Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów granicznym stacjom sanitarno-epidemiologicznym.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2008.6.27

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lipca 2008 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 17 czerwca 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów granicznym stacjom sanitarno-epidemiologicznym

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) w związku z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie nadania statutów granicznym stacjom sanitarno-epidemiologicznym (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 3, poz. 24, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 2 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"§ 1. Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu, zwana dalej "Graniczną Stacją", działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Graniczna Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.";

2)
w załączniku nr 3 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"§ 1. Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni, zwana dalej "Graniczną Stacją", działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Graniczna Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.";

3)
w załączniku nr 7 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"§ 1. Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przemyślu, zwana dalej "Graniczną Stacją", działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Graniczna Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.";

4)
w załączniku nr 8 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"§ 1. Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Suwałkach, zwana dalej "Graniczną Stacją", działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Graniczna Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.";

5)
w załączniku nr 9 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"§ 1. Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie, zwana dalej "Graniczną Stacją", działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Graniczna Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.";

6)
w załączniku nr 10 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"§ 1. Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świnoujściu, zwana dalej "Graniczną Stacją", działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Graniczna Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.";

7)
w załączniku nr 12 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"§ 1. Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie, zwana dalej "Graniczną Stacją", działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Graniczna Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.";

8)
w załączniku nr 13 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"§ 1. Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dorohusku, zwana dalej "Graniczną Stacją", działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Graniczna Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.";

9)
w załączniku nr 14 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"§ 1. Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Hrebennem, zwana dalej "Graniczną Stacją", działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Graniczna Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.";

10)
w załączniku nr 15 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"§ 1. Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koroszczynie, zwana dalej "Graniczną Stacją", działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Graniczna Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.

4) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2003 r. Nr 8, poz. 71 i Nr 12, poz. 114, z 2004 r. Nr 2, poz. 15, Nr 4, poz. 28, Nr 7, poz. 68, Nr 11, poz. 90, 93, 101 i 104 i Nr 14, poz. 118, z 2005 r. Nr 16, poz. 85 oraz z 2006 r. Nr 4, poz. 14.