Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2008.4.6

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 11 lutego 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej

Na podstawie § 3 ust. 2 statutu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7 Ministra Transportu z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. MT Nr 5, poz. 14) oraz art. 39 ust. 6 w związku z art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 11 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej, zmienionego zarządzeniem nr 13 z dnia 18 lipca 2007 r., zarządzeniem nr 16 z dnia 30 sierpnia 2007 r. oraz zarządzeniem nr 34 z dnia 22 listopada 2007 r., wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 6 w ust. 1:
a)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) opracowywanie materiałów do corocznego sprawozdania z działalności Prezesa dla ministra właściwego do spraw łączności w zakresie właściwości komórki i ich przekazywanie, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, do Gabinetu Prezesa;",

b)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) przekazywanie do Gabinetu Prezesa materiałów do publikacji w Biuletynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanym dalej "Biuletynem UKE", w terminach zgodnych z harmonogramem wydawania Biuletynu UKE;";

2)
w § 27:
a)
w ust. 1:

– pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem Biuletynu UKE we współpracy z komórkami organizacyjnymi, w tym opracowywanie oraz przekazywanie kierownikom komórek organizacyjnych harmonogramu wydawania Biuletynu UKE;",

– dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

"13a) reprezentowanie Prezesa na arenie międzynarodowej;",

– pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) prowadzenie postępowań konsolidacyjnych w zakresie określonym w Prawie telekomunikacyjnym na wniosek i we współpracy z komórkami merytorycznymi;",

– pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15) realizowanie zadań w zakresie współpracy Prezesa z instytucjami Unii Europejskiej oraz międzynarodowymi organizacjami telekomunikacyjnymi i pocztowymi;",

– uchyla się pkt 16, pkt 20, pkt 21 i pkt 24,

– pkt 19 otrzymuje brzmienie:

"19) współpraca z ministrem właściwym do spraw łączności oraz innymi organami administracji publicznej i instytucjami w zakresie współpracy międzynarodowej, w szczególności wynikającej z członkostwa Rzeczpospolitej w Unii Europejskiej;",

– dodaje się pkt 20a w brzmieniu:

"20a) upowszechnianie w komórkach organizacyjnych informacji z zakresu współpracy międzynarodowej mających istotne znaczenie dla pracy Urzędu;",

– pkt 27 otrzymuje brzmienie:

"27) organizowanie ochrony informacji niejawnych w komórkach organizacyjnych, z zastrzeżeniem § 41 ust. 1 pkt 15a;",

– dodaje się pkt 27a w brzmieniu:

"27a) zapewnienie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.);",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W skład Gabinetu Prezesa wchodzą:

1) Wydział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych WOIN;

2) Wydział do spraw Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych WPT;

3) Wydział Prasowy WP;

4) Wydział Programów Pomocowych WPP;

5) Wydział Współpracy Międzynarodowej i Spraw Europejskich WWME;

6) Samodzielne Stanowisko do spraw Międzynarodowych SSM;

7) Samodzielne Stanowisko do spraw Prezydialnych SPR.";

3)
w § 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W skład Departamentu Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego wchodzą:

1) Wydział Polityki Konsumenckiej WPK;

2) Wydział Usług Detalicznych WUD;

3) Samodzielne Stanowisko do spraw Sporów Konsumenckich SP.";

4)
w § 33 w ust. 1 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

"12a) organizowanie i koordynowanie prac międzyresortowych zespołów przygotowujących opinie i stanowiska na konferencje międzynarodowe w sprawach należących do kompetencji Prezesa w zakresie właściwości departamentu;";

5)
w § 34 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:

"14a) koordynowanie przygotowywania stanowiska Prezesa w ramach systemu notyfikacji aktów prawnych zawierających przepisy techniczne;";

6)
w § 36 w ust. 1:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) realizowanie zadań wynikających z "Planu Operacyjnego Funkcjonowania Urzędu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny";",

b)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) przygotowanie stanowiska kierowania Prezesa;",

c)
dodaje się pkt 21a w brzmieniu:

"21 a) współpraca z Departamentem Zarządzania Zasobami Częstotliwości, Departamentem Kontroli i Egzekucji oraz Wojskowym Biurem Zarządzania Częstotliwościami w zakresie wykorzystania częstotliwości na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz eliminacji zakłóceń elektromagnetycznych;";

7)
w § 37:
a)
w ust. 1 dodaje się:

– pkt 8a w brzmieniu:

"8a) przygotowywaniu opinii i stanowisk do projektów wspólnotowych aktów prawnych kierowanych w celu uzgodnienia z Prezesem przez inne organy administracji rządowej i organy Unii Europejskiej oraz współpracy w tym zakresie w ramach Europejskiej Grupy Regulatorów;",

– pkt 10a w brzmieniu:

"10a) koordynowaniu działań Urzędu w związku z postępowaniami o naruszenie zobowiązań traktatowych oraz innymi postępowaniami prowadzonymi przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, w zakresie właściwości Prezesa;",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W skład Departamentu Prawnego wchodzą:

1) Wydział Legislacji i Prawa Unijnego WL;

2) Wydział Obsługi Postępowań Sądowych WOS;

3) Wydział Obsługi Prawnej WOP.";

8)
w § 39 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W skład Biura Administracji i Kadr wchodzą:

1) Wydział Administracyjno-Gospodarczy WAG;

2) Wydział Kadr i Szkoleń WKS;

3) Wydział Kancelaryjno-Archiwalny WKA;

4) Wydział Zamówień Publicznych WZP";

9)
w § 41 w ust. 1 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:

"15a) organizowanie ochrony informacji niejawnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, w zakresie właściwości delegatury;".

§  2.
1.
Kierownicy komórek organizacyjnych, w których wprowadzono zmiany, opracują regulaminy organizacyjne w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.
2.
Do opracowania, uzgodnienia i zatwierdzenia regulaminów organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, stosuje się § 2 zarządzenia nr 11 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej, zmienionego zarządzeniem nr 13 z dnia 18 lipca 2007 r., zarządzeniem nr 16 z dnia 30 sierpnia 2007 r. oraz zarządzeniem nr 34 z dnia 22 listopada 2007 r.
§  3.
1.
Sprawy prowadzone przez Gabinet Prezesa z zakresu organizowania prac międzyresortowych zespołów przygotowujących opinie i stanowiska na konferencje międzynarodowe, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, stają się sprawami Departamentu Zarządzania Zasobami Częstotliwości.
2.
Sprawy prowadzone przez Gabinet Prezesa z zakresu koordynacji przygotowywania stanowiska Prezesa w ramach systemu notyfikacji aktów prawnych zawierających przepisy techniczne, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, stają się sprawami Departamentu Techniki.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.