Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych oraz jednostkom podległym Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2014.310

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 30/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 września 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych oraz jednostkom podległym Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Departament Budżetowy

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i 911), ustala się, co następuje:

§  1.
W zarządzeniu Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2013 r. w sprawie nadania statutów Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych oraz jednostkom podległym Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 291 oraz z 2014 r. poz. 176) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 uchyla się pkt 53;
2)
uchyla się załącznik Nr 53.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.