Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów granicznym stacjom sanitarno-epidemiologicznym. - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów granicznym stacjom sanitarno-epidemiologicznym.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2004.14.118

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 października 2004 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 14 października 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów granicznym stacjom sanitarno-epidemiologicznym

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)) w związku z art. 15 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie nadania statutów granicznym stacjom sanitarno-epidemiologicznym (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 3, poz. 24, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 4 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. W skład Granicznej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru;

2) Oddział Higieny Transportu;

3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

4) Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej, Obronności, Obrony Cywilnej i Ochrony Informacji Niejawnych;

5) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

6) Punkt Granicznej Kontroli Sanitarnej w Świecku;

7) Punkt Granicznej Kontroli Sanitarnej w Rzepinie.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Granicznej Stacji.";

2)
w załączniku nr 11 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. W skład Granicznej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Higieny Transportu;

2) Oddział Nadzoru;

3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

4) Stanowisko Pracy ds. Statystyki, Sprawozdawczości i Szkoleń;

5) Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych;

6) Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;

7) Stanowisko Pracy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych;

8) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

9) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Granicznej Stacji.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

________

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i N r 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756 z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407 i 1408, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 208, poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135.

4) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2003 r. Nr 8, poz. 71 i Nr 12, poz. 114 oraz z 2004 r. Nr 2, poz. 15, Nr 4, poz. 28 i Nr 7, poz. 68.