzecz Skarbu Państwa,

n) prowadzenie postępowań w zakresie regulowania sytuacji towarów,

o) prowadzenie postępowań w zakresie wydawania, zmiany i cofania pozwoleń na prowadzenie magazynu czasowego składowania oraz zatwierdzanie jego ewidencji,

p) prowadzenie postępowań w zakresie wydawania, zmiany i cofania pozwoleń na prowadzenie składu celnego oraz zatwierdzanie jego ewidencji,

q) prowadzenie postępowań w zakresie uznawania miejsc w celu jednorazowego wykonania w nich czynności przewidzianych przepisami prawa celnego,

r) nadzór nad realizacją przepisów dotyczących przeznaczeń celnych w oddziałach celnych;",

- - uchyla się pkt 3.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 73, poz. 390, Nr 117, poz. 677, Nr 134, poz. 779 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2012 r. poz. 362, poz. 627, poz. 707 i poz. 908.

3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Fin. z 2009 r. Nr 16, poz. 86, z 2010 r. Nr 15, poz. 63, z 2011 r. Nr 8, poz. 33 oraz z 2012 r. poz. 6 i poz. 22.